Biologia computacional per millorar el disseny dels fàrmacs

Sergio Ruiz.
Sergio Ruiz.
Recerca
(12/03/2021)

El Premi Ramon Margalef del Consell Social de la UB ha estat per a una recerca en lʼàmbit de la biologia computacional. Concretament, lʼha obtingut lʼinvestigador Sergio Ruiz per haver desenvolupat un mètode alternatiu i més eficient per dissenyar fàrmacs. Es tracta dʼuna manera nova dʼidentificar molècules que siguin punt de partida de futurs medicaments pel fet de tenir altes possibilitats dʼacoblar-se a les proteïnes diana, les encarregades de controlar lʼacció dels fàrmacs a lʼorganisme.

Sergio Ruiz.
Sergio Ruiz.
Recerca
12/03/2021

El Premi Ramon Margalef del Consell Social de la UB ha estat per a una recerca en lʼàmbit de la biologia computacional. Concretament, lʼha obtingut lʼinvestigador Sergio Ruiz per haver desenvolupat un mètode alternatiu i més eficient per dissenyar fàrmacs. Es tracta dʼuna manera nova dʼidentificar molècules que siguin punt de partida de futurs medicaments pel fet de tenir altes possibilitats dʼacoblar-se a les proteïnes diana, les encarregades de controlar lʼacció dels fàrmacs a lʼorganisme.

Els mètodes per predir si una molècula sʼunirà a la proteïna dʼinterès es basen en lʼafinitat, és a dir, en lʼestabilitat termodinàmica del complex. La recerca premiada parteix, en canvi, del fet que les molècules formen complexos estructuralment estables (rígids), i que és possible distingir entre complexos actius i inactius simplement comprovant quant costa trencar algunes interaccions concretes. Dʼaquesta manera, sʼanalitza com es trenquen determinats complexos molècula-proteïna diana per tal dʼobtenir molècules més estables en aquesta unió. «Això es reflectiria en una millora de lʼafinitat i de lʼacció terapèutica», explica Sergio Ruiz.

 

Recerca contra el càncer i la COVID-19

Aquest mètode de disseny de fàrmacs complementa els ja existents i permet multiplicar-ne lʼeficàcia. La recerca, publicada en portada a Nature Chemistry, sʼha aplicat a diverses investigacions, com ara «la cerca de possibles fàrmacs per actuar sobre una proteïna involucrada en el càncer», precisa Sergio Ruiz. Actualment, lʼinvestigador desenvolupa la seva tasca al Baker Heart and Diabetes Institute (Austràlia): «Continuo aplicant els mètodes desenvolupats durant el meu doctorat a diferents projectes, un dels quals consisteix a buscar possibles tractaments per a la COVID-19».

Des de la seva posició actual, Ruiz afirma: «La meva trajectòria a la UB ha estat essencial per poder fer la recerca que mʼagrada i conèixer altres estils de ciència a lʼestranger. La meva tesi doctoral, dirigida pel professor Xavier Barril, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, i membre de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), va ser una experiència enriquidora en tots els sentits, no nomes en lʼàmbit científic».

 

Referència de lʼarticle

Sergio Ruiz-Carmona, Peter Schmidtke, F. Javier Luque, Lisa Baker, Natalia Matassova, Ben Davis, Stephen Roughley, James Murray, Rod Hubbard i Xavier Barril. «Dynamic undocking and the quasi-bound state as tools for drug discovery». Nature Chemistry, març de 2017. Doi: https://doi.org/10.1038/nchem.2660