Presentació de lʼinforme de la Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona

La Comissió sobre la Reforma de l’Estatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig.
La Comissió sobre la Reforma de l’Estatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig.
Notícia | Institucional
(22/05/2013)
La Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig, a la sala de juntes del Rectorat, per presentar i lliurar al rector, Dr. Dídac Ramírez, lʼinforme tècnic que conté alguns dels punts clau sobre els quals els membres de la Comissió entenen que hauria de girar la futura reforma de lʼEstatut de la UB.
 
Aquesta Comissió, constituïda el mes de gener de 2013, presidida pel Dr. David Vallespín i formada per membres de la UB procedents de diferents àmbits i estaments universitaris, ha dut a terme la seva funció amb el propòsit de canalitzar una sèrie de propostes que permetin, dʼuna banda, adaptar des del punt de vista tècnic lʼactual Estatut de la UB, i de lʼaltra, afrontar la modernització de la institució a través del disseny dʼun model propi de governança i la reorganització i racionalització, fruit de la convicció, de les seves estructures actuals.
 
La proposta de reforma de lʼEstatut, plantejada amb la finalitat de reforçar alhora lʼautonomia de la institució, el seu caràcter de servei públic de qualitat, la llibertat de càtedra, lʼinterès general, lʼeficiència i eficàcia de la universitat, i la seva responsabilitat social, és fruit dʼun intens debat dels membres de la Comissió, que ja sigui en sessió plenària o permanent, sʼhan reunit amb una periodicitat setmanal al llarg dels últims quatres mesos.
 
Les conclusions que conté el document presentat són el resultat de contactes intensos i constants mantinguts amb tots els actors que conformen la comunitat universitària (degans i deganes, representants del PDI i del PAS, Consell de lʼAlumnat, Observatori de lʼEstudiant i administracions de centre). Dʼaquesta manera, la Comissió ha complert la voluntat del rector dʼobrir el debat a tota la comunitat universitària.
 
Lʼinforme parteix dʼuna anàlisi de les funcions de la universitat com a servei públic, lʼestudi de lʼestat de la qüestió en lʼentorn europeu, lʼexamen i ponderació dels debats actuals i les visions sobre el sistema universitari, i la necessitat de portar a terme una sèrie de transformacions, raonades i raonables, que permetin adaptar lʼestructura de la UB i preparar-la per afrontar els reptes propis de lʼeducació superior al segle XXI.
 
Algunes de les recomanacions se centren en els eixos següents:
  • Reconeixement de les tres grans missions de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement i tecnologia
  • Delimitació de les competències concurrents entre facultats i departaments
  • Coordinació dels instituts de recerca propis i participats amb les facultats
  • Sistemes dʼelecció dels càrrecs universitaris, com ara el de degà o degana, director o directora de departament, cap dʼestudis, i el de rector o rectora
  • Disseny dʼun nou mapa de titulacions, dʼacord amb criteris com ara el nombre dʼalumnes, el manteniment dʼestudis dʼespecial interès, la perspectiva dʼocupabilitat dels estudiants o la possibilitat dʼimpartir màsters interuniversitaris i interfacultats.
 
Aquestes recomanacions recullen el nivell dʼacord assolit en el si de la Comissió, el qual ha estat possible per la participació activa dels seus membres: el president, Dr. David Vallespín; el secretari, Dr. Marc Tarrés; la secretària general, Dra. Isabel Miralles; el vicerector de Política Científica, Dr. Enric Canela; una important representació de degans i deganes: Dr. Joan Esteva de Sagrera, Dr. Francesc Cardellach, Dr. Adolfo Sotelo, Dr. Pere Lluís Cabot, Dr. Enoch Albertí i Dr. Norbert Bilbeny; personal acadèmic amb experiència quant a la governança universitària i la gestió o amb coneixement específic sobre col·lectius concrets: Dra. Gemma Rauret, Dr. Martí Parellada, Dr. Joan Guàrdia, Dr. Jordi Matas, Dra. Anna Adán; Dr. Antoni Madrid, Dra. Aida Sánchez de Serdio i Sr. Bernat Padró; personal dʼadministració i serveis amb àmplia formació tècnica i responsabilitat en la gestió, així com amb coneixement específic sobre col·lectius concrets: Sra. Asunción Sanz, Sra. Dolors Baena, Sra. Teresa Riba; Sra. Catalina Moragues, Sra. Margarita Rodríguez, Sr. Ángel Javier Sánchez Pérez, Sr. César Marín; representats del Consell Social: Sr. Josep Mateu i Sr. Miquel Amorós; representació dels estudiants: Sr. Jorge Senán, Sra. Assia Bibi, Sra. Nacho Aragonés, Sra. Cristina Costa; representació del personal investigador: Sr. Javier Orlandi; dels antics alumnes: Sr. Hugo Alviera, i de lʼàmbit de direcció, gestió i aplicació de la transferència de coneixement i tecnologia: Sra. M. Carme Verdaguer i Sr. Roberto Serrano.
 
La proposta de reforma de lʼEstatut de la UB entra ara en una nova fase, que consistirà en la discussió dʼaquest document en el si de lʼequip rectoral, amb lʼobjectiu de plantejar la redacció dʼun primer esborrany d'articulat de l'Estatut que, com és lògic, haurà de ser el punt de partida per a un ampli debat obert a tota la comunitària universitària en els òrgans competents del Claustre i el Consell de Govern.

