Objectius i competències

El màster en Gestió de Continguts Digitals permet conèixer els fonaments i aplicar les tècniques de conceptualització i modelització de llocs web i aplicacions digitals. Altres capacitats que proporciona són les d'elaborar serveis i productes digitals, gestió del màrqueting digital, mètriques d'anàlisis de l'ús i del comportament dels usuaris web.
El màster en Gestió de Continguts Digitals neix per cobrir la necessitat creixent de l’augment del nombre de consultories i empreses dedicades a l’arquitectura web, a estudis d’experiència d’usuaris (UX), a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (gestor de comunitats), a millorar el posicionament web en els cercadors (SEO) o a planificar campanyes de màrqueting en línia.​​​​

També augmenten les demandes de llocs de treball dedicats a la gestió d’intranets, a la gestió documental electrònica o a l’administració de webs públics. Aquest és un fenomen que es detecta en mitjanes i grans empreses, en centres d’investigació, administracions públiques, biblioteques, arxius, museus, etc.
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJORGE FRANGANILLO FERNANDEZ
Adreça electrònicacoord-mgcd@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir coneixements, habilitats i actituds que aportin una base teòrica i pràctica al desenvolupament o aplicació de projectes originals.
 • Adquirir destreses per a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, en contextos multidisciplinaris, relacionats amb la gestió de continguts digitals.
 • Saber prendre decisions complexes que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques d'un projecte.
 • Saber gestionar les fases successives del cicle de vida d'un projecte.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge per a una formació contíinuada autònoma.

Competències

L'alumnat, en acabar el màster, ha de ser capaç de:

 • Conèixer els fonaments i aplicar les tècniques de conceptualització i modelització de llocs web i aplicacions digitals en funció del propòsit, objectius i metes d'una organització, negoci o projecte.

 • Analitzar l'entorn i la competència per elaborar serveis i productes digitals orientats a l'usuari.

 • Conèixer i aplicar els principis metodològics de la gestió del màrqueting digital, especialment per a la millora de l'audiència i les conversions de llocs web i aplicacions digitals.

 • Aplicar les mètriques d'anàlisi de l'ús i del comportament dels usuaris de llocs web.

 • Utilitzar tècniques de diagnòstic de l'experiència d'usuari i de la usabilitat de llocs web i aplicacions digitals.

 • Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per crear i desenvolupar productes i serveis digitals.

 • Planificar i organitzar dins d'equips multidisciplinaris els processos de diagnòstic, disseny i promoció de llocs web i aplicacions digitals.

 • Conèixer els mètodes i les tècniques per avaluar l'adequació dels serveis i productes digitals en relació amb el propòsit, els objectius i les metes d'una organització, negoci o projecte.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster va dirigit a titulats en les àrees d'Informació i Documentació, Comunicació, Empresa, i Tecnologies de la Informació i Comunicació:

De l'àrea d'Informació i Documentació

 • grau en Informació i Documentació
 • llicenciatura en  Documentació
 • diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

De l'àrea de Comunicació

 • grau en Comunicació Audiovisual
 • llicenciatura en Comunicació Audiovisual
 • grau en Periodisme
 • llicenciatura en Periodisme
 • grau de Publicitat i Relacions Públiques
 • llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

De l'àrea d'Empresa

 • grau enEconomia
 • llicenciatura en Economia
 • grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • diplomatura en Ciències Empresarials

De l'àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació

 • grau enEnginyeria Informàtica
 • grau en Informàtica
 • llicenciatura en Informàtica

Així mateix, el màster es dirigeix de manera general a qualsevol titulat universitari que desitgi especialitzar-se en les àrees descrites i cobertes pel pla d'estudis del màster. Aquest àmbit laboral té un caràcter clarament interdisciplinari i actualment es nodreix de professionals amb formació molt diversa, que aporten visions, habilitats i coneixements complementaris que se sumeixin en un mateix projecte de client.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Disposar del nivell C2 d'espanyol o equivalent i estar en condicions de superar una prova oral i escrita d'aquest idioma.
 • Segons els coneixements previs que es tinguin sobre la creació de pàgines web amb HTML, la maquetació amb CSS i el funcionament general de la web (arquitectura client-servidor, protocol HTTP, etc.), els alumnes hauran de matricular-se, a més, d'una o dues assignatures de complements formatius, que han de cursar-se obligatòriament durant el primer semestre dels estudis. Aquestes assignatures són Fonaments en Edició Web (2,5 crèdits) i Fonaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Internet (2,5 crèdits).

