Identifiquen variants genètiques rares relacionades amb la transmissió de lʼautisme dels progenitors als fills

Delecions, duplicacions en tàndem, inversions i canvis estructurals complexos en gens són alguns dels canvis estructurals associats a la malaltia.
Delecions, duplicacions en tàndem, inversions i canvis estructurals complexos en gens són alguns dels canvis estructurals associats a la malaltia.
Recerca
(19/04/2018)

Un estudi internacional dut a terme amb 2.600 famílies revela lʼimpacte de les variants genètiques rares heretades en lʼautisme, un trastorn poligènic i de difícil diagnòstic i tractament. La recerca, publicada a la revista Science, identifica diverses variants genètiques relacionades amb lʼautisme que estan causades per delecions, duplicacions en tàndem, inversions, canvis estructurals complexos i diversos tipus dʼelements genètics mòbils que perfilen un nou paisatge genètic per a lʼespectre autista.

Delecions, duplicacions en tàndem, inversions i canvis estructurals complexos en gens són alguns dels canvis estructurals associats a la malaltia.
Delecions, duplicacions en tàndem, inversions i canvis estructurals complexos en gens són alguns dels canvis estructurals associats a la malaltia.
Recerca
19/04/2018

Un estudi internacional dut a terme amb 2.600 famílies revela lʼimpacte de les variants genètiques rares heretades en lʼautisme, un trastorn poligènic i de difícil diagnòstic i tractament. La recerca, publicada a la revista Science, identifica diverses variants genètiques relacionades amb lʼautisme que estan causades per delecions, duplicacions en tàndem, inversions, canvis estructurals complexos i diversos tipus dʼelements genètics mòbils que perfilen un nou paisatge genètic per a lʼespectre autista.

 

En lʼestudi participen experts dʼuna trentena dʼinstitucions dʼarreu del món, entre els quals destaquen els experts Bru Cormand, investigador de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB), de lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER); Claudio Toma, de la Facultat de Biologia de la UB; Roser Corominas, de la Universitat Pompeu Fabra, del CIBERER i de lʼIMIM; Isabel Rueda, de lʼHospital Universitari Sant Joan de Déu; Amaia Hervás i Silvina Guijarro, de lʼHospital Universitari MútuaTerrassa, i M. Jesús Arranz, directora del laboratori de recerca de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa.

En la nova recerca, dirigida per lʼexpert Jonathan Sebat (Universitat de Califòrnia - San Diego, Estats Units) i que representa tot un pas endavant per conèixer el complex mapa genètic i molecular de lʼautisme, també hi participa Craig Venter, un referent internacional en el desxiframent del genoma humà.

Què ens diu la genètica sobre lʼorigen de lʼautisme?


Segons lʼOrganització Mundial de la Salut, un de cada 160 nens pateix un trastorn de lʼespectre autista (TEA), una patologia multifactorial que altera les habilitats comunicatives, el comportament social i el llenguatge. Els afectats necessiten una assistència integrada amb la col·laboració dels sectors mèdic, educatiu, i social. La gran diversitat clínica i etiològica associades a les patologies del TEA —amb un grau diferent dʼafectació en cada cas— complica la definició de criteris diagnòstics i de pràctiques clíniques i assistencials.

Les causes de lʼautisme encara són força desconegudes. No obstant això, els avenços en genòmica i biologia molecular indiquen que té una base genètica complexa. Un diagnòstic a temps és decisiu per iniciar intervencions psicosocials des de lʼinici de la infància i potenciar el progrés i el benestar de les persones afectades.

Variants rares en una malaltia complexa de base poligènica

Segons explica lʼinvestigador Bru Cormand, cap del Grup de Recerca de Neurogenètica a la Facultat de Biologia de la UB, «el nou treball es desmarca de la recerca feta sobre la genètica de lʼautisme prèviament perquè explora lʼimpacte de les variants genètiques rares heretades en lʼautisme, quan la majoria de treballs anteriors investiguen les variants rares de novo, és a dir, mutacions que apareixen durant la formació dels gàmetes però no estan presents en els progenitors».

I encara hi ha una altra diferència amb estudis precedents: «El treball se centra en les alteracions estructurals, és a dir, els canvis de segments llargs dʼADN —delecions, duplicacions, insercions o inversions—, mentre que anteriorment la recerca analitzava sobretot canvis dʼun únic nucleòtid», remarca Cormand. Aquest tipus de variants genètiques són especialment rellevants pel seu impacte potencial sobre la regulació de lʼexpressió gènica. Segons lʼexpert, «hi ha estudis amb un nombre més elevat de pacients però el nou treball aborda una perspectiva innovadora de la genètica de lʼautisme que ha exigit un esforç enorme dʼanàlisi bioinformàtica de dades».
   
