Un equip de la UB valida un nou mètode per avaluar lʼeficàcia antimicrobiana dels detergents en entorns domèstics

La recerca està liderada per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB i investigador del Grup de Recerca Biost3.
La recerca està liderada per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB i investigador del Grup de Recerca Biost3.
Recerca
(05/07/2022)

La conscienciació mediambiental en la societat està canviant els hàbits de la bugaderia domèstica, en què es fomenta lʼús de menys lleixiu i temperatures més baixes durant els cicles de la rentadora. En aquest context, els desinfectants afegits als detergents sʼhan convertit en un factor essencial per compensar aquests nous hàbits i prevenir la transmissió de bacteris, fongs i virus a la llar, així com controlar el nivell de microorganismes que produeixen la mala olor a la roba.

Aquests productes sʼhan dʼavaluar segons els mètodes estandarditzats, però la normativa europea actual només sʼaplica a entorns clínics i es restringeix al cicle de rentat principal. Investigadors del Grup de Recerca Biost3, liderats per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB, han validat des del punt de vista estadístic un nou mètode per avaluar lʼeficàcia antimicrobiana dels detergents i els additius tèxtils en entorns domèstics. Els resultats revelen la validesa del nou protocol, que sʼha presentat al Comitè Europeu de Normalització (CEN) per demanar que esdevingui lʼestàndard europeu.

La recerca està liderada per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB i investigador del Grup de Recerca Biost3.
La recerca està liderada per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB i investigador del Grup de Recerca Biost3.
Recerca
05/07/2022

La conscienciació mediambiental en la societat està canviant els hàbits de la bugaderia domèstica, en què es fomenta lʼús de menys lleixiu i temperatures més baixes durant els cicles de la rentadora. En aquest context, els desinfectants afegits als detergents sʼhan convertit en un factor essencial per compensar aquests nous hàbits i prevenir la transmissió de bacteris, fongs i virus a la llar, així com controlar el nivell de microorganismes que produeixen la mala olor a la roba.

Aquests productes sʼhan dʼavaluar segons els mètodes estandarditzats, però la normativa europea actual només sʼaplica a entorns clínics i es restringeix al cicle de rentat principal. Investigadors del Grup de Recerca Biost3, liderats per Antoni Monleón, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB, han validat des del punt de vista estadístic un nou mètode per avaluar lʼeficàcia antimicrobiana dels detergents i els additius tèxtils en entorns domèstics. Els resultats revelen la validesa del nou protocol, que sʼha presentat al Comitè Europeu de Normalització (CEN) per demanar que esdevingui lʼestàndard europeu.

«És molt difícil assegurar que un producte funciona i és un bon desinfectant. Treballem amb microorganismes i els resultats de lʼavaluació de lʼeficàcia poden ser molt variables segons el mètode, la rentadora, la temperatura, el temps de bugada, etc. Per això és molt important la publicació dʼun protocol (o norma) estandarditzat a escala europea perquè els fabricants de desinfectants tèxtils dʼús domèstic puguin demostrar lʼeficàcia dels seus productes amb una metodologia molt més semblant a la situació real a la llar», explica Antoni Monleón, membre del Grup de Recerca de Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO) integrat a la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB).

La recerca, publicada a la revista PLOS ONE, sʼha fet en col·laboració amb Michelle Cavalleri, membre del comitè tècnic del CEN, i amb un consorci internacional de laboratoris industrials i dʼassaig formats per AC Marca, Arxada, Eurofins Biolab SRL, Henkel AG & Co KGaA, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG, Hochschule Niederrhein, FB textile-u Bekleidungs-technick, i Thor Especialidades, SA. Les investigadores dʼAC Marca Ana Costán i Nuria Piedra han coordinat el desenvolupament de la norma, la fase experimental i la recopilació de les dades.

