El catedràtic Albert Soler, nou degà de la Facultat de Ciències de la Terra

El rector Joan Elias amb Albert Soler, el nou degà de la Facultat de Ciències de la Terra.
El rector Joan Elias amb Albert Soler, el nou degà de la Facultat de Ciències de la Terra.
Institucional
(03/12/2019)

El catedràtic Albert Soler va prendre possessió del càrrec de degà de la Facultat de Ciències de la Terra en un acte que va tenir lloc el passat 12 de novembre a la sala de juntes del Rectorat, a lʼEdifici Històric de la UB. Albert Soler, que fins ara ha estat director del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, substitueix en el càrrec de degà el també catedràtic Albert Casas.

El rector Joan Elias amb Albert Soler, el nou degà de la Facultat de Ciències de la Terra.
El rector Joan Elias amb Albert Soler, el nou degà de la Facultat de Ciències de la Terra.
Institucional
03/12/2019

El catedràtic Albert Soler va prendre possessió del càrrec de degà de la Facultat de Ciències de la Terra en un acte que va tenir lloc el passat 12 de novembre a la sala de juntes del Rectorat, a lʼEdifici Històric de la UB. Albert Soler, que fins ara ha estat director del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, substitueix en el càrrec de degà el també catedràtic Albert Casas.

En el mateix acte també van prendre possessió els nous membres de l'equip de govern de la Facultat de Ciències de la Terra, que es completa amb Eulàlia Masana, com a vicedegana Acadèmica; Alejandro Marcuello, com a vicedegà d'Economia i Recerca; Gemma Alías, com a vicedegana de Qualitat, i Carles Martín, com a secretari. En concret, aquest és un equip amb una destacada trajectòria en tasques institucionals, ja que Alejandro Marcuello, Gemma Alías i Albert Soler van ocupar els càrrecs de vicedegans en el període 2008-2016 amb lʼequip de govern de Lluís Cabrera, mentre que Eulàlia Masana i Carles Martín van ser respectivament la cap dʼestudis de lʼensenyament de Geologia i el responsable de doctorat a la Facultat.

Encara en lʼàmbit de la Facultat, també van prendre possessió els professors Galderic Lastras, com a nou cap dʼestudis del grau de Ciències del Mar —una titulació interdisciplinària que sʼimparteix a la Universitat de Barcelona des del curs 2015-2016—, i Josep Maria Casas, com a secretari del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà. 

Albert Soler (Barcelona, 1960) es va llicenciar el 1983 i es va doctorar en Geologia el 1990 a la Universitat de Barcelona. És expert en lʼàmbit dʼestudi de la geoquímica isotòpica aplicada al coneixement de lʼorigen i destí dels contaminants en el medi ambient, i lidera el Grup de Recerca Consolidat de Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Geomicrobiologia de la UB. També dirigeix el Grup TECNIO MAiMA dins lʼàmbit de la transferència de coneixement, constituït per un equip multidisciplinari amb línies de treball en descontaminació dʼaigües, geoquímica isotòpica, recursos minerals, durabilitat mineral en obra civil i autentificació dʼaliments.

És membre de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua de la UB (IdRA) i ha impartit docència en lʼàmbit de les ciències experimentals —Geologia, Enginyeria Geològica i Química—, així com en diversos màsters de la UB i dʼaltres universitats, en postgraus i en cursos internacionals, com el que impulsa la Fundació Centre Internacional dʼHidrologia Subterrània (FCIHS-UPC). Albert Soler ha liderat projectes estatals i europeus, i ha participat en més de setanta projectes competitius i en noranta contractes de transferència de coneixement. Col·laborador de lʼOrganització Internacional de lʼEnergia Atòmica (IAEA) en projectes de desenvolupament a lʼAmèrica Llatina, també ha publicat més de dos-cents articles científics —bona part dels quals en revistes indexades en el Science Citation Index— i ha dirigit divuit tesis doctorals (tres en curs).

En el camp de la gestió universitària, ha estat secretari de la Facultat durant el mandat del degà Francesc Calvet (1990-1993), vicedegà amb lʼequip de Pere Santanach (1999-2005) i vicedegà de Recerca i Professorat amb el degà Lluís Cabrera (2009-2016). També ha estat secretari departamental amb el director Miquel Àngel Cuevas (1996-1997), i més recentment, ha dirigit el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (2016-2019).

Entre les prioritats del nou equip de govern de la Facultat, el degà destaca: «Estem en un moment de canvis socials i tecnològics i la Facultat no en pot ser aliena». «Cal replantejar —afegeix— la Facultat com a tal, amb nous ensenyaments, i repensar els continguts dels ja existents, replantejar les estratègies de captació de nous alumnes amb nous graus o dobles titulacions, etc.». El nou equip considera que cal fer un plantejament de futur de la Facultat per enfocar els nous reptes de la societat. Alhora, també alerta dʼun altre problema: «La situació clau de relleu generacional amb nombroses jubilacions i la incorporació de nou professorat, malgrat que insuficient, hauria de permetre mantenir o incrementar el potencial, tant docent com de recerca i transferència de la Facultat», explica Soler. 

Entre les prioritats del nou equip de govern hi ha la qualitat docent. En aquest sentit, el degà considera que «sʼhan de facilitar les tasques dʼinnovació i de millora de la qualitat docent, ja que aquestes són el taló dʼAquil·les de la docència universitària en general». Així doncs, «sʼha de procurar que aquestes tasques docents siguin equiparables a les de recerca, ja que actualment estan infravalorades en el GRAD o en el Pla de dedicació acadèmica (PDA)».

Des de la visió del nou equip deganal, «el personal dʼadministració i serveis (PAS), tant administratiu com laboral , és una peça clau de la Universitat per poder desenvolupar les tasques de docència, recerca i transferència». Igual que el PDI, «la plantilla de PAS està arribant a un moment crític dʼenvelliment, i per tant de jubilacions, i cal vetllar perquè aquestes jubilacions es cobreixin per poder seguir donant suport a la gestió de la docència i la recerca». Alhora, la reforma administrativa a què sʼha dʼenfrontar properament la UB no ha de comportar un increment de feina per a aquest personal, segons el degà, sinó que «ha de permetre millorar tant la seva situació laboral com els procediments i el suport a les tasques de gestió de la docència, la recerca i la transferència».

«Un dels nous reptes és també el diàleg amb el món de l'empresa, els col·legis professionals i la societat», destaca Soler. «En aquest sentit, la Facultat de Ciències de la Terra ha estat des de sempre molt activa en la transferència dels resultats de la recerca a la societat, i per tant el nou equip vetllarà, no tan sols per mantenir, sinó també per millorar el paper de la Facultat en la transferència del coneixement a la societat», conclou el nou degà.