El catedràtic Miquel Canals, membre de lʼassemblea del programa Horitzó Europa per protegir el medi marí

Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.
Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.
Recerca
(21/11/2019)

En el marc del programa Horitzó Europa de la Comissió Europea, el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, ha estat designat membre de lʼAssemblea dʼexperts internacionals de la missió que ha dʼafrontar els grans desafiaments científics en la conservació de la salut mediambiental del medi marí, les costes i les aigües continentals.

Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.
Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.
Recerca
21/11/2019

En el marc del programa Horitzó Europa de la Comissió Europea, el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Recerca de Geociències Marines de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, ha estat designat membre de lʼAssemblea dʼexperts internacionals de la missió que ha dʼafrontar els grans desafiaments científics en la conservació de la salut mediambiental del medi marí, les costes i les aigües continentals.

Horitzó Europa és el nou programa marc de la Comissió Europea per al període 2021-2027. Succeirà el programa Horitzó 2020 en lʼobjectiu dʼimpulsar la recerca i la innovació en lʼàmbit europeu. Amb un pressupost de 100.000 milions dʼeuros, aquest ambiciós programa impulsarà cinc grans iniciatives —anomenades missions— adreçades a reforçar les bases científiques i tecnològiques, a impulsar la competitivitat i la innovació, i a donar respostes als desafiaments globals que afecten el conjunt de la ciutadania europea. Les cinc missions del programa estan centrades en els camps del càncer; lʼadaptació al canvi climàtic; els oceans, els mars, les costes i les aigües interiors saludables; les ciutats climàticament neutrals i intel·ligents, i la salut del sòl i els aliments.

En aquest context, cada missió comptarà amb un comitè (mission board) que identificarà les corresponents accions específiques. Al seu torn, cada missió estarà dotada dʼuna assemblea (mission assembly) integrada per autoritats de reconegut prestigi en recerca internacional que aportaran el seu coneixement i experiència investigadora per contribuir a lʼèxit dels objectius dʼHoritzó Europa. Les assemblees seran font dʼidees i suggeriments, i elements de referència en el disseny i la implementació de les diferents missions.

Miquel Canals és director del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà de la UB i és un expert destacat en geociències marines, així com en impacte del canvi climàtic en el medi marí i en recerca marina aplicada, incloent-hi els riscos geològics. Primer coordinador del grau de Ciències del Mar —una titulació interdisciplinària que sʼimparteix a la Universitat de Barcelona des del curs 2015-2016—, Canals ha dirigit diverses campanyes de geologia marina a bord de grans vaixells oceanogràfics per estudiar la topografia submarina, el registre sedimentari i els indicis del canvi climàtic en ecosistemes marins dʼarreu del món en el marc de grans projectes de recerca, molts dʼells finançats per la Comissió Europea.

El professor Miquel Canals és autor de nombroses publicacions científiques (articles, llibres i altres contribucions) que han tingut un alt índex dʼimpacte en la comunitat científica internacional, i és un dels especialistes més citats en ciències del mar a tot lʼEstat, segons dades dels Essential Science Indicators de lʼISI Web of Knowledge. És membre de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), i ha estat reconegut amb el Premi Rei Jaume I a la protecció del medi ambient (2008) i amb la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca universitària (2004), entre altres reconeixements.