En lʼestudi participen unes 1.000 famílies, amb més de 3.000 individus entre afectats, germans sans i progenitors, i unes 2.000 més en lʼestudi de rèplica. Una tercera part de les famílies de lʼestudi inicial hi participen per primer cop i provenen de la mostra clínica REACH, que inclou afectats de lʼHospital Universitari MútuaTerrassa, lʼHospital Universitari Sant Joan de Déu i centres clínics de Califòrnia. Els altres participants formen part de la plataforma The Simons Simplex Collection (SSC), una iniciativa de la Fundació Iniciativa de Recerca sobre Autisme (SFARI), creada als Estats Units per impulsar la recerca sobre la genètica associada a lʼautisme.

El genoma humà: a la recerca del paisatge genètic de lʼespectre autista

En lʼestudi, lʼús de la tècnica de seqüenciació del genoma sencer (whole-genome sequencing, WGS) ha permès dʼidentificar variants estructurals que no eren detectables per altres tècniques —bioxips CGH/SNP  o seqüenciació de lʼexoma (whole-exome sequencing, WES)— per les seves reduïdes dimensions o pel fet de localitzar-se en regions no codificants.

Una de les contribucions més significatives del treball és la classificació de regions funcionals rellevants en el genoma segons la seva intolerància a presentar variants estructurals. En els pacients, en concret, sʼhan estudiat regions implicades en la regulació de lʼexpressió gènica (inicis de transcripció, 3ʼ-UTR i promotors de cervell fetal) en gens que són intolerants a les variants estructurals (i que per tant, quan en tenen, les conseqüències són molt adverses).
 
En paraules de la investigadora Roser Corominas (UPF-CIBERER-IMIM), «un  dels principals reptes de la tècnica WGS és la interpretació de les variants identificades. Amb el WGS, tenim la capacitat de seqüenciar tot el genoma però lʼimpacte funcional de la majoria de les alteracions identificades fins ara encara és força desconegut. Per resoldre aquestes incerteses, són imprescindibles eines bioinformàtiques sofisticades —algunes de les quals sʼutilitzen en aquest estudi— i anàlisis funcionals a gran escala».

Segons els experts, si sʼexclouen les variants estructurals patogèniques conegudes —que representen lʼ1,9 % dels casos de TEA—, lʼestudi revela que les variants estructurals identificades contribueixen a lʼ11 % dels casos, una xifra important. Dʼaquestes, la meitat són mutacions de novo que afecten gens concrets, i lʼaltra meitat són mutacions heretades que alteren elements reguladors o gens. Si a aquestes xifres hi sumem les mutacions puntuals rares i les variacions freqüents ja conegudes, estem cada cop més a prop de perfilar el paisatge genètic complet de lʼespectre autista, tot i que encara queda força camí per recórrer.

Herència materna o paterna? Un trencaclosques complex

Lʼestudi revela que hi ha una major transmissió paterna de variants estructurals en regions reguladores de lʼexpressió gènica que no toleren variacions. Aquest resultat —un dels més inesperats de lʼestudi— va en sentit contrari al que es coneixia sobre la transmissió de mutacions que originen proteïnes truncades, un procés associat a la predominància materna. La idea general que el risc genètic transmès provindria predominantment de les mares es basa en la seva menor vulnerabilitat al trastorn. Segons el nou estudi, els efectes de lʼherència paterna/materna en el risc genètic de lʼautisme són més complexes del que es pensava.

Avenços en la recerca biomèdica per trobar dianes terapèutiques


En opinió de les doctores Amaia Hervás, coordinadora dels equips clínics de lʼàrea de Barcelona de lʼestudi, i M. Jesús Arranz, coordinadora dels treballs genètics de MútuaTerrassa, «els resultats dʼaquest estudi ajuden a entendre millor els mecanismes genètics que contribueixen a lʼaparició de lʼautisme hereditari i que facilitaran el desenvolupament futur dʼeines de tractament farmacològic».

Lʼesforç per definir amb més precisió els components del paisatge genètic de lʼautisme ha donat lloc a un llistat de gens que estan alterats en els pacients. Les noves descobertes, que donen pistes sobre les grans funcions del cervell que estan alterades, també revelen quins són els elements del genoma que podrien ser dianes per desenvolupar futures teràpies per als pacients. Tal com indiquen els autors, «la recerca revela que moltes de les alteracions detectades en els pacients tenen un impacte sobre elements que regulen lʼexpressió de gens. Tot i que encara sʼestà lluny de les aplicacions terapèutiques, això podria obrir futures opcions per obtenir millores clíniques en els pacients si som capaços de modular —és a dir, augmentar o disminuir— lʼexpressió de determinats gens».