Sessió extraordinària del Consell de Govern de la UB

Notícia | Institucional
(12/06/2023)

El dimecres 14 de juny, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària, que tindrà lloc telemàticament. Les sessions del Consell de Govern són públiques i es retransmeten en directe.

Notícia | Institucional
12/06/2023

El dimecres 14 de juny, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària, que tindrà lloc telemàticament. Les sessions del Consell de Govern són públiques i es retransmeten en directe.

La sessió està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. L’ordre del dia inclou la qüestió relativa a la gestió i permanència de les borses de professorat substitut, així com l’acord de regulació del professorat substitut i del seu règim retributiu.

​​El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.