La Universitat de Barcelona genera un impacte econòmic total en l'economia europea de 6,42 euros per cada euro rebut

Segona edició de l’informe La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU)
Segona edició de l’informe La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU)
Recerca
(04/12/2017)

El divendres 1 de desembre es va presentar a Brussel·les la segona edició de lʼinforme La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU), que agrupa les vint-i-tres universitats més intensives en recerca del continent, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB).

Segona edició de l’informe La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU)
Segona edició de l’informe La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU)
Recerca
04/12/2017

El divendres 1 de desembre es va presentar a Brussel·les la segona edició de lʼinforme La contribució econòmica de les universitats de la LERU, elaborat amb dades del 2016 per la consultora independent BiGGAR Economics a petició de la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU), que agrupa les vint-i-tres universitats més intensives en recerca del continent, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB).

Impacte de la UB en lʼeconomia espanyola i europea

Segons aquest estudi, el pes de la UB en lʼàmbit espanyol es xifra en 2.300 milions dʼeuros atenent al valor afegit brut* (VAB), enfront els 1.700 milions dʼeuros de lʼinforme publicat el 2015 (a partir de les dades corresponents a lʼexercici del 2014). És a dir, la contribució de la UB a lʼeconomia espanyola, entre el 2014 i el 2016, ha augmentat en 600 milions dʼeuros en termes de VAB. En relació amb els llocs de treball, lʼimpacte en lʼeconomia espanyola ha passat de 26.540 llocs de treball el 2014 a 39.300 el 2016, amb un augment de 12.760 llocs de treball. Dʼaltra banda, basant-se en lʼestudi que es va dur a terme per a la UB el 2015, es pot afirmar que aproximadament tres quartes parts dels impactes de la UB es concentren en lʼeconomia catalana.

A escala europea, lʼimpacte de la Universitat de Barcelona sʼeleva a 2.600 milions dʼeuros el 2016, davant els 1.800 milions del 2014, amb un increment de 800 milions dʼeuros. La contribució en llocs de treball també ha passat de 29.650 el 2014 a 40.800 el 2016, xifres que suposen un increment total dʼ11.150 llocs de treball més dʼimpacte en lʼeconomia europea.

Si tenim en compte lʼaportació per cada euro rebut, el 2016 la UB va generar un impacte en lʼeconomia europea de 6,42 euros en el VAB per cada euro rebut, i es van crear 5,23 llocs de treball per cada persona contractada directament per la Universitat. Així doncs, «la UB ha incrementat en 1,45 euros el seu impacte econòmic, en termes de VAB, respecte a lʼinforme del 2015», afirma el rector de la UB, Joan Elias. «Això confirma el que sʼha vist en altres informes recents —com lʼInforme presentat per lʼACUP—, que posen en relleu lʼimpacte positiu i la transferència a la societat de la inversió a la universitat, tant en termes econòmics com dʼocupabilitat», remarca.

Impacte creixent de les universitats de la LERU

Entre el 2014 i el 2016, lʼaportació econòmica de les universitats que són membres de la LERU va créixer 28.600 milions dʼeuros del VAB. Encara que hi ha diversos factors que han causat aquest augment, la major contribució ha estat lʼincrement de la mida i lʼescala de les universitats membres de la LERU (tenint en compte que, respecte al 2014, la LERU té dos nous membres). Les universitats membres de la LERU no només contribueixen fortament a lʼeconomia europea sinó que també augmenten la seva contribució cada any.

Kurt Deketelaere, secretari general de la LERU, està molt satisfet amb aquestes xifres: «El missatge és clar. Si vols complir amb el creixement i el treball, cal invertir en recerca i universitats. Si vols un pressupost centrat en resultats, inverteix en recerca i universitats. Necessitem defensar la recerca. Aquest informe presenta proves evidents i convincents per donar suport als nostres arguments».

Segons lʼestudi, les vint-i-tres universitats de la LERU han contribuït el 2016 amb 99.800 milions dʼeuros al VAB europeu, davant els 71.200 milions dʼeuros del 2014. Lʼincrement ha estat, doncs, de 28.600 milions dʼeuros.

En relació amb els llocs de treball, les universitats europees tenen un impacte dʼ1,3 milions de llocs de treball generats a Europa, enfront els 900.065 del 2014, amb un increment de prop de 400.000 llocs de treball.

Extrapolant aquests valors, sʼestima que tot el sistema universitari europeu contribuiria en prop de 400.000 milions dʼeuros al VAB, dada que suposa prop del 2,7 % del VAB total de lʼeconomia europea. Així mateix, les universitats europees contribuirien a crear 5,1 milions de llocs de treball, que representen prop dʼun 2,2 % del total de llocs de treball a Europa.

Per quantificar el valor econòmic de les universitats de la LERU, sʼhan analitzat cinc àrees temàtiques diferenciades: les contribucions procedents de lʼactivitat de la mateixa universitat (com la despesa de personal i de capital); les contribucions relacionades amb els estudiants durant la seva carrera acadèmica i, posteriorment, durant el desenvolupament de la seva carrera professional; la transferència de coneixement (incloent-hi la recerca per contracte, la consultoria, la llicència de patents i de coneixement, la recerca col·laborativa, la creació dʼempreses spin-outs i start-ups i el funcionament dels parcs científics i tecnològics generats en lʼentorn de la universitat); la contribució a lʼactivitat turística, i els guanys derivats dʼhaver cursat un grau universitari.

*Valor afegit brut (VAB). El valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Font: IDESCAT

Més informació