El Consell de Govern aprova les directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020

 
 
Institucional
(22/04/2020)

El Consell de Govern de la UB ha aprovat avui, 22 dʼabril, les Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19. El document recull els principis dʼactuació per garantir el desenvolupament dʼuna docència no presencial de qualitat durant el període dʼemergència sanitària, així com els criteris dʼavaluació de lʼalumnat. També sʼha aprovat el Procediment excepcional de dipòsit i defensa de tesis doctorals per mitjans telemàtics.

 
 
Institucional
22/04/2020

El Consell de Govern de la UB ha aprovat avui, 22 dʼabril, les Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19. El document recull els principis dʼactuació per garantir el desenvolupament dʼuna docència no presencial de qualitat durant el període dʼemergència sanitària, així com els criteris dʼavaluació de lʼalumnat. També sʼha aprovat el Procediment excepcional de dipòsit i defensa de tesis doctorals per mitjans telemàtics.

En la sessió extraordinària del Consell de Govern, que ha tingut lloc per primera vegada per videoconferència, també sʼha informat els assistents del Pla de desconfinament gradual en el qual estan treballant la Gerència, lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), els Serveis Jurídics, i Recursos Humans, i sobre el qual encara sʼestan recollint aportacions de membres i representants de la comunitat universitària. Aquest pla, que té per objectiu primer garantir la seguretat i salut del personal de la UB i que seguirà les indicacions que es vagin rebent de les autoritats competents, sʼestructura sobre la base de quatre fases: en primer lloc, la fase actual de tancament; en segon lloc, la dʼobertura parcial dʼedificis i instal·lacions per a tasques de recerca imprescindibles; en tercer lloc, la dʼobertura dʼedificis i instal·lacions i de retorn gradual de PDI i PAS per a activitat presencial, i finalment, la fase de retorn a la docència presencial i de recuperació de lʼactivitat ordinària.

 

Informe del rector

El rector ha iniciat la sessió amb un minut de silenci per totes les persones que ens han deixat i per les que han perdut familiars durant aquest període. Tot seguit, ha fet un resum cronològic de les actuacions dutes a terme des de lʼinici de la crisi de la COVID-19. En lʼàmbit de Recerca, per exemple, sʼha informat de les donacions i de la producció de materials i solucions dʼús sanitari i de la propera posada en marxa de serveis de cribratge massiu (projecte Orfeu). En lʼàmbit de Comunicació, sʼhan explicat accions com ara la creació de la pàgina web COVID-19, amb documents informatius i recomanacions; un apartat de preguntes freqüents, adreçat a resoldre els dubtes més freqüents dels integrants de la comunitat, i la pàgina del servei de suport psicològic, que ha rebut peticions de membres dels tres col·lectius de la UB.

En la sessió dʼavui, els membres del Consell de Govern també han estat informats, entre altres temes, de la presa de decisions en els àmbits de contractació de professorat, així com de la pròrroga dels contractes predoctorals.

 

Àmbit acadèmic

A la reunió dʼavui del Consell de Govern es portaven a aprovació les directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19, en les quals han treballat, des de lʼinici del tancament per emergència sanitària, representants de lʼàmbit acadèmic i docent, i de lʼalumnat. Els principis dʼaquest document, que ha estat aprovat per assentiment per part de la totalitat dels membres, tret dʼun vot en blanc, són garantir que lʼadaptació sobrevinguda a la docència no presencial mantingui els estàndards de qualitat formativa, i en garanteixi la transparència, la documentació, i lʼaprovació per part dels directors de departaments i els responsables de les titulacions de grau i màster. Igualment, tenen per objectiu mantenir puntualment informat lʼestudiantat mitjançant el Campus Virtual o altres canals que nʼassegurin degudament la recepció. També cal destacar-ne el principi dʼinclusió, pel qual cap alumne ha de perdre el curs per dificultats econòmiques sobrevingudes (programa bkUB) o de connexió a la xarxa (programa Connecta UB); el compromís de preservar el rigor acadèmic i alhora adoptar les mesures de flexibilitat que la situació requereix, i lʼobjectiu de complir, sempre que sigui possible, amb el calendari lectiu previst.

Respecte a lʼadaptació de lʼavaluació, les directrius aprovades flexibilitzen al màxim el termini dʼacollida a lʼavaluació única, amb la finalitat que tothom pugui ser avaluat, però mantenen també lʼavaluació continuada per afavorir la interacció entre docents i alumnes i la supervisió de lʼaprenentatge. Segons sʼexposa en el document, tots els canvis es recolliran en addendes als plans docents de les assignatures i es buscaran fórmules per dur a terme virtualment les activitats dʼavaluació presencials previstes, especialment les dʼassignatures singulars de TFG, TFM o pràctiques externes curriculars.

El Consell de Govern dʼavui també ha aprovat el Procediment excepcional de dipòsit i defensa de tesis doctorals per mitjans telemàtics, dʼaplicació a totes les tesis doctorals que sʼhagin de dipositar i defensar des de lʼinici de lʼestat dʼalarma i fins al restabliment total de la docència presencial a la Universitat de Barcelona, i la pròrroga del mandat dʼòrgans unipersonals i col·legiats.