Inserció laboral i rendiment acadèmic, temes dels primers informes de lʼObservatori de lʼEstudiant

L’Observatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.
L’Observatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.
Recerca
(24/10/2014)

LʼObservatori de lʼEstudiant de la UB ha presentat recentment els primers informes elaborats pels estudiants. Actualment, lʼObservatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.

Ara es publiquen els primers resultats de la feina feta, en dos informes sobre inserció laboral i rendiment acadèmic.

L’Observatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.
L’Observatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.
Recerca
24/10/2014

LʼObservatori de lʼEstudiant de la UB ha presentat recentment els primers informes elaborats pels estudiants. Actualment, lʼObservatori té onze grups de treball actius, i des de la seva creació hi han participat una seixantena estudiants de diverses titulacions de la UB.

Ara es publiquen els primers resultats de la feina feta, en dos informes sobre inserció laboral i rendiment acadèmic.

Els estudiants mostren interès pel binomi ocupabilitat - formació universitària

El grup de treball dʼInserció Social i Laboral de lʼObservatori de lʼEstudiant de la UB ha analitzat les dades del 2011 de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) corresponents a titulats universitaris graduats lʼany 2006-2007. El treball observa que els graduats de la UB que van finalitzar els estudis abans de la crisi van tenir una bona ocupabilitat, amb una bona adequació laboral i un temps reduït a lʼhora de trobar feina. Lʼinforme destaca que un 54,13 % dels estudiants van trobar una feina totalment relacionada amb el grau que havien estudiat, mentre que un 71,43 % en van trobar una amb funcions pròpies de la seva titulació.

Lʼestudi també confirma que es mantenen les principals vies dʼinserció professional. La primera són els contactes personals, que van facilitar la incorporació al mercat laboral a un 30 % dels titulats. La segueixen les vies relacionades amb la Universitat, com ara les pràctiques, els serveis dʼassistència als estudiants o les borses de treball institucionals, que van ajudar el 29 % dels alumnes a trobar feina.

Per últim, els enquestats també manifestaven la seva satisfacció amb lʼaprenentatge rebut a la UB: un 74 % hauria repetit la mateixa carrera i un 86 % no hauria canviat dʼuniversitat. Els més satisfets amb la formació escollida són els estudiants de Ciències de la Salut i Humanitats, seguits de prop pels de Ciències Experimentals, Socials i graus tècnics.

Informe dʼinserció social i laboral ha estat elaborat per Guillermo Blasco, estudiant de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica; Jennifer Cruzado, estudiant dʼEnginyeria Electrònica de Telecomunicació, i Juan Llanes, personal investigador en formació del doctorat dʼEducació i Societat. Tots tres formen part del grup de treball dʼInserció Social i Laboral de lʼObservatori de lʼEstudiant de la UB i els va portar a realitzar aquest informe lʼinterès comú per estudiar la utilitat de la formació universitària —en particular de la UB— en lʼocupabilitat dels estudiants un cop finalitzen els estudis.

El rendiment acadèmic des de la perspectiva dels estudiants

Els estudiants del grup de treball de Rendiment Acadèmic també han presentat el seu informe, que inclou informació rellevant sobre el rendiment acadèmic per àrees de coneixement i per ensenyaments des del curs 2009-2010 fins al curs 2012-2013.

Com a conclusió, es destaca que el rendiment acadèmic dels estudiants augmenta globalment a pràcticament totes les branques de coneixement: Enginyeries, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, i Ciències de la Salut. Aquesta darrera registra els millors resultats: aprova un 80 % dels alumnes matriculats.

En lʼàmbit de Ciències, els graus de Química i Geologia encapçalen les dades de rendiment acadèmic. A Arts i Humanitats, els graus artístics presenten un augment en les taxes de rendiment acadèmic, que arriba al màxim en el grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Pel que fa a les Ciències Socials i Jurídiques, els graus relacionats amb lʼEducació mantenen un rendiment acadèmic constant i elevat, entre el 85 % i el 95 %, i Educació Social és el que el presenta més elevat. Estadística, Economia i Dret registren pujades notables. El rendiment acadèmic de pràcticament tots els graus de Ciències de la Salut se situa per sobre dels 80 punts percentuals el curs 2012-2013.

Abel Ávalos i Bárbara Carfí, estudiants de Sociologia, i Nerea Gutiérrez, de Pedagogia, han estat els autors de lʼInforme de rendiment acadèmic.

Els autors dʼaquests dos informes han tingut el suport dels assessors científics del Consell Assessor i dels serveis del Comitè Tècnic de lʼObservatori de lʼEstudiant.


Primers treballs de final de grau amb temàtiques vinculades a lʼObservatori de lʼEstudiant

Tres estudiants de lʼObservatori de l'Estudiant han presentat recentment treballs de final de grau en què tracten les condicions de vida dels estudiants universitaris. Es tracta, doncs, de treballs que pertanyen a àmbits dʼestudi propis de l'Observatori de l'Estudiant.

Abel Ávalos, del grup de treball de Rendiment Acadèmic, va presentar el treball Desigualats socials i rendiment acadèmic universitari; Dídac Ramírez i Débora García, del grup de treball de Temes Socioeconòmics, van presentar, respectivament, els treballs La reforma de les taxes i els ajuts públics. El seu impacte a lʼeducació superior i Avaluació de les situacions dʼexclusió social dels estudiants dʼEducació Social.

 

Base de dades pionera

LʼObservatori de lʼEstudiant posarà en marxa una base de dades de publicacions relacionades amb els seus eixos estratègics: la Participació, la Dimensió social i la Inserció social i laboral dels universitaris. Aquesta base de dades la desenvoluparan estudiants de la UB amb el suport tècnic del Gabinet de Projectes Estratègics Institucionals (GAPEI) i la col·laboració de lʼensenyament dʼInformació i Documentació.
Amb aquesta iniciativa es vol proveir de producció científica, documentació i informes els estudiants i els investigadors interessats en aquests temes, els quals podran registrar obertament els seus treballs a aquest repositori.

LʼObservatori de lʼEstudiant, adscrit al Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, és una forma pionera i única de participació dels estudiants en el debat, la discussió, la reflexió i lʼelaboració dʼestudis que facilitin la millora i el disseny de polítiques universitàries de primer nivell dʼacord amb les sensibilitats dels estudiants