En defensa de la universitat pública

 
 
Institucional
(09/04/2018)

Els darrers dies han aparegut informacions periodístiques que qüestionen la concessió dʼun títol de màster en una universitat pública espanyola. El Rectorat de la Universitat de Barcelona vol deixar clars alguns aspectes per esvair qualsevol mena de dubte que pugui existir sobre la credibilitat del sistema públic dʼuniversitats arran dʼaquest afer:

 
 
Institucional
09/04/2018

Els darrers dies han aparegut informacions periodístiques que qüestionen la concessió dʼun títol de màster en una universitat pública espanyola. El Rectorat de la Universitat de Barcelona vol deixar clars alguns aspectes per esvair qualsevol mena de dubte que pugui existir sobre la credibilitat del sistema públic dʼuniversitats arran dʼaquest afer:

 

- Sense entrar a valorar el cas particular que sʼestà investigant actualment, el Rectorat de la Universitat de Barcelona demana que es resolguin amb celeritat tots els dubtes per arribar al fons de lʼassumpte. En cas que es demostri qualsevol irregularitat, és imprescindible que es depurin responsabilitats.

- En qualsevol cas, estem convençuts de la credibilitat i lʼhonorabilitat del nostre sistema públic dʼuniversitats. Un possible cas de mala praxi no pot generar cap recel sobre la reputació i el funcionament exemplar de les institucions dʼeducació superior de lʼEstat.

- Les universitats públiques tenim encomanada la prestació del servei públic de lʼensenyament superior, a través de la docència, lʼestudi, la recerca i la transferència de coneixement. Com a part dʼaquestes funcions, tots els màsters universitaris impartits, així com els ensenyaments de grau i de doctorat, estan sotmesos a un marc legal que regula estrictament les condicions que sʼhan de complir i garanteix el rigor acadèmic dels programes docents. En el cas de la Universitat de Barcelona, disposem internament dʼun conjunt dʼeines i sistemes de gestió de la qualitat perfectament homologables a nivell internacional, que vetllen perquè lʼeficàcia, lʼeficiència i la transparència siguin els principis de gestió de les titulacions.

- La integritat acadèmica i científica constitueix un dels principis bàsics de la nostra vida universitària. En aquest sentit, totes les decisions es prenen de manera motivada i es garanteix que els processos de gestió es desenvolupen amb diligència, transparència i respectant els drets de les persones implicades.  

- El nostre alumnat, personal acadèmic, personal dʼadministració i serveis, així com els càrrecs de direcció i gestió, actuen sempre a partir de les normatives corresponents a la seva activitat, i dʼacord amb els principis i normes que han d'inspirar la conducta dels membres de la nostra Universitat.

 

Les universitats del nostre país han garantit durant dècades la formació de diferents generacions, i han aconseguit elevats i merescuts índexs de satisfacció i reconeixement per part de la ciutadania. Estem segurs que la nostra total confiança en la universitat pública i els seus principis és compartida per la resta dʼinstitucions dʼeducació superior.