Es publica el primer estudi sobre lʼús del català en continguts de Youtube i Instagram per a joves

El treball està elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB.
El treball està elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB.
Recerca
(18/06/2020)

Marina Massaguer, Avel·lí Flors Mas i F. Xavier Vila, investigadors del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, són els autors de la primera recerca sobre les tries lingüístiques en els continguts generats per estrelles del món digital amb més impacte entre el públic adolescent i jove de Catalunya.

El treball està elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB.
El treball està elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB.
Recerca
18/06/2020

Marina Massaguer, Avel·lí Flors Mas i F. Xavier Vila, investigadors del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, són els autors de la primera recerca sobre les tries lingüístiques en els continguts generats per estrelles del món digital amb més impacte entre el públic adolescent i jove de Catalunya.

El treball Català, youtubers i instagramers. Un punt de partida per promoure lʼús de la llengua analitza lʼús del català en els continguts creats per estrelles del món digital adreçats a adolescents i joves, i formula propostes per promocionar el català en aquest camp. La recerca ha estat finançada i publicada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).

Es tracta del primer estudi dʼaquestes característiques. Sʼhi analitzen els factors econòmics i ideològics que afavoreixen la tria del castellà en aquest àmbit, però també sʼhi constata la consolidació dʼun espai per als creadors en llengua catalana, amb un notable ressò i impacte. Lʼinforme inclou un seguit de propostes per promoure lʼús del català en els continguts de les xarxes amb lʼobjectiu de prevenir la diglòssia digital i afavorir la completesa funcional del català.

 

Una recerca pionera

El treball, que prioritza el mètode qualitatiu, inclou algunes anàlisis quantitatives que revelen el contrast en nombres absoluts en les mètriques dels influenciadors que fan servir el castellà i els que fan servir el català. Aquestes mètriques es redueixen dràsticament quan es posen en relació amb la dimensió de la comunitat lingüística, fins al punt que, amb aquesta ponderació, a Instagram el català ofereix més bons resultats que el castellà, i en el cas de Youtube hi ha una aproximació important.

Entre dʼaltres, la recerca analitza el desplaçament del consum audiovisual cap a les xarxes, la consolidació dels youtubers i influenciadors com a referents juvenils en aquest àmbit, el grau de professionalització i les causes que provoquen la minorització del català, que se situen entre les dinàmiques de mercat i les de caràcter ideològic.

Davant dʼaixò, es plantegen diferents línies dʼacció. Una dʼelles seria lʼestímul econòmic al posicionament dels continguts catalans en les plataformes. També es proposa una remuneració suplementària de visites per compensar el biaix econòmic que suposa als youtubers i influenciadors la dificultat per monetitzar els seus esforços en unes plataformes amb barems pensats per a llengües globals. En tercer lloc, es planteja finançar continguts especialitzats en català, així com facilitar el contacte entre empreses i microinfluenciadors que fan servir el català, amb lʼobjectiu dʼafavorir acords de patrocini i impulsar la presència dels influenciadors catalans en esdeveniments perquè adaptin la reproducció en línia als seus formats de treball.