Nova edició de ʻLa UB en xifresʼ amb el més destacat del curs 2018-2019

<i>La UB en xifres</i> s’edita en català, en castellà i en anglès.
La UB en xifres s’edita en català, en castellà i en anglès.
(22/10/2019)

La UB en xifres permet conèixer de manera resumida, en quatre fulls, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució que hi ha hagut respecte als darrers cursos. Dʼaquesta manera, la Universitat de Barcelona aconsegueix un document àgil i sintètic de presentació que es pot usar en congressos i trobades tant nacionals com arreu del món.

<i>La UB en xifres</i> s’edita en català, en castellà i en anglès.
La UB en xifres s’edita en català, en castellà i en anglès.
22/10/2019

La UB en xifres permet conèixer de manera resumida, en quatre fulls, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució que hi ha hagut respecte als darrers cursos. Dʼaquesta manera, la Universitat de Barcelona aconsegueix un document àgil i sintètic de presentació que es pot usar en congressos i trobades tant nacionals com arreu del món.

A lʼedició dʼenguany es veu, per exemple, que la xifra dʼestudiants de grau en el curs 2018-2019 es va mantenir en més de 10.300, una dada que suposa el 32 % del total dʼestudiants del sistema universitari públic a Catalunya. Una altra dada dʼaquesta edició mostra com han augmentat els fons captats per a la recerca: 133.383 milers dʼeuros lʼany 2018, enfront els 88.326 milers dʼeuros  de lʼany 2017 i els 107.326 milers dʼeuros del 2016.

Entre els indicadors relatius a la docència, hi ha la taxa del rendiment dels estudiants de grau i de màster: 84 % de crèdits superats respecte als matriculats, en el cas dels graus, i 95 % en el cas dels màsters. Sʼhi desglossa lʼactivitat docent amb les xifres dʼalumnes segons facultats i àrees de coneixement i sʼhi troben dades com la valoració que fan aquests estudiants dels seus docents. Lʼalumnat matriculat en estudis de grau valora el professorat amb un 7,35 sobre 10, mentre que els alumnes de màster universitari valoren els docents amb un 7,83.

En el capítol de recerca, sʼinforma sobre els 877 projectes de recerca actius i les 541 tesis doctorals, així com la xifra de 107 entitats que estan instal·lades al Parc Científic de Barcelona. Sobre lʼactivitat de la Fundació Bosch i Gimpera, es destaca, entre dʼaltres, que sʼhan signat 719 contractes.

Altres dades del document són els 682.800 metres quadrats de superfície construïda dels diferents centres de la Universitat o la distribució en ingressos i despeses dels 386.110.607 euros de pressupost. Igualment, hi ha xifres que donen idea de la internacionalització de la UB, com els 1.888 estudiants estrangers acollits en el marc de programes dʼintercanvi el curs 2018-2019, i els 1.386 alumnes de la UB acollits en centres estrangers el mateix curs. En el capítol de serveis es pot llegir que els fons de monografies del CRAI Biblioteca és de 1.773.469. Un altra dada són les més de 2.000 persones que han participat en activitats de Voluntariat UB.

La UB en xifres està pensat perquè en facin ús tant els òrgans de govern com el conjunt de membres de la comunitat universitària. Dʼaltra banda, també és una carta de presentació de la Universitat per al públic visitant de lʼEdifici Històric, que en pot agafar exemplars en els expositors de lʼentrada principal. Actualment sʼediten 1.100 exemplars de La UB en xifres en català, 750 en castellà i 1.650 en anglès. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, La UB en xifres també està disponible en versió PDF al web institucional, on es poden consultar tots els exemplars publicats fins ara.