Ring trial internacional per simular les condicions del rentat domèstic

Davant dʼaquest buit en els estàndards de la Unió Europea, el consorci va organitzar un assaig interlaboratori (ring trial) de caràcter internacional per tal dʼavaluar la robustesa dʼun nou mètode dissenyat específicament per testar lʼeficàcia dels detergents davant dels microorganismes en un entorn domèstic. Els set laboratoris participants estaven equipats amb cinc aparells a escala de laboratori que simulaven rentadores domèstiques i en què es van avaluar set paràmetres —entre ells, lʼeliminació dels microorganismes Escherichia coli o Staphylococcus aureus adherits als teixits— amb diferents nivells de substància activa i a diverses temperatures.

«Lʼavaluació de lʼeficàcia desinfectant a la roba és un procés complex que implica moltes variables i el mètode ha de permetre controlar aspectes com ara la temperatura, el temps de contacte, o lʼefecte mecànic i químic per separat, per tal que la reproductibilitat sigui més consistent», detalla Antoni Monleón.

Mètode robust i reproduïble

Aquesta metodologia dʼavaluació no només simula processos de bugaderia domèstica, sinó que sʼha de poder aplicar com a procediment estàndard en tot el sector; per tant, ha de ser un mètode robust i reproduïble. «La robustesa —explica Antoni Monleón— es refereix a un concepte estadístic: és una mesura de la capacitat que té el mètode de no quedar afectat per variacions petites, però deliberades, en lʼexperiment, com per exemple que sʼutilitzin rentadores o temperatures diferents».

«Dʼaltra banda —continua lʼinvestigador—, per repetibilitat sʼentén que, si sʼutilitza un mètode igual amb el mateix procediment en un altre laboratori, sʼha dʼobtenir un resultat semblant».

La tasca dels investigadors del Grup de Recerca Biost3 ha consistit a validar el mètode des del punt de vista estadístic i verificar la robustesa dels experiments desenvolupats en els diferents laboratoris. Amb aquest objectiu, han utilitzat mètodes estadístics per «detectar valors molt variables en els experiments, una anàlisi de valors estranys per a quan es tenen en compte moltes variables i mètodes gràfics que permeten comprovar la variabilitat conjunta de diferents grups experimentals», explica lʼinvestigador.

Els resultats de la recerca han demostrat que el mètode era robust davant de petites variacions en lʼexperiment, de manera que la repetibilitat de lʼexperiment, i del nou mètode, va ser satisfactòria.

A més, han creat una nova biblioteca —un programa que permet fer càlculs molt ràpidament— en llenguatge de programació R anomenada Diagnobatch, que es podrà fer servir en lʼentorn industrial.

Prova més realista i econòmica

El nou mètode també reprodueix les condicions de rentat domèstic dʼuna manera més realista en comparació amb el protocol vigent, en què els productes antimicrobians sʼavaluen en rentadores industrials amb característiques notablement diferents. «A més —puntualitza Monleón—, estudis anteriors indiquen que un dispositiu a escala de laboratori no és significativament diferent dʼuna rentadora domèstica, però té un avantatge important en termes de reproductibilitat i repetibilitat».

Aquesta nova metodologia també millora la capacitat i els costos respecte al protocol actual, en què lʼeficàcia de lʼantimicrobià sʼha de provar per separat i avaluar un sol microorganisme per cada test a la rentadora. «El nou protocol —subratlla lʼinvestigador— permet desenvolupar fins a vint proves simultàniament (segons el dispositiu a escala de laboratori) i tots els microorganismes es testen en la mateixa prova».

Pendents de lʼaprovació del regulador europeu

Amb aquests resultats prometedors, la nova metodologia sʼha enviat a consulta al Comitè Europeu de Normalització per proposar-la com a nou estàndard europeu. «A mitjà termini —conclou Monleón—, quan la norma estigui aprovada pel CEN, tots els desinfectants tèxtils per a lʼàmbit domèstic que es vulguin registrar hauran de demostrar la seva eficàcia seguint aquest protocol, del qual el nostre equip ha demostrat la validesa i la robustesa».

 

Article de referència:

Monleón-Getino, T.; Cavalleri, M. «International ring trial to validate a new method for testing the antimicrobial efficacy of domèstic laundry products». PLOS ONE, juny de 2022. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269556