El projecte INNOREDES mostra evidències del paper de la innovació en la creació de llocs de treball i en la competitivitat

Membres del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) que han participat en el projecte.
Membres del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) que han participat en el projecte.
Recerca
(14/03/2017)

Les empreses que innoven generen més ocupació i creen més llocs de treball qualificats. Concretament, després dʼanalitzar el comportament dʼunes 10.000 empreses espanyoles en el període 2004-2013, sʼobserva que les empreses que han innovat en productes han fet augmentar els llocs de treball un 2 % més que les que no ho han fet, i han creat un 10 % més de llocs de treball qualificats. Aquesta és una de les conclusions del projecte INNOREDES, que han dut a terme durant dos anys investigadors del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universitat de Barcelona. INNOREDES, amb el suport de la Fundació BBVA, ha estudiat el paper que té la col·laboració tecnològica i la participació en xarxes internacionals en la innovació de les empreses espanyoles, i els resultats d'aquest procés en la competitivitat, la creació dʼocupació i la desigualtat.

Membres del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) que han participat en el projecte.
Membres del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) que han participat en el projecte.
Recerca
14/03/2017

Les empreses que innoven generen més ocupació i creen més llocs de treball qualificats. Concretament, després dʼanalitzar el comportament dʼunes 10.000 empreses espanyoles en el període 2004-2013, sʼobserva que les empreses que han innovat en productes han fet augmentar els llocs de treball un 2 % més que les que no ho han fet, i han creat un 10 % més de llocs de treball qualificats. Aquesta és una de les conclusions del projecte INNOREDES, que han dut a terme durant dos anys investigadors del Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR) de la Universitat de Barcelona. INNOREDES, amb el suport de la Fundació BBVA, ha estudiat el paper que té la col·laboració tecnològica i la participació en xarxes internacionals en la innovació de les empreses espanyoles, i els resultats d'aquest procés en la competitivitat, la creació dʼocupació i la desigualtat.

Segons lʼestudi, la innovació en nous productes va acompanyada dʼun augment de lʼocupació. La innovació en els processos de producció també tindria un impacte positiu en lʼocupació global, al contrari del que passa en altres països, on la innovació en els processos productius fins i tot pot conduir a una pèrdua de llocs de treball.

El projecte INNOREDES, que utilitza diverses fonts estadístiques —com l'Enquesta d'innovació empresarial de l'INE, el Panel dʼInnovació Tecnològica (PITEC), lʼEnquesta sobre innovació comunitària, o dades de REGPAT, entre d'altres—, també analitza lʼefecte de la innovació en les exportacions de les empreses. En aquest àmbit, lʼimpacte dʼun determinat producte nou és especialment accentuat si lʼempresa està en una regió on fins ara hi ha hagut poca propensió a innovar. Per exemple, la recerca mostra que si les empreses ubicades a Extremadura tinguessin una propensió a innovar en producte similar a la de Catalunya, el percentatge dʼempreses exportadores a Extremadura augmentaria un 13 %.

Pel que fa als efectes de la innovació en la desigualtat dʼingressos i salaris, els investigadors expliquen que, en la major part dels casos, encara que no sempre, les regions amb més capacitat innovadora també tenen més desigualtat. Ara bé, també apunten que les activitats dʼinnovació que han portat a tenir un nombre més important dʼinnovacions en producte i procés no han suposat un augment de la desigualtat.

El projecte INNOREDES arriba a altres conclusions, com ara que el context regional, per exemple el percentatge dʼempreses innovadores ubicades al territori, influeix en la capacitat dʼuna empresa per absorbir la innovació, especialment en el cas de les empreses petites i mitjanes. A lʼhora dʼinnovar, es comprova que la cooperació, tant amb altres empreses com amb centres de recerca, té un pes important. Aquesta cooperació és especialment crucial per a les empreses situades en regions amb un sistema feble dʼinnovació. Per exemple, a les Illes Balears, una empresa que estableix algun tipus de cooperació té sis vegades més probabilitats dʼinnovar que una que no manté cap cooperació. En el cas de la regió de Madrid, amb un entorn més bo per a la innovació, aquesta diferència a favor de les empreses que cooperen es redueix 2,75 vegades. Respecte al tipus de cooperació, els investigadors apunten que la cooperació internacional resulta més beneficiosa que la que es duu a terme amb empreses i centres dʼun entorn més proper. I a escala internacional, la cooperació amb els Estats Units té més impacte que les aliances dins dʼEuropa.