«Sigues internacional, parla català»

 
 
Institucional
(19/09/2022)

Tots els estudiants que arriben aquest curs a la Universitat de Barcelona mitjançant algun acord de mobilitat han rebut una carta en què el rector els dona la benvinguda i els informa de les llengües de la docència de la UB, així com dels recursos que tenen al seu abast per aprendre català. És una de les primeres accions visibles del nou Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana 2022-2026. Oferir cursos gratuïts de català, potenciar lʼacreditació en llengua catalana del professorat i reforçar les activitats del CATclub i la Borsa dʼintercanvi lingüístic són algunes de les iniciatives del Pla per a aquest curs.

 

 
 
Institucional
19/09/2022

Tots els estudiants que arriben aquest curs a la Universitat de Barcelona mitjançant algun acord de mobilitat han rebut una carta en què el rector els dona la benvinguda i els informa de les llengües de la docència de la UB, així com dels recursos que tenen al seu abast per aprendre català. És una de les primeres accions visibles del nou Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana 2022-2026. Oferir cursos gratuïts de català, potenciar lʼacreditació en llengua catalana del professorat i reforçar les activitats del CATclub i la Borsa dʼintercanvi lingüístic són algunes de les iniciatives del Pla per a aquest curs.

 

Durant el període de maig a juliol —abans que els estudiants emprenguessin el viatge cap a Barcelona—, es van impartir cursos de preacollida en origen en algunes universitats de la Xarxa Universitària dʼEstudis Catalans a lʼExterior de lʼInstitut Ramon Llull. Les universitats convidades a participar en aquest programa pilot van ser la Universitat "La Sapienza" de Roma, la Universitat de Bolonya, la Universitat de Torí, la Universitat de Nàpols Federico II, la Universitat de Lisboa, la Universitat Jean Jaurès de Tolosa II, la Universitat Lliure de Berlín, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat de Granada. Durant el curs 2022-2023 es preveu eixamplar el Pla dʼacollida lingüística en origen, així com el nombre dʼuniversitats que en formaran part.

Un cop ja a la UB, lʼalumnat procedent dʼacords dʼintercanvi pot fer cursos inicials de català, de format intensiu i, enguany, gratuïts. Durant la primera quinzena de setembre, han seguit aquests cursos 222 estudiants, el triple que lʼany passat. Lʼoferta de cursos continua per a aquells que arriben a la UB amb lʼany acadèmic més avançat. Una carta, en aquest cas del degà de la facultat en què estudiaran, els informa dels cursos de català que tenen a la seva disposició.

Una altra actuació en el marc del nou pla és una campanya per potenciar lʼacreditació directa del personal de la UB que ja té el nivell C1. Alhora, durant el primer semestre dʼaquest curs sʼoferiran cursos gratuïts de C1 per al personal docent i investigador (PDI) i hi haurà quatre convocatòries més per acreditar aquest nivell.

Aquestes són només algunes de les primeres actuacions del Pla, que es desplegarà al llarg dels pròxims cinc anys i que sʼadreça de manera específica a cadascun dels col·lectius de la comunitat UB. «El Pla sʼha dissenyat a partir de les experiències prèvies que sʼhavien fet des dels Serveis Lingüístics durant molts anys: els cursos de nivells inicials, la Borsa dʼintercanvi lingüístic, el CATclub, etc. El Pla estableix aquestes activitats, les amplia i les reforça; en aquest sentit, és molt ambiciós. A més, també es preveuen accions adreçades a altres col·lectius, com ara lʼimpuls de lʼacreditació del C1 del PDI o lʼacollida més personalitzada de lʼalumnat de grups específics, com ara els dʼorigen xinès», explica la cap en funcions dels Serveis Lingüístics, Marta Juncadella.

El vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, Jordi Matas, destaca que «per primera vegada, la Universitat de Barcelona té un pla dʼacollida lingüística i cultural, aprovat pel Consell de Govern, per fer compatible i harmonitzar la incorporació a la vida acadèmica dels membres de la comunitat universitària procedents de fora del domini lingüístic català i el compromís dʼinternacionalització amb la preservació dels drets lingüístics de la comunitat local». En un context més global, assenyala que «el Pla dʼenfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca del Departament de Recerca i Universitats, aprovat pels rectors de les universitats catalanes el juny passat, recull la necessitat que les universitats catalanes tinguin plans dʼacollida lingüística i cultural per preservar que el català sigui la llengua dʼús normal a les universitats i els centres de recerca».

Difusió del Pla

Missatges com «Sigues internacional, parla català» o «Lʼaventura comença amb la llengua» es poden llegir aquests dies en postals distribuïdes a totes facultats de la UB, així com al web i a les xarxes socials de la Universitat. Lʼobjectiu és difondre el nou Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana entre el conjunt de la comunitat universitària perquè el PDI, el PAS i lʼalumnat seʼl facin seu i hi participin.