Objectius i competències

Es tracta d’un programa de doctorat interuniversitari en el que hi participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i també el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concretament amb l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA). El programa ha estat verificat positivament per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (juliol de 2013) i pel Consejo de Universidades (setembre de 2013).

El programa de doctorat en Ciències del Mar té per objectiu formar professionals i investigadors altament qualificats en els diferents camps de les Ciències del Mar. Aquesta formació els ha de capacitar per incorporar-se al sector industrial, a les administracions i a centres de recerca públics i privats per desenvolupar tasques de recerca, control, producció, gestió i R+D+I. Aquest programa ha obtingut la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación amb el codi MEE2011-0703.

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Facultat de Ciències de la Terra
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Vida
Places10
CoordinacióAntonio Miguel Calafat Frau
Adreça electrònicaantonicalafat@ub.edu
Telèfon934021361
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Politècnica de Catalunya ( Coordinadora )
Universitat Barcelona

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

El criteri principal d'admissió és tenir la formació d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster, o equivalent, que permetin seguir i aprofitar el plantejament formatiu de recerca del Programa de doctorat de Ciències del Mar.

Per aquest motiu, es consideren preferentment:

- Qualificacions acadèmiques i pla docent del màster, o equivalent, del sol¿licitant.
- Qualificacions acadèmiques i pla docent del grau, o equivalent, del sol·licitant.
- Altres mèrits acreditats documentalment, com ara estades en centres relacionats amb l'àmbit de les ciències del mar, publicacions o experiència professional prèvia.

Tenint en compte aquests criteris, a fi de valorar el mèrit individual i l'excel·lència acadèmica dels candidats, la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat de Ciències del Mar proposa anualment una llista d'admesos. La Comissió del Programa de doctorat de Ciències del Mar pot exigir complements de formació específica segons els perfils dels alumnes sol¿licitants. Els complements formatius estan lligats a crèdits d'investigació, i són obligatoris per als estudiants que hagin cursat un grau de tres-cents crèdits o més que no n'inclogui d'aquest tipus.

Els alumnes que accedeixin al programa mitjançant el reconeixement de la suficiència investigadora es poden admetre directament, en funció de la temàtica i el nivell de preparació, o poden estar obligats a seguir els complements de formació que recomani el seu tutor.

Des del punt de vista pràctica, el procés d'admissió es concreta en els passos següents:

1. S'examina la titulació d'accés de tots els sol¿licitants, i es preadmeten de manera automàtica els que provenen de titulacions plenament compatibles amb el programa de doctorat, en concret:

- Ciències del Mar i Oceanografia
- Enginyeria Civil i Naval
- Biologia, Geologia, Química, Física, Ciències Ambientals i Matemàtiques

Per a altres estudis, la Comissió del Programa analitza el pla d'estudis del sol·licitant i eleva una proposta a la universitat en què el soL·licitant hagi de fer la matrícula.

En tots els casos, la Secretaria del Programa de doctorat en Ciències del Mar fa una comprovació d'ofici, i verifica que el pla d'estudis seguit inclogui les assignatures més relacionades amb les quatre branques bàsiques de les Ciències del Mar. D'aquesta comprovació es desprèn la necessitat de fer complements formatius per part de l'alumne, cosa que es concreta en una entrevista individualitzada.

2. El conjunt d'estudiants preadmesos es prioritzen, amb les ponderacions que s'indiquen entre parèntesis, d'acord amb els elements següents:

a) Les notes dels estudis previs (55 %).

b) Treballs d'iniciació a la recerca (per exemple en màsters), publicacions i contribucions a reunions i congressos científics mencionats en el currículum (30 %).

c) Beques i ajuts obtinguts (10 %).

d) Altres mèrits (5 %).

D'aquest procés en surt una relació d'estudiants preadmesos. A partir d'aquest moment, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat emet la carta d'admissió. La posició ocupada per l'estudiant en la llista de priorització es considera element de referència en relació amb l'oferta de places del programa i, com a tal, s'ha de trametre als òrgans administratius competents, incloent-hi els encarregats de formalitzar la matrícula.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101339 - Biologia Marina
101340 - Ecologia Marina
101341 - Enginyeria Marítima
101338 - Geociències Marines
101342 - Gestió de la Zona Costanera i de les Àrees Marines
101337 - Oceanografia Física i Química

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinació: antonicalafat@ub.edu

Telèfon: 934 021 361