Nova edició de ʻLa UB en xifresʼ

 
 
Institucional
(17/10/2022)

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs 2021-2022. Enguany, el document presenta un disseny nou que mostra de manera entenedora i atractiva les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com lʼevolució dʼalgunes variables al llarg dels darrers cursos.

 
 
Institucional
17/10/2022

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs 2021-2022. Enguany, el document presenta un disseny nou que mostra de manera entenedora i atractiva les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com lʼevolució dʼalgunes variables al llarg dels darrers cursos.

En el document sʼapunta lʼextensa oferta formativa de la Universitat de Barcelona, amb 73 graus, 16 itineraris dʼestudis simultanis, 173 màsters universitaris i 46 programes de doctorat. En total, més de 60.000 estudiants: 41.540 de grau, 5.318 de màster universitari i 10.1891 de postgrau, més 5.007 investigadors en formació. Destaca que, segons lʼestudi dʼinserció laboral de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en finalitzar els estudis a la UB el 87,3 % dels graduats troben feina abans dʼun any, xifra que arriba al 90,2 % en el cas dels titulats de màster.

En lʼapartat de recerca, La UB en xifres inclou, com a novetat, el tractament gràfic de lʼevolució —al llarg dels darrers cinc anys— de les publicacions científiques dʼinvestigadors de la UB en revistes indexades. Així, permet observar que sʼha passat de 5.714 publicacions el 2017 a 7.876 el 2021. Altres dades destacables són els 1.029 projectes de recerca actius, així com els fons captats per a recerca i transferència: 192 milions dʼeuros lʼany 2021. Igualment, sʼassenyala que lʼany passat la UB, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) —la seva oficina de transferència de tecnologia i coneixement—, va gestionar projectes de transferència per valor de 24,31 milions dʼeuros.

Un altre apartat fa referència al personal, i mostra que el curs passat els membres del PDI eren 6.119 (48,3 % de dones) i, els del PAS, 2.461 (63,1 % de dones). També es ressalta que un total de 218 investigadores de la UB figuren entre les 5.000 investigadores més destacades de lʼEstat, segons el rànquing del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC).

Quant al capítol econòmic, hi figuren els 444 milions dʼeuros del pressupost desglossat per capítols. Pel que fa als serveis, sʼhi pot llegir que les biblioteques del CRAI tenen un fons de monografies i revistes en paper que puja a 1.804.108 exemplars. I també és destacable la xifra de beneficiaris directes de les accions de la Fundació Solidaritat UB (7.822) i de socis dʼAlumni UB (7.337).

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Així mateix, és una carta de presentació de la Universitat davant dʼaltres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, enguany se nʼhan editat 1.130 exemplars en català, 830 en castellà i 1.330 en anglès, i les tres versions són consultables en línia.