 

La Comissió sobre la Reforma de l’Estatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig.
La Comissió sobre la Reforma de l’Estatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig.
Notícia | Institucional
22/05/2013
La Comissió sobre la Reforma de lʼEstatut de la UB es va reunir ahir dimarts, 21 de maig, a la sala de juntes del Rectorat, per presentar i lliurar al rector, Dr. Dídac Ramírez, lʼinforme tècnic que conté alguns dels punts clau sobre els quals els membres de la Comissió entenen que hauria de girar la futura reforma de lʼEstatut de la UB.
 
Aquesta Comissió, constituïda el mes de gener de 2013, presidida pel Dr. David Vallespín i formada per membres de la UB procedents de diferents àmbits i estaments universitaris, ha dut a terme la seva funció amb el propòsit de canalitzar una sèrie de propostes que permetin, dʼuna banda, adaptar des del punt de vista tècnic lʼactual Estatut de la UB, i de lʼaltra, afrontar la modernització de la institució a través del disseny dʼun model propi de governança i la reorganització i racionalització, fruit de la convicció, de les seves estructures actuals.
 
La proposta de reforma de lʼEstatut, plantejada amb la finalitat de reforçar alhora lʼautonomia de la institució, el seu caràcter de servei públic de qualitat, la llibertat de càtedra, lʼinterès general, lʼeficiència i eficàcia de la universitat, i la seva responsabilitat social, és fruit dʼun intens debat dels membres de la Comissió, que ja sigui en sessió plenària o permanent, sʼhan reunit amb una periodicitat setmanal al llarg dels últims quatres mesos.
 
Les conclusions que conté el document presentat són el resultat de contactes intensos i constants mantinguts amb tots els actors que conformen la comunitat universitària (degans i deganes, representants del PDI i del PAS, Consell de lʼAlumnat, Observatori de lʼEstudiant i administracions de centre). Dʼaquesta manera, la Comissió ha complert la voluntat del rector dʼobrir el debat a tota la comunitat universitària.
 
Lʼinforme parteix dʼuna anàlisi de les funcions de la universitat com a servei públic, lʼestudi de lʼestat de la qüestió en lʼentorn europeu, lʼexamen i ponderació dels debats actuals i les visions sobre el sistema universitari, i la necessitat de portar a terme una sèrie de transformacions, raonades i raonables, que permetin adaptar lʼestructura de la UB i preparar-la per afrontar els reptes propis de lʼeducació superior al segle XXI.
 
Algunes de les recomanacions se centren en els eixos següents:
  • Reconeixement de les tres grans missions de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement i tecnologia
  • Delimitació de les competències concurrents entre facultats i departaments
  • Coordinació dels instituts de recerca propis i participats amb les facultats
  • Sistemes dʼelecció dels càrrecs universitaris, com ara el de degà o degana, director o directora de departament, cap dʼestudis, i el de rector o rectora
  • Disseny dʼun nou mapa de titulacions, dʼacord amb criteris com ara el nombre dʼalumnes, el manteniment dʼestudis dʼespecial interès, la perspectiva dʼocupabilitat dels estudiants o la possibilitat dʼimpartir màsters interuniversitaris i interfacultats.
 
Aquestes recomanacions recullen el nivell dʼacord assolit en el si de la Comissió, el qual ha estat possible per la participació activa dels seus membres: el president, Dr. David Vallespín; el secretari, Dr. Marc Tarrés; la secretària general, Dra. Isabel Miralles; el vicerector de Política Científica, Dr. Enric Canela; una important representació de degans i deganes: Dr. Joan Esteva de Sagrera, Dr. Francesc Cardellach, Dr. Adolfo Sotelo, Dr. Pere Lluís Cabot, Dr. Enoch Albertí i Dr. Norbert Bilbeny; personal acadèmic amb experiència quant a la governança universitària i la gestió o amb coneixement específic sobre col·lectius concrets: Dra. Gemma Rauret, Dr. Martí Parellada, Dr. Joan Guàrdia, Dr. Jordi Matas, Dra. Anna Adán; Dr. Antoni Madrid, Dra. Aida Sánchez de Serdio i Sr. Bernat Padró; personal dʼadministració i serveis amb àmplia formació tècnica i responsabilitat en la gestió, així com amb coneixement específic sobre col·lectius concrets: Sra. Asunción Sanz, Sra. Dolors Baena, Sra. Teresa Riba; Sra. Catalina Moragues, Sra. Margarita Rodríguez, Sr. Ángel Javier Sánchez Pérez, Sr. César Marín; representats del Consell Social: Sr. Josep Mateu i Sr. Miquel Amorós; representació dels estudiants: Sr. Jorge Senán, Sra. Assia Bibi, Sra. Nacho Aragonés, Sra. Cristina Costa; representació del personal investigador: Sr. Javier Orlandi; dels antics alumnes: Sr. Hugo Alviera, i de lʼàmbit de direcció, gestió i aplicació de la transferència de coneixement i tecnologia: Sra. M. Carme Verdaguer i Sr. Roberto Serrano.
 
La proposta de reforma de lʼEstatut de la UB entra ara en una nova fase, que consistirà en la discussió dʼaquest document en el si de lʼequip rectoral, amb lʼobjectiu de plantejar la redacció dʼun primer esborrany d'articulat de l'Estatut que, com és lògic, haurà de ser el punt de partida per a un ampli debat obert a tota la comunitària universitària en els òrgans competents del Claustre i el Consell de Govern.