Informació sobre els certificats de retenció de lʼIRPF 2019 per a proveïdors i tercers

 
 
Institucional
(30/03/2020)

A causa de la situació excepcional causada per lʼepidèmia del COVID-19, la UB no ha pogut fer enguany el lliurament habitual per correu postal dels certificats de retencions dʼIRPF practicades a tercers durant lʼany 2019. La informació, però, ha estat comunicada a lʼAgència Tributària (AEAT) mitjançant el model 190 de resum anual de retencions, i els certificats han estat puntualment expedits.

 
 
Institucional
30/03/2020

A causa de la situació excepcional causada per lʼepidèmia del COVID-19, la UB no ha pogut fer enguany el lliurament habitual per correu postal dels certificats de retencions dʼIRPF practicades a tercers durant lʼany 2019. La informació, però, ha estat comunicada a lʼAgència Tributària (AEAT) mitjançant el model 190 de resum anual de retencions, i els certificats han estat puntualment expedits.

Igualment, la UB posa aquests certificats a disposició dels perceptors externs que així ho sol·licitin. Les persones interessades han dʼenviar un correu electrònic a certificatsIRPF2019@ub.edu, indicant el nom i cognoms, el NIF, lʼadreça electrònica per a futures comunicacions, i els darrers 4 dígits del compte bancari mitjançant el qual han rebut retribucions de la UB amb retenció durant lʼexercici 2019.

Aquesta mesura és exclusivament per a proveïdors i altre personal extern. El personal de la UB pot continuar accedint al certificat de retenció de lʼIRPF de la manera habitual a través del Portal UB - Espai Perseu.