Una campanya per millorar la salut visual dels conductors guanya lʼInnovation Day a la UB

(14/11/2019)

Uns adhesius enganxats als vehicles i que serien lʼeix dʼuna campanya per conscienciar els conductors de la importància de revisar-se la vista és el premi guanyador de lʼInnovation Day a la Universitat de Barcelona. En el certamen, que va tenir lloc el dissabte 9 de novembre a lʼespai StartUB, estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en els àmbits de la salut visual, salut pública i salut cardiovascular.

14/11/2019

Uns adhesius enganxats als vehicles i que serien lʼeix dʼuna campanya per conscienciar els conductors de la importància de revisar-se la vista és el premi guanyador de lʼInnovation Day a la Universitat de Barcelona. En el certamen, que va tenir lloc el dissabte 9 de novembre a lʼespai StartUB, estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en els àmbits de la salut visual, salut pública i salut cardiovascular.

Els Innovation Days estan organitzats per lʼEIT Health, lʼorganisme europeu més important per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, i tenen com a objectiu promoure la innovació i lʼemprenedoria en lʼàmbit de la salut entre els alumnes universitaris. Enguany seʼn fan 31 a tot Europa, i el que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona és lʼúnic que sʼha organitzat a Catalunya.

El primer premi va ser per a un grup que havia de respondre al repte de millorar la salut visual dels conductors i reduir lʼimpacte negatiu que pot tenir sobre la conducció una mala visió. Sota el nom dʼEAGLE, es van proposar uns adhesius que servirien, en primer lloc, per examinar lʼagudesa visual dels conductors. Després, cada conductor podria enganxar al seu vehicle el mateix adhesiu que havia servit per fer la revisió, el qual duria algun missatge relacionat amb la importància que els conductors tinguin cura de la salut ocular. Tot això aniria acompanyat per una campanya de màrqueting per incentivar lʼús dʼaquests adhesius.

El segon premi va ser per a un projecte dins lʼàmbit de la salut pública, lʼaplicació POMA, que mitjançant el joc fomentaria un canvi envers hàbits saludables amb la família i els veïns del barri, a més de difondre de forma personalitzada informació científica de manera clara i breu, dʼacord amb el perfil de cada usuari. El tercer premi va correspondre a un repte en salut cardiovascular: el dispositiu In sictus, que monitoritzaria indicadors predictius dʼaccident cerebrovascular en pacients que han tingut algun episodi previ dʼaquest tipus.

LʼInnovation Day de Barcelona va començar amb una benvinguda institucional i, a continuació, les intervencions de diversos experts van apuntar elements de reflexió per inspirar el treball dels alumnes. Els participants, organitzats en grups multidisciplinaris, havien de treballar en un dels tres àmbits proposats: salut visual, salut pública o salut cardiovascular. Per a cada àmbit es va anunciar un repte, que els estudiants havien dʼintentar resoldre amb lʼajut de coaches. Els estudiants havien dʼelaborar durant la jornada una proposta de solució del repte, per exemple, mitjançant una iniciativa social o un projecte dʼempresa.

Al final de la jornada, que a la UB ha liderat el Departament dʼEmpresa amb el suport del Vicerectorat dʼEmprenedoria, Transferència i Innovació, els estudiants van presentar davant un jurat les propostes de solucions. Primer es va escollir la millor solució dins de cadascun dels àmbits i, entre els tres finalistes, es va triar un únic guanyador final. Els premis són de 400 euros per al primer classificat i de 200 per al segon i tercer. Els reptes als quals sʼenfrontaven els alumnes són problemàtiques reals de la societat actual que sʼhan plantejat en el marc de lʼEIT Health i que han estat proposats per entitats que són sòcies dʼaquest consorci, amb la participació de gairebé totes les facultats de la UB i la validació dʼexperts en els diferents àmbits. Lʼobjectiu és que la participació a lʼInnovation Day sigui un primer pas que encoratgi els actuals estudiants de les disciplines més diverses a emprendre una carrera professional relacionada amb la innovació en salut.

LʼEIT Health, un consorci internacional integrat per més de 140 empreses capdavanteres, universitats i centres de recerca de catorze països europeus, té el suport de lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia (EIT), un organisme que pertany a la Unió Europea. Amb un pressupost de 2.000 milions dʼeuros durant la propera dècada, el consorci —la iniciativa europea més ambiciosa desenvolupada en lʼàmbit de la salut amb finançament públic— espera generar prop de 340 idees de negoci i 165 start-ups, i implicar un milió dʼestudiants en els seus programes específics. La Universitat de Barcelona és sòcia principal de lʼEIT Health Spain.