Objectius i competències

El màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials està enfocat a la gestió, el tractament, la difusió i la promoció del patrimoni, amb la finalitat de formar professionals que dominin els processos i les tècniques de creació, anàlisi, gestió i avaluació de la informació.
Aquest màster està enfocat a la formació professional i la capacitació en gestió i tractament del patrimoni bibliogràfic i documental. El paper que tenen els centres patrimonials en la difusió del coneixement ha convertit el patrimoni en una peça essencial de les polítiques culturals europees. El patrimoni bibliogràfic i documental té un paper clau en aquest terreny, atès que l’accés i la consulta de béns patrimonials és una demanda creixent. 

El programa del màster està obert a graduats de diferents titulacions i es basa en la interdisciplinarietat. La formació està fonamentada en una visió àmplia del patrimoni cultural, fet que permet que professionals i graduats de disciplines diferents puguin interessar-se en aquests estudis.  El pla d’estudis inclou pràctiques obligatòries que faciliten la inserció al mercat laboral, i un treball final de màster orientat al patrimoni.
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà - espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióPEDRO JOSE RUEDA RAMIREZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén formar especialistes amb qualitats per encarregar-se de la gestió, el tractament, la difusió i la promoció dels béns bibliogràfics i documentals; per desenvolupar projectes, i per avaluar productes i serveis relacionats amb els fons patrimonials.

Entre els objectius generals hi ha la formació de professionals capacitats per incorporar les noves tecnologies de la comunicació i la informació en el fons antic, biblioteques especialitzades i col·leccions especials, i especialment per desenvolupar projectes de gestió, difusió i promoció del patrimoni de manera flexible, adaptant les diferents normes i procediments, creant pautes comunes i coherents en la descripció, la salvaguarda i la difusió del patrimoni a escala europea.

El màster també té l'objectiu que l'alumnat acabi dominant els processos i tècniques de creació, anàlisi, gestió i avaluació de la informació en diferents mitjans i formats perquè els usuaris finals puguin utilitzar-la, tant en els serveis en sala i de referència com en l'atenció als usuaris per mitjà de la xarxa. En aquests casos, s'han de tenir en compte les característiques dels usuaris d'aquests productes i serveis, la deontologia professional i el marc legal nacional i internacional.

Competències


 • Coneixement de la història del llibre, les biblioteques i la lectura, el context històric i les característiques físiques i les tècniques de producció del llibre, tot per garantir que els materials estiguin organitzats, preservats i descrits correctament perquè tots els interessats se'n puguin aprofitar.

 • Domini de les tècniques d'anàlisi i descripció dels materials patrimonials, com també de les habilitats en l'ús de les noves tecnologies, la digitalització i els sistemes de gestió digitals i metadades per facilitar l'accés als materials.

 • Coneixement de les normes, bones pràctiques i eines utilitzades per organitzar i descriure adequadament les col.leccions de materials especials en els catàlegs de la biblioteca, llocs web i publicacions dels centres.

 • Capacitat d'adquirir coneixements de preservació i conservació de materials de les col.leccions especials com a garantia de conservació a llarg termini dels materials. Es tracta d'una responsabilitat de custòdia patrimonial que s'analitza en el màster, amb la finalitat de valorar i avaluar l'estat de les col.leccions.

 • Capacitat d'entendre les característiques del servei de referència per ajudar i instruir els usuaris en l'ús dels recursos patrimonials del centre, així com de desenvolupar habilitats en la recerca bibliogràfica de fonts de referència i bibliogràfiques especialitzades.

 • Domini de les tècniques de promoció i difusió de les col.leccions especials. En aquest sentit, s'analitzen les polítiques de planificació i execució de projectes, l'ampliació de l'oferta de serveis i les bones pràctiques aplicades a les col.leccions de materials especials.

 • Coneixement dels drets de propietat intel.lectual, dels drets d'autor, de la gestió de drets, del patronatge, de la protecció de dades personals i d'altres qüestions jurídiques, especialment quan s'apliquen a l'adquisició, accés, difusió i exposició de materials especials.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat és el de titulats de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials, sense descartar graduats o llicenciats d'altres àrees. La formació està fonamentada en una visió àmplia del patrimoni cultural, cosa que permet que titulats de diferents disciplines acadèmiques puguin interessar-se en aquests estudis, molt especialment els que han fet cursos de formació especialitzada en gestió i tractament de col·leccions en biblioteques, arxius i museus.

Aquest màster també està orientat a professionals amb experiència en gestió, tractament i promoció de materials patrimonials bibliogràfics i documentals (biblioteques, arxius, museus, fundacions que preserven béns patrimonials, centres de cartografia o fotografia, empreses del sector documental, etc.).

