LʼEIM obté molt bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English

La propera convocatòria d’exàmens per optar als títols de Cambridge English serà al maig.
La propera convocatòria d’exàmens per optar als títols de Cambridge English serà al maig.
Acadèmic
(01/02/2017)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona sʼha estrenat amb bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English Language Assessment, departament dʼavaluació dʼanglès de la Universitat de Cambridge. La primera convocatòria dʼexàmens va tenir lloc al desembre i sʼhi van presentar una seixantena de candidats. Les dades revelen que la xifra dʼaprovats de lʼEIM és superior a la mitjana espanyola: el 85 % dels alumnes que van fer els cursos preparatoris de lʼEIM van obtenir el First Certificate in English (FCE), prop d'un 20 % més que a la resta dʼEspanya, on la mitjana dʼaprovats va situar-se en el 66 %. En els exàmens per obtenir el Certificate in Advanced English (CAE), la xifra dʼalumnes de lʼEIM aprovats puja fins al 88 %, mentre que la mitjana a lʼEstat va ser del 61 % (parlem, doncs, dʼun 27 % més). La propera convocatòria dʼexàmens serà al maig.

La propera convocatòria d’exàmens per optar als títols de Cambridge English serà al maig.
La propera convocatòria d’exàmens per optar als títols de Cambridge English serà al maig.
Acadèmic
01/02/2017

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona sʼha estrenat amb bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English Language Assessment, departament dʼavaluació dʼanglès de la Universitat de Cambridge. La primera convocatòria dʼexàmens va tenir lloc al desembre i sʼhi van presentar una seixantena de candidats. Les dades revelen que la xifra dʼaprovats de lʼEIM és superior a la mitjana espanyola: el 85 % dels alumnes que van fer els cursos preparatoris de lʼEIM van obtenir el First Certificate in English (FCE), prop d'un 20 % més que a la resta dʼEspanya, on la mitjana dʼaprovats va situar-se en el 66 %. En els exàmens per obtenir el Certificate in Advanced English (CAE), la xifra dʼalumnes de lʼEIM aprovats puja fins al 88 %, mentre que la mitjana a lʼEstat va ser del 61 % (parlem, doncs, dʼun 27 % més). La propera convocatòria dʼexàmens serà al maig.

Des del 17 de juny passat, lʼEIM és centre oficial autoritzat per examinar els candidats de la Universitat de Barcelona que vulguin obtenir els certificats de Cambridge English. Aquests exàmens, que elabora i puntua la mateixa Universitat de Cambridge, segueixen un protocol estricte. Tenen en compte les quatre destreses lingüístiques principals —comprensió i expressió, tant escrita com oral— i valoren lʼhabilitat de comunicar-se en anglès en situacions reals. Més de 20.000 institucions dʼarreu del món, entre universitats, empreses i organismes oficials, accepten els certificats de Cambridge English com a prova del domini de la llengua anglesa. Tenir coneixements dʼanglès facilita lʼaccés a lʼeducació superior i augmenta les oportunitats laborals. A més, els graduats que marxin a estudiar o a buscar feina a lʼestranger podran acreditar sense problemes els seus coneixements dʼanglès, ja que aquests títols són reconeguts internacionalment.

LʼEIM obrirà cada any quatre convocatòries dʼexamen: al maig, al juny, al juliol i al desembre. Les dades i la matrícula dʼaquestes convocatòries es publiquen a eim.ub.edu/cambridge.

Cursos de preparació: matrícula oberta

Per afrontar aquestes proves amb garanties dʼèxit, lʼEIM programa diversos cursos de preparació, que poden ser anuals (dʼoctubre a maig) o quadrimestrals (dʼoctubre a desembre i de febrer a maig). Aquest segon quadrimestre sʼhan programat tres cursos de preparació del First i tres de lʼAdvanced. Per al Proficiency sʼofereix la possibilitat dʼincorporar-se al curs anual.

Així mateix, lʼoferta de cursos per obtenir titulacions de Cambridge sʼestén a títols més especialitzats, com els que acrediten el domini de lʼanglès en camps com ara lʼeconomia i el món empresarial (BEC) o els que permeten obtenir un visat per fer estades al Regne Unit (IELTS).

Les proves dʼaccés i la matrícula a aquests cursos és oberta i es pot consultar al web de lʼEIM.