La UB, entre les millors universitats en sostenibilitat

 
 
Institucional
(26/10/2022)

La UB ha assolit el lloc 21 mundial en el nou rànquing QS sobre sostenibilitat, que avalua unes 700 institucions dʼarreu del món. El rànquing QS sobre sostenibilitat es publica enguany per primer cop. Des dʼaquest punt de vista, els resultats queden subjectes a millores metodològiques en pròximes edicions, tant pel que fa a la recollida de dades, la representativitat de la mostra o la validesa ecològica. Així, les variacions que puguin sorgir en futures edicions poden ser considerables. Tanmateix, i independentment de les fluctuacions que pugui haver-hi en futures edicions arran dels canvis metodològics que pugui aplicar el rànquing, els resultats recullen amb coherència lʼaposta ferma de la Universitat de Barcelona en lʼàmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat socials, així com el lideratge de la UB dins el seu entorn universitari.

 
 
Institucional
26/10/2022

La UB ha assolit el lloc 21 mundial en el nou rànquing QS sobre sostenibilitat, que avalua unes 700 institucions dʼarreu del món. El rànquing QS sobre sostenibilitat es publica enguany per primer cop. Des dʼaquest punt de vista, els resultats queden subjectes a millores metodològiques en pròximes edicions, tant pel que fa a la recollida de dades, la representativitat de la mostra o la validesa ecològica. Així, les variacions que puguin sorgir en futures edicions poden ser considerables. Tanmateix, i independentment de les fluctuacions que pugui haver-hi en futures edicions arran dels canvis metodològics que pugui aplicar el rànquing, els resultats recullen amb coherència lʼaposta ferma de la Universitat de Barcelona en lʼàmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat socials, així com el lideratge de la UB dins el seu entorn universitari.

La UB, que se situa com a líder estatal, en aquesta primera edició es troba per sobre de la mitjana global en les dues categories del rànquing: impacte mediambiental i impacte social. En cadascuna dʼaquestes categories es mesuren diferents «lents de rendiment» o dimensions. La UB assoleix una puntuació especialment bona en les dimensions dʼinstitució sostenible, igualtat, impacte de lʼeducació i qualitat de vida.

El rànquing sʼha elaborat a partir dʼinformació facilitada per les universitats, dades pròpies de QS, Elsevier i organismes com la UNESCO i el Banc Mundial. Per a lʼelaboració del rànquing, la UB ha aportat dades, per exemple, sobre el percentatge dʼestudiants de primera generació, la proporció de dones als òrgans de govern, el consum dʼenergia i aigua, emissions de CO2, documents i publicacions vinculades a la sostenibilitat i el medi ambient, així com publicacions sobre les polítiques de la UB envers lʼètica i la governança, entre dʼaltres.

La vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig, afirma sobre el rànquing: «És un indicador nou que ens assenyala el camí. Sabem que dia darrere dia el concepte de sostenibilitat es farà més bàsic per al conjunt de la població i les universitats no estaran aïllades dʼaquest fet». Pel que fa als resultats assolits per la UB, diu: «Aquest posicionament és molt bona notícia però, per descomptat, hi ha molta feina per fer, tenim una comissió de sostenibilitat, amb diferents comissions específiques i la implantació de la ruta de sostenibilitat, això ha dʼenfortir encara més aquestes accions». «Moltes unitats de la UB estan treballant de valent per poder aconseguir el màxim en cada objectiu establert. També cal un canvi individual de conscienciació i incorporar la sostenibilitat a les activitats diàries», continua. La vicerectora conclou: «No oblidem que és el primer cop que es publica aquest rànquing i caldrà fer ajustaments; som conscients que durant els primers anys serà un barem fluctuant però com ja hem dit és el camí. La importància que cada cop agafaran aquests tipus de barems fan necessari que les administracions facin una aposta clara i decidida per donar suport a les universitats públiques en matèria de sostenibilitat i per això caldrà pensar en més inversió per a aquest àmbit».

El nou rànquing respon al principi que les universitats estan en una posició única per liderar el món i accelerar el ritme del canvi ambiental i social. A través de la recerca, la docència i la participació comunitària, les universitats tenen lʼexperiència i lʼoportunitat per impulsar el desenvolupament sostenible. La categoria de lʼimpacte ambiental del rànquing avalua lʼimpacte que les universitats, com a grans organitzacions, tenen al seu entorn més pròxim, així com la influència que exerceixen en les polítiques ambientals a escala nacional i global mitjançant la docència i la recerca, i com, mitjançant la innovació i transferència, promouen un món ambientalment sostenible. Quant a la categoria dʼimpacte social, sʼavalua el paper de les universitats com a institucions en i per a la comunitat, així com el seu compromís proactiu amb els problemes de justícia social.