Es valora positivament l'experiència prèvia i la realització de pràctiques en centres amb fons i col·leccions patrimonials. Així mateix, es valora l'experiència demostrada en comunicació, especialment en campanyes de difusió patrimonial, col·laboració amb exposicions de béns culturals i col·laboració activa en xarxes de promoció cultural.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Tenen preferència les titulacions oficials següents: grau d'Informació i Documentació, llicenciatura de Documentació, diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, grau i llicenciatura d'Història, grau i llicenciatura d'Història de l'Art, graus i llicenciatures de Filologia, grau i llicenciatura de Belles Arts, grau i llicenciatura de Conservació i Restauració de Béns Culturals, grau i llicenciatura d'Humanitats, grau i llicenciatura de Periodisme i grau i llicenciatura de Comunicació Audiovisual.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 12 de febrer al 26 d'abril del 2024.
Resolució: 15 de maig del 2024.

Segon període: del 29 d'abril al 14 de juny del 2024.
Resolució: 26 de juny del 2024.

· Tercer període: del 17 de juny al 6 de setembre del 2024.
Resolució: 13 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster estableix els criteris d'admissió i selecció dels estudiants, per això valora la idoneïtat dels candidats sobre la base dels següents criteris de valoració de mèrits, en l'ordre que s'estableixen i d'acord amb el barem que s'indica a continuació:

a) Tenen preferència els titulats dels ensenyaments següents (60 punts com a màxim):
- Grau en Informació i Documentació
- Llicenciatura en Documentació.
- Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

- Titulats en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Història, Història de l'Art, Belles Arts o Humanitats, Filologia, o altres títols amb continguts equivalents.

b) Tenen preferència els candidats amb coneixements i habilitats en el tractament i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental, acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària. També es valoren els certificats de cursos d'extensió i diplomes de postgrau que complementin la formació universitària, especialment aquells que tinguin relació amb el patrimoni, la restauració i la gestió cultural (20 punts com a màxim).

c) Altres criteris que es valoren fins a un màxim de 20 punts són els següents:
- Nota mitjana de l'expedient.
- Currículum.

Els estudiants interessats, dins dels períodes establerts, han d'emplenar el formulari electrònic de preinscripció disponible al web de la UB i han d'enviar a la Secretaria d'Estudiants i Docència la documentació addicional definida en el procediment de preinscripció i selecció. La Secretaria d'Estudiants i Docència rep els formularis, revisa i reclama la documentació addicional, si escau, i els tramet al coordinador de cada màster.

La Comissió de Coordinació del màster revisa les sol·licituds i selecciona els estudiants d'acord amb els criteris d'admissió i del perfil d'ingrés establerts per a cada màster.

Procediment de resolució

La Comissió de coordinació analitza les sol.licituds i les evidències presentades i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 22.5
Optatius 15
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 12.5
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
Anàlisi Material i Formal del Llibre Antic Obligatòria 1r semestre 5
Captació de Recursos: Patrocini i Mecenatge Optativa 1r semestre 2.5
Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques Optativa 2n semestre 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals Optativa 2n semestre 2.5
Creació de Continguts Audiovisuals Optativa 2n semestre 2.5
Descripció i Accés al Llibre Imprès Obligatòria 2n semestre 5
Disseny Estratègic de Projectes Culturals i Patrimonials Obligatòria 2n semestre 5
El Patrimoni Bibliogràfic i Documental Europeu Obligatòria 1r semestre 5
Fons i Col·leccions Fotogràfics, Sonors i de Cinema Optativa 2n semestre 2.5
Fons Personals Patrimonials Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Projectes de Digitalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Xarxes Socials Optativa 1r semestre 2.5
Gestió i Desenvolupament de Col·leccions Optativa 2n semestre 2.5
Història del Llibre Optativa 1r semestre 2.5
Metodologia de la Recerca en Informació i Documentació Optativa 1r semestre 2.5
Paleografia Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques Externes en Biblioteques i Centres Patrimonials Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Preservació del Patrimoni Bibliogràfic Obligatòria 1r semestre 2.5
Repositoris i Projectes Digitals per a Col·leccions Patrimonials Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12.5
Valorització d'Arxius d'Empresa Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
Tècniques de Recuperació i Us d'Informació Optativa 1r semestre 5
Tècniques Documentals Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Informació de la titulació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les àrees de treball dels professionals de patrimoni bibliogràfic i documental són molt variades: centres patrimonials diversos; biblioteques amb fons i col·leccions especials; arxius personals, d'empresa o històrics, i empreses de gestió de col·leccions patrimonials i projectes culturals.

Contacte

Coordinador: PEDRO JOSE RUEDA RAMIREZ
sed.informacio.audiovisuals@ub.edu

934 035 770
934 035 771