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: de l'1 de febrer al 30 d'abril del 2024.
  Resolució: 6 de maig de 2024.
  Pagament de la taxa d'admissió: fins al 13 de maig del 2024.
 • Segon període: del 8 de maig a l’1 de setembre del 2024.
  Resolució: 13 de setembre del 2024.
  Pagament de la taxa d'admissió: fins al 17 de setembre del 2024
Les dates i terminis esmentats es refereixen a l'horari d'Europa Central (CET/CEST).

Taxa d'admissió: una vegada rebuda la confirmació, les persones admeses han d'efectuar un pagament a compte de 250 euros, que en la matriculació es descomptarà del cost de la matrícula. En cas de no abonar aquest import en el període establert s'anul·larà l'admissió. Si s'acredita amb un document oficial de l'ambaixada o consolat la denegació del visat d'estudis, es procedirà a la devolució de la taxa d'admissió (250 euros).


Abans de realitzar la preinscripció, llegiu detingudament la relació de la documentació requerida.
 

 

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Es realitzarà un procés selectiu atesos els següents criteris:

 • Criteris de ponderació:
  1. Nota de l'expedient acadèmic: 50%
  2. Currículum:
   1. Experiència professional en el context d'unitats i serveis d'informació: 20% (10 punts com a màxim)
   2. Experiència professional en la gestió de llocs web i xarxes socials: 20% (10 punts com a màxim)
   3. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics: 10% (10 punts com a màxim)

     
 • Criteris addicionals:
  1. Titulació d'accés al màster: se sumaran 2 punts a la nota ponderada obtinguda si la titulació d'accés és una de les considerades naturals, segons consta en l'apartat Perfil i requisits d'accés.
  2. Anglès: se sumarà 1 punt si es disposa del nivell B1 o superior.

 

Pareu especial atenció als criteris de selecció per aportar la documentació que acrediti cadascun dels mèrits que ha de valorar la Comissió de Coordinació del màster.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster analitza les sol·licituds i la documentació presentada i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula

La matrícula de l'alumnat de nou accés és presencial, a la Secretaria de la Facultat. Per dur a terme el tràmit cal demanar cita prèviament (escollir “Altres”). Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris


Informació de la Facultat


Calendari 

 • Alumnat que ha de cursar els complements de formació: del 18 al 20 de setembre de 2024.
 • Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: del 18 de setembre al 7 d'octubre de 2024.


​​​​​​​Inici del curs

 • Alumnat que ha de cursar els complements de formació: 23 de setembre de 2024.
 • Alumnat que no ha de cursar els complements de formació: 7 d'octubre de 2024.
Horari: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 35
Optatius 7.5
Pràctiques externes 7.5
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió de Continguts Digitals
Analítica Digital Obligatòria 2n semestre 5
Aplicacions i Dispositius Mòbils Optativa 2n semestre 2.5
Arquitectura de la Informació Obligatòria 1r semestre 5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals Optativa 2n semestre 2.5
Creació de Continguts Audiovisuals Optativa 2n semestre 2.5
Creació de Continguts i SEO Obligatòria 1r semestre 5
E-Commerce i Espais Web Transaccionals Optativa 2n semestre 2.5
Elaboració i Gestió de Projectes Obligatòria 1r semestre 2.5
Experiència d'Usuari Obligatòria 1r semestre 5
Gestió de Xarxes Socials Obligatòria 1r semestre 2.5
Màrqueting Digital Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Obligatòria 1r semestre
2n semestre
7.5
Sistemes de Gestió de Continguts al Web Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Usabilitat i Experiència d'Usuari per a Persones amb Discapacitats Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Gestió de Continguts Digitals
Fonaments de Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Internet Optativa 1r semestre 2.5
Fonaments en Edició Web Optativa 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.


Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.
 
Informació institucional Informació de la titulació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els coneixements, habilitats i actituds adquirits en el màster de Gestió de Continguts Digitals estan en perfecta sintonia amb la demanda laboral de sectors professionals importants.

Un dels més destacats són les consultories i empreses dedicades a la planificació de campanyes de màrqueting en línia, a la gestió de la presència de marques a les xarxes socials (community manager), als estudis d'experiència d'usuaris (UX) o a l'arquitectura web.

També destaca la presència del professional en gestió de continguts digitals en empreses, biblioteques, arxius, museus, etc., on desenvolupa tasques de gestió d'intranets, gestió documental electrònica, disseny de repositoris digitals, creació de portals web, museus virtuals, etc.

El sector de la creació de productes editorials i de distribució d'informació en suports sense fil, com ara les tauletes o els telèfons intel·ligents, també és una sortida professional pròpia d'aquests estudis.

Finalment, no és menyspreable la inserció laboral en les diferents administracions públiques, especialment en aquelles tasques relacionades amb l'administració electrònica i la gestió electrònica d'arxius.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.