Sílvia Burset, nova vicerectora de Docència de la Universitat de Barcelona

La professora Sílvia Burset ha estat fins ara vicedegana d’Afers Acadèmics i Innovació Docent de la Facultat d’Educació.
La professora Sílvia Burset ha estat fins ara vicedegana d’Afers Acadèmics i Innovació Docent de la Facultat d’Educació.
Institucional
(15/10/2019)

La professora Sílvia Burset ha pres possessió avui del càrrec de vicerectora de Docència, àrea que fins ara estava inclosa entre les responsabilitats de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Amelia Díaz. A partir d'aquest moment, Díaz estarà al capdavant del nou Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

La professora Sílvia Burset ha estat fins ara vicedegana d’Afers Acadèmics i Innovació Docent de la Facultat d’Educació.
La professora Sílvia Burset ha estat fins ara vicedegana d’Afers Acadèmics i Innovació Docent de la Facultat d’Educació.
Institucional
15/10/2019

La professora Sílvia Burset ha pres possessió avui del càrrec de vicerectora de Docència, àrea que fins ara estava inclosa entre les responsabilitats de la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Amelia Díaz. A partir d'aquest moment, Díaz estarà al capdavant del nou Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat.

En el nou Vicerectorat de Docència recauran les competències en organització docent, Gr@d, plans dʼacció tutorial, recerca, innovació i millora de la docència i lʼaprenentatge (RIMDA), formació del professorat, Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), i avaluació de lʼactivitat docent del professorat (CADUB).

Per la seva banda, el remodelat Vicerectorat dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat mantindrà les competències en programació universitària de graus i màsters, accés i admissió a graus i màsters, i planificació i seguiment dels ensenyaments de grau i màster. També continuarà sent responsable de lʼAgència de Polítiques i Qualitat, els contractes programa academicodocents de graus i màsters, la formació continuada —Agència de Postgrau, Institut de Formació Contínua (IL3-UB), Escola dʼIdiomes Moderns i Estudis Hispànics—, els centres adscrits, el Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI), les càtedres i aules UB, i el Campus de les Amèriques.

La professora Sílvia Burset és llicenciada en Belles arts i doctora en Comunicació, Art i Educació per la Universitat de Barcelona. Professora agregada en l'actualitat, fins ara ha estat vicedegana dʼAfers Acadèmics i Innovació Docent a la Facultat dʼEducació. Coordina el màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts de la Universitat de Barcelona i és membre del Grup de Recerca de Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies (DIDPATRI) i del Grup dʼInnovació Docent en Comunicació Audiovisual (GID-CAV). Ha publicat diversos articles i capítols de llibre relacionats amb les seves línies de recerca, que se centren en la didàctica de les arts visuals i lʼestudi de les interrelacions entre text i imatge en diferents contextos i suports de la cultura visual.