La UB actualitza el Protocol contra lʼassetjament per potenciar lʼatenció psicològica i jurídica i fer-lo més eficient

 
 
Institucional
(13/05/2022)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat, per 36 vots a favor i una abstenció, lʼactualització del Protocol contra lʼassetjament sexual de la institució, vigent des de lʼany 2019. La nova normativa (Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i contra altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques) neix amb lʼobjectiu de ser més eficient i de millorar lʼatenció a les víctimes.

El Protocol preveu que la Unitat dʼIgualtat centralitzi tots els casos, amb lʼobjectiu de racionalitzar i minimitzar el temps de resolució. També es reforça lʼatenció psicològica i jurídica a les víctimes incorporant dues persones expertes en aquests àmbits, i es recullen dos supòsits més: la mala praxi i les violències digitals (es perseguiran els actes de violència masclista i misogínia que es cometin fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació o a través de les xarxes socials).

 
 
Institucional
13/05/2022

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat, per 36 vots a favor i una abstenció, lʼactualització del Protocol contra lʼassetjament sexual de la institució, vigent des de lʼany 2019. La nova normativa (Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i contra altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques) neix amb lʼobjectiu de ser més eficient i de millorar lʼatenció a les víctimes.

El Protocol preveu que la Unitat dʼIgualtat centralitzi tots els casos, amb lʼobjectiu de racionalitzar i minimitzar el temps de resolució. També es reforça lʼatenció psicològica i jurídica a les víctimes incorporant dues persones expertes en aquests àmbits, i es recullen dos supòsits més: la mala praxi i les violències digitals (es perseguiran els actes de violència masclista i misogínia que es cometin fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació o a través de les xarxes socials).

Aprovats dos plans de lʼàmbit lingüístic

Un altre dels punts abordats ha estat el Pla de llengües de la UB 2022-2025, que ha estat ratificat per assentiment. Entre les principals novetats, el Pla recull el compromís de la UB per fomentar, a banda de les llengües oficials a Catalunya (català, castellà i occità), el coneixement i lʼús de terceres llengües, mitjançant 114 accions. També fa un èmfasi especial en la necessitat de garantir els drets lingüístics de lʼalumnat, cosa que implica que el professorat ha dʼestar capacitat per usar el català i el castellà en lʼexercici de les seves activitats docents i acadèmiques. Això es vincula amb el compromís dels rectors de les universitats de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) dʼenfortir el català en tots els àmbits de lʼactivitat universitària. El Pla de llengües fa una aposta decidida per impulsar el català en els àmbits de la recerca, la transferència de coneixement i la divulgació científica, «un camp en què està en retrocés». 

Així mateix, el Consell de Govern ha aprovat el Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana a la UB, que té un objectiu essencial: combinar la internacionalització de la institució amb la promoció de la llengua catalana. Amb més de 15.000 membres dʼorigen estranger i múltiples convenis amb universitats dʼarreu del món, la Universitat de Barcelona vol harmonitzar, amb el Pla dʼacollida, el compromís dʼinternacionalització amb la preservació dels drets lingüístics de la comunitat local. La nova normativa es marca també com a objectius informar sobre la situació sociolingüística i els usos lingüístics de la UB; garantir que la informació sobre requisits lingüístics per estudiar i treballar a la UB sigui transparent i coherent amb les dades sobre la llengua de la docència de cada centre; incentivar lʼaprenentatge virtual i presencial del català abans dʼarribar a la Universitat, i posar al servei de la comunitat universitària un paquet de recursos gratuïts per aprendre català, entre dʼaltres.

També sʼha aprovat la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la Universitat de Barcelona, que actualitza la normativa sobre aquesta matèria, vigent des de lʼany 2006. Lʼobjectiu és establir el marc jurídic adequat que doni seguretat a la UB i als seus membres en el desenvolupament dʼactivitats acadèmiques, docents i de recerca.

Així mateix, el Consell de Govern ha donat el vistiplau a la Normativa de les revistes científiques de la UB, que defineix quines edicions es consideren de la UB i que estableix els requisits i compromisos que assumeixen les revistes.

A lʼúltim, lʼequip de govern ha presentat el nou web de la UB, així com la previsió de publicació de la primera fase i el pla dʼelaboració de les fases següents. Tal com ha explicat el vicerector de Transformació Digital, Xavier Triadó —i ha subratllat el rector, Joan Guàrdia—, aquest nou web reflecteix una nova filosofia comunicativa, que se sintetitza en tres elements clau: la maximització de la seva utilitat, plantejant un disseny que posa al centre la facilitat per trobar els continguts; la implementació dʼun model de generació de continguts que permet combinar descentralització amb criteris comuns al conjunt de la institució, i la seva concepció com a eina central de construcció del relat i de la marca UB.