Primer Consell de Govern ordinari per videoconferència

 
 
Institucional
(15/05/2020)

Avui, 15 de maig, ha tingut lloc la primera sessió ordinària del Consell de Govern de la UB per videoconferència. En aquesta sessió sʼhan aprovat diverses mesures adoptades per fer front a la situació provocada per la pandèmia, i que afecten, entre dʼaltres, la contractació i el concurs de places de PDI o lʼavaluació final del semestre en format no presencial. Durant la sessió també sʼha informat el Consell de Govern dʼaltres temes que afecten el funcionament de la institució en aquesta situació de crisi, entre els quals cal esmentar el desenvolupament del Pla de desescalada, la segona convocatòria del programa Connecta UB dʼajuts a estudiants amb problemes de connectivitat, lʼadaptació del calendari per a lʼinici del curs 2020-2021 en format de docència mixta, les condicions de garantia i seguretat del Campus Virtual, i lʼavenç en el Pla dʼigualtat.

 
 
Institucional
15/05/2020

Avui, 15 de maig, ha tingut lloc la primera sessió ordinària del Consell de Govern de la UB per videoconferència. En aquesta sessió sʼhan aprovat diverses mesures adoptades per fer front a la situació provocada per la pandèmia, i que afecten, entre dʼaltres, la contractació i el concurs de places de PDI o lʼavaluació final del semestre en format no presencial. Durant la sessió també sʼha informat el Consell de Govern dʼaltres temes que afecten el funcionament de la institució en aquesta situació de crisi, entre els quals cal esmentar el desenvolupament del Pla de desescalada, la segona convocatòria del programa Connecta UB dʼajuts a estudiants amb problemes de connectivitat, lʼadaptació del calendari per a lʼinici del curs 2020-2021 en format de docència mixta, les condicions de garantia i seguretat del Campus Virtual, i lʼavenç en el Pla dʼigualtat.

Abans dʼiniciar els punts per a aprovació, el rector ha posat en coneixement del Consell els fets que van provocar el comunicat de lʼequip rectoral respecte al tractament en alguns mitjans de comunicació de les queixes dʼestudiants sobre el funcionament de la UB pel que fa a la docència no presencial. El rector ha remarcat el respecte de la UB per la tasca dels mitjans de comunicació en general, però sʼha mostrat preocupat per aquells casos puntuals en què es fan ressò de declaracions infundades, que no sʼajusten a la realitat o que no han estat contrastades. Així mateix, ha assenyalat que en aquest tipus dʼactuacions, com les produïdes recentment o les que es puguin produir dʼara endavant, la UB respondrà amb contundència.

Tot seguit, ha donat la paraula al gerent, que ha informat els assistents sobre el Pla de desescalada, que sʼanirà materialitzant dʼuna manera gradual i asimètrica, seguint en tot moment les indicacions de les autoritats competents i els principis de seguretat que la Universitat de Barcelona, com a servei públic, ha de preveure. En aquest sentit, el Pla sʼanirà modificant i adaptant al mateix ritme que la normativa en aquest àmbit, i es complementa amb el Pla de contingència que ha elaborat lʼOSSMA. Els dos documents sʼhan treballat en la Comissió de Seguiment del Pla.

Per la seva part, la vicerectora dʼEstudiants ha informat de les accions adreçades al col·lectiu dʼestudiants, com són la segona convocatòria del programa dʼajuts per a la connectivitat dels alumnes, Connecta UB, la reactivació del programa dʼajuts bkUB i de les beques de col·laboració, i les jornades de portes obertes virtuals, adreçades a la captació de nous alumnes, que tindran lloc del 25 de maig al 5 de juny.

El Consell de Govern també ha estat informat sobre lʼavaluació final no presencial dʼaquest segon semestre. Les indicacions i recomanacions per dur-la a terme es recullen en resolució del rector. Així mateix, sʼha informat de la previsió de lʼinici del curs 2020-2021 en format de docència mixta, fet que implicarà una anàlisi minuciosa de les necessitats de condicionament dʼespais, habilitació de grups i horaris.

 

Acords aprovats en diferents àmbits

En lʼàmbit del professorat, el Consell de Govern ha acordat diferir la convocatòria de places vinculades dʼagregat i titular i autoritzar la provisió interina de les places no vinculades. En el mateix àmbit sʼha acordat delegar en la Comissió de Professorat del Consell de Govern la decisió de permetre la realització virtual dels concursos de professorat, així com contractar sense concurs professorat associat per al curs 2020-2021. Al seu torn, en lʼàmbit acadèmic, sʼha aprovat lʼadaptació del calendari dʼavaluació del segon semestre del curs 2019-2020 en els diferents centres i ensenyaments.

Més enllà de les mesures aprovades per fer front a la situació provocada per la pandèmia, durant el Consell de Govern dʼavui sʼhan aprovat altres documents i propostes. Així, ha estat aprovat el Codi dʼintegritat en la recerca de la UB, els objectius del qual són millorar la qualitat, lʼimpacte i els resultats de la recerca en tots els seus camps, establir mecanismes per garantir la integritat científica, proporcionar unes bones pràctiques científiques al personal investigador en formació, i fomentar la cultura dʼintegritat en la recerca. Els comptes anuals auditats de lʼexercici 2018, que recullen tots els aspectes significatius del patrimoni i la situació financera de la UB fins a finals del 2018 i els resultats i la liquidació pressupostària corresponent a aquest exercici anual, han estat un dels punts aprovats també en la sessió, en què també ha estat nomenada la professora Francesca Mestre com a membre de la Comissió de Reclamacions en substitució de Lambert Ferreres, traspassat recentment.