Projecte Reservial: dissenyar xarxes de reserves fluvials amb el consens de la ciutadania i els agents socials

Reservial és un projecte pioner en l’àmbit europeu per protegir els trams de rius de més valor socioambiental a Espanya. Foto: reserva natural fluvial del riu Salenca (Osca), Tony Herrera
Reservial és un projecte pioner en l’àmbit europeu per protegir els trams de rius de més valor socioambiental a Espanya. Foto: reserva natural fluvial del riu Salenca (Osca), Tony Herrera
Recerca
(14/09/2016)

Criteris científics, protecció mediambiental i participació pública són les coordenades de referència de Reservial, un projecte pioner en el marc europeu per protegir els trams de rius de més valor ecològic i socioambiental a Espanya. El projecte està dirigit per Núria Bonada, professora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (UB-IRBio) de la Universitat de Barcelona. Reservial, que es durà a terme en el període 2016-2017, també està promogut per la Fundació Nova Cultura de lʼAigua (FNCA) i finançat per la Fundació BBVA, i contribuirà a ampliar el mapa actual de reserves fluvials de tot lʼEstat amb el consens de la ciutadania i els agents socials més implicats.

Reservial és un projecte pioner en l’àmbit europeu per protegir els trams de rius de més valor socioambiental a Espanya. Foto: reserva natural fluvial del riu Salenca (Osca), Tony Herrera
Reservial és un projecte pioner en l’àmbit europeu per protegir els trams de rius de més valor socioambiental a Espanya. Foto: reserva natural fluvial del riu Salenca (Osca), Tony Herrera
Recerca
14/09/2016

Criteris científics, protecció mediambiental i participació pública són les coordenades de referència de Reservial, un projecte pioner en el marc europeu per protegir els trams de rius de més valor ecològic i socioambiental a Espanya. El projecte està dirigit per Núria Bonada, professora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (UB-IRBio) de la Universitat de Barcelona. Reservial, que es durà a terme en el període 2016-2017, també està promogut per la Fundació Nova Cultura de lʼAigua (FNCA) i finançat per la Fundació BBVA, i contribuirà a ampliar el mapa actual de reserves fluvials de tot lʼEstat amb el consens de la ciutadania i els agents socials més implicats.

 

Una iniciativa sense precedents en lʼàmbit europeu

 

Segons lʼAgència Europea de Medi Ambient (AEMA), cada vegada hi haurà més pressió sobre els sistemes hídrics a tot el continent europeu, i els efectes del canvi climàtic podrien agreujar aquesta situació. En aquest escenari, cada país europeu ha de complir amb la Directiva marc de lʼaigua (DMA) i crear les seves pròpies figures de protecció per preservar la salut mediambiental dels seus recursos fluvials.

A Espanya, la creació de les Reserves Naturals Fluvials (RNF) el 2015 és una iniciativa per preservar els trams de rius amb escassa o nul·la intervenció humana i en molt bon estat ecològic. No obstant això, tot i lʼaprovació de 82 reserves —en total, 1.755 quilòmetres de cursos fluvials—, encara hi ha àrees que es podrien beneficiar dʼaquesta figura de protecció.

Amb aquest repte a lʼhoritzó, Reservial és una proposta innovadora en lʼàmbit europeu que aplicarà nous elements de planificació sistemàtica —informació georeferenciada, models matemàtics, etc.— per dissenyar xarxes de reserves fluvials que disposin del consens dels agents socials més implicats.

 

El repte dʼidentificar els trams dels rius de més valor ecològic

 

Tal com explica Núria Bonada, que també és membre del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM-UB) de la Universitat de Barcelona, «el principal problema del llistat actual dʼRNF és que falten moltes tipologies de trams fluvials ibèrics per representar». A més, «no sʼhan inclòs en el disseny criteris ben definits i consensuats, com ara la conservació de la biodiversitat associada als mitjans fluvials, sobretot dʼespècies amenaçades, o hàbitats dʼespecial interès ecològic».

«Per tant —continua Bonada—, no podem dir que actualment tinguem un catàleg de reserves fluvials representatiu del conjunt de rius de lʼEstat, ni que es garanteixi la conservació de la nostra biodiversitat fluvial».

 

Valor social, valor mediambiental

 

Incorporar la participació de la ciutadania al disseny del mapa de reserves fluvials és un altre factor distintiu del projecte Reservial. «Una altra amenaça futura —continua Bonada— podria ser el fet que la població no conegui què són i quin interès tenen les RNF, i que no estigui sensibilitzada amb aquesta qüestió. Cal implicar-hi la població i els agents més afectats, perquè coneguin en què consisteixen les reserves fluvials, per què són necessàries per conservar la diversitat biològica, geomorfològica i paisatgística, i quin valor tenen els serveis ecosistèmics que obtenen els humans dels rius».

Segons la investigadora, «només amb un fort consens social podrem garantir la protecció i conservació dels rius». Per això, els integrants del projecte consideren que és necessària la participació pública en el procés de disseny i selecció de les RNF de cada demarcació: «És positiu que els objectius per a aquestes reserves es decideixin entre tots, amb el màxim consens possible. Aquest mateix consens és necessari a lʼhora dʼestablir quins trams sʼhan de protegir a cada conca, un cop tècnics i científics hagin aportat les diferents possibilitats i raonaments», sosté Bonada.

 

Conservar la biodiversitat dels sistemes fluvials al país

 

Entre altres resultats, Reservial aportarà una guia metodològica per fer servir eines de gestió i directrius per abordar els processos específics de participació pública. La conca de lʼEbre, una àrea extensa i heterogènia en tipologies de rius i en usos dʼorigen antròpic, és lʼescenari de la primera experiència pilot de Reservial, que té el suport de la Confederació Hidrogràfica de lʼEbre. Tal com explica Bonada, «les abundants dades disponibles (climatologia, hidrologia, biodiversitat, qualitat de les aigües, etc.) són fonamentals per dur-hi a terme una planificació sistemàtica amb criteris cientificotècnics i socioeconòmics com els que proposem amb el projecte Reservial».

Reservial es va presentar en unes jornades que van tenir lloc al juny a la seu de la Confederació Hidrogràfica de lʼEbre, a Saragossa, amb assistència dʼinvestigadors, gestors, ecologistes i representants institucionals. En el projecte també hi participen el catedràtic Narcís Prat, director del Grup de Recerca FEM-UB; Pau Fortuño, membre de FEM-UB; Miguel Cañedo-Argüelles, de la Universitat de Vic (UVic-UCC) i de FEM-UB; Tony Herrera, de lʼFNCA, i Virgilio Hermoso, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

En paral·lel, el projecte també ha impulsat uns primers tallers participatius a Saragossa i Conca amb representants dʼuniversitats, entitats conservacionistes, administracions, associacions i empreses per detectar els diferents interessos que sʼhan de preveure en dissenyar la xarxa de reserves naturals fluvials. També col·laboren amb Reservial la Universitat de Vic (UVic-UCC), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre dʼEstudis i Experimentació dʼObres Públiques (CEDEX), el Centre Ibèric de Restauració Fluvial (CIREF), lʼassociació de pescadors AEMS-Rius amb Vida i lʼempresa Mediodes.

 

Més informació en aquests enllaços:

Web del projecte Reservial

Comptes de Twitter i Facebook