Nova edició de La UB en xifres

Notícia | Institucional
(03/10/2023)
Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs 2022-2023. S’hi mostren, de manera entenedora i atractiva, les principals magnituds de la Universitat de Barcelona i de la seva activitat acadèmica, així com lʼevolució dʼalgunes variables al llarg dels darrers cursos.
​​​​​​​
Enguany el document presenta un apartat d’emprenedoria nou, en què es destaquen els projectes incubats a StartUB!, les empreses emergents (start-ups) creades i les persones formades en innovació i emprenedoria.

 
Notícia | Institucional
03/10/2023
Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs 2022-2023. S’hi mostren, de manera entenedora i atractiva, les principals magnituds de la Universitat de Barcelona i de la seva activitat acadèmica, així com lʼevolució dʼalgunes variables al llarg dels darrers cursos.
​​​​​​​
Enguany el document presenta un apartat d’emprenedoria nou, en què es destaquen els projectes incubats a StartUB!, les empreses emergents (start-ups) creades i les persones formades en innovació i emprenedoria.

 
Així mateix, en el document sʼapunta lʼextensa oferta formativa de la Universitat, amb 73 graus, 16 itineraris dʼestudis simultanis, 172 màsters universitaris i 47 programes de doctorat. En total, més de 60.000 estudiants: 41.095 de grau, 5.523 de màster universitari i 10.644 de postgrau, més 4.990 investigadors en formació. Com a novetat, enguany es destaca la creació de la Facultat d’Infermeria, així com les dades del darrer estudi d’inserció laboral elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
​​​​​​​
Pel que fa a la millora docent, algunes xifres remarcables són que el 82,6 % del personal docent ha cursat alguna formació a l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) el darrer any, i que 856 membres de la UB estan implicats en projectes d’innovació docent reconeguts. En l’àmbit de la internacionalització, es poden trobar dades com ara els 2.623 convenis vigents amb universitats i altres institucions estrangeres.

En lʼapartat de recerca, La UB en xifres mostra l’evolució creixent del nombre de publicacions científiques d’investigadors de la UB en revistes indexades (que se situa en 7.599) o els 1.111 projectes de recerca actius. També ressalta l’important augment en els fons captats per a recerca i transferència: 232 milions dʼeuros lʼany 2022 enfront dels 192 de l’any anterior. Igualment, sʼassenyala que lʼany passat la UB, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) —la seva oficina de transferència de tecnologia i coneixement—, va gestionar 737 contractes per a la transferència de coneixement i va sol·licitar 87 patents.

Un altre apartat fa referència al personal, i mostra que l’any 2023 els membres del PDI són 6.328 (el 48,8 %, dones) i els del PAS, 2.370 (el 63,9 %, dones). En el capítol econòmic hi figuren els 485 milions dʼeuros del pressupost desglossat per capítols. Pel que fa als serveis, sʼhi pot llegir que les biblioteques del CRAI tenen un fons de monografies i revistes en paper que puja a 1.731.506 exemplars. I també és rellevant la xifra de beneficiaris directes de les accions de la Fundació Solidaritat UB (9.384) i de socis dʼAlumni UB (8.070).

Finalment, també s’esmenta que, amb motiu de la commemoració del 150è aniversari de l’Edifici Històric, s’han dut a terme activitats com ara exposicions, concerts, homenatges, conferències o concursos.

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Així mateix, és una carta de presentació de la Universitat davant dʼaltres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, enguany se nʼhan imprès 830 exemplars en català, 430 en castellà i 1.230 en anglès. Ja es pot consultar en línia la versió en català; properament estaran disponibles les versions en castellà i anglès.