Nou portal web dʼIgualtat

 
 
Institucional
(24/03/2022)

La Unitat dʼIgualtat ha posat en marxa un nou portal web que dona accés a diversos serveis en aquest àmbit, a més de recollir novetats i recursos.

 
 
Institucional
24/03/2022

La Unitat dʼIgualtat ha posat en marxa un nou portal web que dona accés a diversos serveis en aquest àmbit, a més de recollir novetats i recursos.

Un dels apartats del nou portal està dedicat als serveis contra la violència masclista i inclou, entre dʼaltres, una bústia de queixes i les dades de contacte del servei dʼatenció psicològica. Un altre dels espais està destinat a serveis específics per a la comunitat LGBTIQ+, i recull, per exemple, el procediment per al canvi de nom per a persones trans i no binàries en lʼàmbit de la UB, diverses activitats dʼinterès per aquesta comunitat i, com lʼapartat anterior, lʼaccés a la bústia de queixes.

Així mateix, el portal conté recursos per a la formació i per a la docència i la recerca amb perspectiva de gènere. En aquesta línia, pròximament sʼhi inclourà un repositori bibliogràfic de literatura crítica feminista i amb perspectiva de gènere, així com altres tipus de fonts documentals. També sʼhi recullen els premis relacionats amb lʼaplicació de la perspectiva de gènere en les diverses vessants de la vida universitària. Finalment, sʼhi pot trobar informació sobre la Unitat dʼIgualtat i sobre el III Pla dʼigualtat de la UB, així com les dades de contacte de les comissions dʼigualtat de cada centre.

El nou portal web veu la llum en un moment especialment actiu a la Universitat de Barcelona respecte a les polítiques dʼigualtat. Actualment, sʼestan desplegant diverses accions dels set eixos del III Pla dʼigualtat dʼoportunitats entre homes i dones de la UB, sʼestà negociant per aprovar lʼeix relatiu a les condicions laborals del Pla i sʼestà modificant el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.