Fomentar la inclusió i evitar lʼabandonament escolar, objectius del projecte SHIFT

El projecte SHIFT es durà a terme en quatre etapes: la identificació de competències digitals que afavoreixen la inclusió, la creació d'eines d'avaluació, la implementació d'un pilot en escoles dels diferents països i, finalment, l'anàlisi de resultats.
El projecte SHIFT es durà a terme en quatre etapes: la identificació de competències digitals que afavoreixen la inclusió, la creació d'eines d'avaluació, la implementació d'un pilot en escoles dels diferents països i, finalment, l'anàlisi de resultats.
Recerca
(20/11/2019)

LʼInstitut de Formació Contínua (IL3-UB) coordinarà el projecte SHIFT (School Harnessing Inclusive Facilitator Technology), un projecte europeu de tres anys de durada cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE. Lʼobjectiu principal de SHIFT és fomentar la inclusió a les escoles i evitar lʼabandonament escolar. La Universitat Åbo Akademi de Finlàndia, la Universitat de Nicòsia (Xipre) i el Departament dʼEducació de la Generalitat de Catalunya també participen en aquest projecte, que preveu la creació dʼun sistema dʼavaluació de la transferència de les competències TIC amb el personal docent i no docent que contribueixi a la inclusió a lʼaula, com també el disseny de rutes dʼaprenentatge perquè aquests professionals puguin crear ambients inclusius a les seves aules.

El projecte SHIFT es durà a terme en quatre etapes: la identificació de competències digitals que afavoreixen la inclusió, la creació d'eines d'avaluació, la implementació d'un pilot en escoles dels diferents països i, finalment, l'anàlisi de resultats.
El projecte SHIFT es durà a terme en quatre etapes: la identificació de competències digitals que afavoreixen la inclusió, la creació d'eines d'avaluació, la implementació d'un pilot en escoles dels diferents països i, finalment, l'anàlisi de resultats.
Recerca
20/11/2019

LʼInstitut de Formació Contínua (IL3-UB) coordinarà el projecte SHIFT (School Harnessing Inclusive Facilitator Technology), un projecte europeu de tres anys de durada cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE. Lʼobjectiu principal de SHIFT és fomentar la inclusió a les escoles i evitar lʼabandonament escolar. La Universitat Åbo Akademi de Finlàndia, la Universitat de Nicòsia (Xipre) i el Departament dʼEducació de la Generalitat de Catalunya també participen en aquest projecte, que preveu la creació dʼun sistema dʼavaluació de la transferència de les competències TIC amb el personal docent i no docent que contribueixi a la inclusió a lʼaula, com també el disseny de rutes dʼaprenentatge perquè aquests professionals puguin crear ambients inclusius a les seves aules.

 

Un projecte a llarg termini

El projecte SHIFT es durà a terme en quatre etapes: identificació de competències digitals que afavoreixen la inclusió, creació dʼeines dʼavaluació, implementació dʼun pilot en escoles dels diferents països i, finalment, anàlisi de resultats.

La primera etapa té com a objectiu identificar les competències TIC per a la inclusió que docents i personal no docent de suport hagin adquirit en formacions prèvies, i analitzar en quina mesura són efectives a lʼaula. La mostra utilitzada per recopilar aquesta informació estarà formada per escoles inclusives dels tres països participants, amb realitats socials i contextos educatius molt diferenciats, per obtenir-ne una representació diversa i precisa.

La segona fase del projecte estarà centrada a establir indicadors i eines per avaluar la capacitat dels professors de crear entorns dʼaprenentatge inclusius a través de lʼús de la tecnologia. Per fer-ho, sʼimplementaran rúbriques dʼavaluació, autoavaluació i coavaluació de lʼacompliment dels mestres, sobre la base dʼun criteri de qualitat.

Una tercera etapa consistirà a implementar un pilot en escoles de primària i secundària dels tres països involucrats en el projecte, per avaluar com els docents i el personal de suport transfereixen a lʼaula les competències digitals adquirides per fomentar la inclusió. «Esperem obtenir evidències sobre lʼimpacte de les capacitacions que han rebut, i identificar de quina manera poden millorar per aconseguir els resultats educatius esperats», destaca Maica Gil, del Departament dʼEducació de Catalunya.

En lʼúltima etapa de treball se sintetitzaran els resultats obtinguts en els diferents països que participen en el projecte i sʼelaborarà, dʼuna banda, un manual per a lʼavaluació de la transferència de competències TIC i, de lʼaltra, una guia de rutes dʼaprenentatge i bones pràctiques que afavoreixin la inclusió, dirigit al personal docent i no docent.


Garantir que les competències TIC es transfereixin a lʼaula i donin suport a la inclusió

A més dʼassegurar el bon desenvolupament del projecte en funció del seu rol com a coordinador, lʼIL3-UB, com a expert en formació continuada, també participarà en el disseny de les rutes dʼaprenentatge. En aquest sentit, Marsia Ellina, que coordina el projecte en nom de lʼIL3-UB, destaca la importància de la inclusió com el nucli del projecte SHIFT: «Amb aquest projecte ens comprometem a lliurar uns resultats que fomentaran lʼadquisició de competències i el treball interdisciplinari entre docents i personal no docent a lʼaula inclusiva».

Ignasi Puigdellívol, catedràtic del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, subratlla que «lʼimpacte d'aquest projecte està garantit pel fet que es desenvolupa i sʼaplica en diverses escoles. No es tracta de fer una recerca teòrica, sinó de proporcionar eines pràctiques per garantir que les competències TIC es transfereixin a lʼaula i donin suport a la inclusió. A més, tenir diferents països i perspectives enriqueix la nostra feina i ens permet abordar diferents necessitats a escala europea».

La internacionalització és un valor afegit clau dʼaquest programa. Sobre aquest punt, el professor Emmanuel Acquah, de la Universitat Åbo Akademi de Finlàndia, recorda que «és important que els diferents països treballin junts per resoldre un problema comú, que és poder incloure immigrants i alumnes amb necessitats especials, perquè puguin sentir-se part de la mateixa classe que els seus companys. Aquest és el futur de lʼeducació».