La Universitat de Barcelona ja disposa dʼun nou protocol contra lʼassetjament sexual i les conductes masclistes

 
 
Institucional
(16/05/2019)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat un nou protocol per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes. Aquesta normativa actualitza el protocol que va aprovar el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 13 de febrer de 2014.

 
 
Institucional
16/05/2019

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat un nou protocol per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes. Aquesta normativa actualitza el protocol que va aprovar el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 13 de febrer de 2014.

Entre els principals canvis que introdueix el nou document, cal destacar la persecució no només de situacions dʼassetjament sexual, sinó també de conductes masclistes que afectin la vida acadèmica i laboral de la Universitat de Barcelona. A més, aquest protocol incorpora la dimensió dʼidentitat de gènere i adopta mesures protectores que no es preveien en lʼanterior. La protecció de la UB també s'estén a aquelles actituds que es produeixen fora de les instal·lacions de la Universitat en activitats organitzades per òrgans acadèmics i que tinguin relació amb lʼactivitat docent o la vida acadèmica o laboral.

Entre els objectius que preveu aquest protocol, hi consten la prevenció de conductes, reparació del dany i sanció dels autors de les conductes; la informació, formació i sensibilització de tots els membres de la UB en aquesta matèria; la facilitació de pautes per identificar situacions dʼassetjament i conductes masclistes, i la posada en marxa dʼun procediment àgil dʼintervenció i dʼacompanyament per tal dʼatendre i resoldre aquelles situacions que sʼhagin detectat i o sʼhagin pogut prevenir. Les mesures dʼacompanyament consistiran en suport i atenció psicològica o assistència jurídica per registrar possibles denúncies penals.
Aquest protocol sʼaplica a tots els membres de la UB —estudiants, personal docent i investigador i personal dʼadministració i serveis— i a aquelles persones que no formen part de la comunitat universitària però hi presten serveis, com els proveïdors.

Suport del Consell de Govern a la ILP

El Consell de Govern també ha donat suport a la ILP Universitats, que, entre altres mesures, demana la reducció de les taxes universitàries a Catalunya, les més elevades de tot lʼEstat. En lʼàmbit de lʼalumnat, també sʼha ratificat el Reglament d'associacions i grups d'estudiants de la Universitat de Barcelona, que regula i facilita la creació dʼassociacions dins de la UB.

En el seu informe, el rector Joan Elias ha informat els membres del Consell de Govern de lʼadhesió de la Universitat de Barcelona a la declaració dʼestat dʼemergència climàtica. Dʼaltra banda, la vicerectora dʼOrdenació Acadèmica i Docent, Amelia Diaz, ha presentat un primer esborrany del futur Pla estratègic UB 2030 i ha informat que, en breu, es difondrà a través de tots els canals de comunicació de la Universitat de Barcelona per fomentar la participació de la comunitat universitària.