LʼObservatori de Bioètica i Dret de la UB proposa pautes per a la priorització de pacients crítics en cas de limitació de recursos i personal sanitari

El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB propone pautas para la priorización de pacientes críticos en caso de limitación de recursos y personal sanitario
El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB propone pautas para la priorización de pacientes críticos en caso de limitación de recursos y personal sanitario
Recerca
(31/03/2020)

El document elaborat per lʼObservatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica (OBD) Recomanacions per a la presa de decisions ètiques sobre lʼaccés de pacients a unitats de cures especials en situacions de pandèmia està avalat per dinou especialistes en medicina, dret i bioètica, i sʼha basat en les indicacions emeses per societats científiques i comitès dʼètica com la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i el Comitè dʼÈtica Assistencial (CEA) de lʼHospital Clínic de Barcelona.

 

 

El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB propone pautas para la priorización de pacientes críticos en caso de limitación de recursos y personal sanitario
El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB propone pautas para la priorización de pacientes críticos en caso de limitación de recursos y personal sanitario
Recerca
31/03/2020

El document elaborat per lʼObservatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica (OBD) Recomanacions per a la presa de decisions ètiques sobre lʼaccés de pacients a unitats de cures especials en situacions de pandèmia està avalat per dinou especialistes en medicina, dret i bioètica, i sʼha basat en les indicacions emeses per societats científiques i comitès dʼètica com la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i el Comitè dʼÈtica Assistencial (CEA) de lʼHospital Clínic de Barcelona.

 

 

Malgrat les mesures de confinament i dʼhabilitació dʼespais addicionals per donar resposta a lʼelevat nombre de malalts greus pel COVID-19, es preveu que el sistema sanitari es pugui col·lapsar dʼaquí a uns dies. Davant lʼamenaça imminent de no poder atendre tots els casos crítics per escassetat de recursos, lʼOBD, centre de recerca interdisciplinari de la UB, ha elaborat un document per orientar el personal sanitari en la priorització de lʼatenció a pacients crítics pel COVID-19.

Els experts recomanen que la presa de decisions sʼefectuï de manera col·legiada, transparent i anònima i, sempre que sigui possible, seguint unes pautes dʼactuació acordades anticipadament. Amb aquesta finalitat, es proposa crear un comitè de triatge que doni suport a la presa consensuada de decisions i que estigui format, com a mínim, per un membre del comitè dʼètica assistencial del centre sanitari i per un metge intensivista de lʼhospital, preferentment, implicat en el tractament del pacient concret.

Entre les recomanacions, es posa lʼaccent en la necessitat de valorar individualment el benefici esperat per a cada pacient atenent a la seva història clínica, lʼexistència de comorbiditats, lʼevolució prevista i, en última instància, lʼedat.

Lʼobjectiu del document és contribuir a la presa de decisions ètiques per part dels equips implicats en lʼatenció directa, en què el procés de decisió sol ser complex, circumstància que sʼagreuja en el context actual de pandèmia. El treball de lʼOBD sʼorienta també a informar la ciutadania sobre la difícil situació que pot tenir lloc en el sistema hospitalari, tant públic com privat, i sobre la presa de decisions ètiques al respecte, traslladant-li els arguments i els principis bioètics en els quals sʼhan de sustentar aquestes decisions.

Des de lʼOBD es recorda que aquestes recomanacions han dʼestar subjectes a una avaluació dinàmica per adequar els criteris excepcionals a la realitat actual, i que poden variar segons com evolucioni el nostre coneixement sobre la malaltia i la situació epidemiològica a Espanya.