Oberta la matrícula als cursos gratuïts dʼidiomes per a lʼalumnat de mobilitat internacional

Per a l’alumnat de la UB que participa en un programa d’intercanvi, l’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes si s’ha fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros en cas contrari.
Per a l’alumnat de la UB que participa en un programa d’intercanvi, l’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes si s’ha fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros en cas contrari.
Acadèmic
(21/05/2019)

Lʼalumnat de la UB que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional en el programa dʼintercanvi 2019-2020 pot completar la seva competència lingüística —abans de traslladar-se a la universitat estrangera dʼacollida— mitjançant lʼaccés subvencionat als cursos dʼestiu de lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM), que tot just ara acaba dʼiniciar la matrícula.

Per a l’alumnat de la UB que participa en un programa d’intercanvi, l’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes si s’ha fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros en cas contrari.
Per a l’alumnat de la UB que participa en un programa d’intercanvi, l’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes si s’ha fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros en cas contrari.
Acadèmic
21/05/2019

Lʼalumnat de la UB que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional en el programa dʼintercanvi 2019-2020 pot completar la seva competència lingüística —abans de traslladar-se a la universitat estrangera dʼacollida— mitjançant lʼaccés subvencionat als cursos dʼestiu de lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM), que tot just ara acaba dʼiniciar la matrícula.

Enguany, es poden acollir a aquest servei un total de 1.413 alumnes de la UB que participen en un programa dʼintercanvi. Dʼaquests, 355 van superar la prova dʼacreditació de nivell a lʼEIM al mes de gener. Per a tots ells, lʼEIM ofereix cursos de 50 hores dʼidioma, que en el cas dels alumnes que van fer la prova dʼacreditació, és totalment gratuït, mentre que per a la resta té un cost de només 30 euros.

Si lʼalumne vol fer més de 50 hores, sʼofereix la possibilitat de fer les 50 restants dʼun intensiu de 100 hores (la totalitat dʼun nivell europeu) aplicant la subvenció a les 50 primeres hores. Aquesta informació es pot consultar amb detall a lʼapartat Ajuts i beques del web de lʼEIM.

Lʼidioma del curs ha dʼestar relacionat amb el país dʼacollida o bé amb la llengua vehicular acadèmica del país on es faran els estudis. Pel que fa al nivell dʼidioma del curs, està en funció del nivell acreditat en sol·licitar la beca. Tot i això, lʼEIM posa a disposició de lʼestudiant lʼassessorament dʼun coordinador en cas que hagi ampliat aquest nivell. Dʼaquesta manera, es pot determinar el seu nivell real per tal que pugui aprofitar al màxim les hores de formació.

En el cas de lʼanglès i el francès, els cursos per als estudiants Erasmus sʼanomenen cursos per a usos acadèmics. Dissenyats expressament per obtenir un seguiment correcte de les activitats acadèmiques, aquests cursos inclouen els exemples i les situacions més comunes de la vida quotidiana, la qual cosa permet fer una estada més adequada a lʼestranger. Lʼoferta, però, és més àmplia: a més de lʼanglès i el francès, també hi ha cursos dʼalemany, italià, neerlandès, portuguès i suec. Els cursos es fan de dilluns a divendres, a raó de 3, 4,5 o 5 hores diàries, segons si són de 40, 50 o 100 hores. Hi ha programats un total de 37 cursos, que superen les 700 places.

Procés de matriculació

Per gaudir del curs subvencionat cal fer la matrícula de manera presencial a les seus de lʼEIM abans de lʼinici dels cursos, indicant la condició dʼhaver estat admès en el programa dʼintercanvi 2019-2020. LʼEIM ho comprovarà als llistats que la UB edita sobre els alumnes que tenen dret a aquest avantatge, així com lʼidioma subvencionat segons el país dʼacollida.

Per a la resta de lʼalumnat de graus de la UB, cal recordar que hi ha convocats ajuts (bkUB i Parla 3) que cobreixen una part de la matrícula dʼun gran nombre dels cursos que sʼofereixen aquest estiu.

Altres cursos

oferta de cursos intensius dʼestiu de lʼEIM es completa amb els cursos dʼacreditació dʼanglès —de modalitat presencial—, que permeten a lʼalumne certificar el nivell en 40 hores (del B1 fins al C1.2). Continuant amb lʼanglès, sʼofereixen també cursos presencials de fluïdesa oral (nivell avançat), de 40 hores, a més de cursos específics de preparació per als exàmens Cambridge English (nivells First i Advanced). Aquests cursos es poden fer de manera presencial (amb una durada de 40 hores) i també en modalitat semipresencial (de 50 hores). Finalment, pel que fa als cursos sènior —adreçats a persones de més de cinquanta-cinc anys—, sʼhan programat cursos dʼanglès (nivell elemental, intermedi i principiants) de 20 hores.

Amb els cursos superats a lʼEIM sʼobtenen crèdits acadèmics i titulacions que acrediten el nivell dʼidioma. Podeu ampliar-ne la informació al web de lʼEIM i a les seves diverses seus.