La UB aprova unes directrius generals per a la docència i lʼavaluació no presencials que donen resposta a les demandes del Consell de lʼAlumnat

 
 
Acadèmic
(24/04/2020)

Davant del greu impacte en el desenvolupament de lʼactivitat acadèmica ocasionat per la crisi sanitària de la COVID-19, la Universitat de Barcelona vol destacar que la comunitat universitària està actuant de manera responsable, ràpida i àgil per garantir el funcionament de la docència i lʼavaluació durant el curs 2019-2020. A causa de la impossibilitat de tornar a lʼactivitat presencial aquest segon quadrimestre, tal com va resoldre el rector Joan Elias el passat 3 de abril, la UB ha elaborat unes Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19, aprovades pel Consell de Govern del 22 dʼabril. Aquest document dona resposta a les demandes del Consell de lʼAlumnat, el màxim òrgan de representació dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

 
 
Acadèmic
24/04/2020

Davant del greu impacte en el desenvolupament de lʼactivitat acadèmica ocasionat per la crisi sanitària de la COVID-19, la Universitat de Barcelona vol destacar que la comunitat universitària està actuant de manera responsable, ràpida i àgil per garantir el funcionament de la docència i lʼavaluació durant el curs 2019-2020. A causa de la impossibilitat de tornar a lʼactivitat presencial aquest segon quadrimestre, tal com va resoldre el rector Joan Elias el passat 3 de abril, la UB ha elaborat unes Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19, aprovades pel Consell de Govern del 22 dʼabril. Aquest document dona resposta a les demandes del Consell de lʼAlumnat, el màxim òrgan de representació dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

Com a principis generals dʼactuació, es mantindran els estàndards de qualitat de la formació mitjançant lʼadaptació a mètodes no presencials per a la continuïtat de les activitats formatives. Aquests canvis, tant en la docència com en lʼavaluació de graus i màsters, han de ser transparents i estar ben documentats i aprovats pels directors de departament i els responsables de les titulacions. També sʼhaurà dʼinformar degudament de les modificacions a lʼalumnat a través del Campus Virtual i dels canals que siguin necessaris per tal dʼassegurar la recepció de la informació. Així mateix, es confirma que sʼintentarà mantenir el calendari lectiu del curs previst, sempre que sigui possible, i es vetllarà especialment per la inclusió, la flexibilitat i el rigor. Tots el canvis i informacions sʼhauran de comunicar a lʼalumnat al més aviat possible.

En el cas de la docència no presencial, lʼobjectiu principal és que lʼalumnat adquireixi les competències corresponents. Per això, els docents han dʼadaptar la seva programació docent i els òrgans de govern dels centres fer-ne el seguiment adient per garantir aquesta docència. Cal recordar també que des dels vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat sʼha elaborat el nou espai web Informació, recomanacions i recursos per a lʼactivitat docent no presencial.

Respecte a lʼadaptació de lʼavaluació, es flexibilitzarà al màxim el termini dʼacollida a lʼavaluació única, ateses les múltiples casuístiques possibles produïdes per la pandèmia, amb la finalitat que tothom pugui ser avaluat. No obstant això, es manté el paradigma dʼavaluació continuada i el professorat establirà formes dʼinteraccionar més amb lʼalumnat, regulant i supervisant el seu aprenentatge. També es procurarà que no hi hagi solapaments o càrregues excessives de feina, i tots el canvis es recolliran en addendes als plans docents de les assignatures. A més, també es buscaran fórmules per fer de manera virtual les activitats dʼavaluació previstes presencialment, i especialment en la realització i avaluació de les assignatures singulars de TFG, TFM o pràctiques externes curriculars.

Finalment, en els aspectes econòmics i de matrícula, la UB està treballant contínuament per donar resposta a les diferents circumstàncies econòmiques de lʼestudiantat i insistint a les autoritats competents perquè adoptin mesures en aquesta situació dʼexcepcionalitat. En aquest context, cal recordar i destacar la vigència tant de la convocatòria dʼajuts BkUB, amb termini de sol·licitud ampliat dʼacord amb la resolució del rector de 14 de març, com de la convocatòria Connecta UB, amb lʼobjectiu doble de poder donar resposta a problemes de pagament de matrícula, la primera, i a problemes dʼaccés a mitjans tecnològics, la segona.