Creat el Sistema dʼInformació i Intel·ligència Turística de Catalunya

El rector Joan Elias ha participat en l'acte de signatura.
El rector Joan Elias ha participat en l'acte de signatura.
Recerca
(28/07/2017)

La Generalitat de Catalunya ha impulsat un acord amb nou universitats catalanes i amb entitats del sector turístic català per crear el nou Sistema dʼInformació i Intel·ligència Turística de Catalunya (SIITC), lʼobjectiu del qual és obtenir un model de coneixement adaptat a les necessitats del sector turístic català. A lʼacte de signatura, que ha tingut lloc avui, 28 de juliol, al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107), hi ha assistit el secretari dʼEmpresa i Competitivitat, Joan Aregio, juntament amb representants de les universitats i entitats signants: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra - Tecnocampus de Mataró, la Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, lʼEscola Superior dʼHostaleria de Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial dʼHostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), lʼAjuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

El rector Joan Elias ha participat en l'acte de signatura.
El rector Joan Elias ha participat en l'acte de signatura.
Recerca
28/07/2017

La Generalitat de Catalunya ha impulsat un acord amb nou universitats catalanes i amb entitats del sector turístic català per crear el nou Sistema dʼInformació i Intel·ligència Turística de Catalunya (SIITC), lʼobjectiu del qual és obtenir un model de coneixement adaptat a les necessitats del sector turístic català. A lʼacte de signatura, que ha tingut lloc avui, 28 de juliol, al Palau Robert (passeig de Gràcia, 107), hi ha assistit el secretari dʼEmpresa i Competitivitat, Joan Aregio, juntament amb representants de les universitats i entitats signants: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra - Tecnocampus de Mataró, la Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, lʼEscola Superior dʼHostaleria de Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial dʼHostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), lʼAjuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

El nou Sistema dʼInformació i Intel·ligència Turística de Catalunya és únic a lʼEstat i reforçarà encara més la posició de lideratge de la destinació turística catalana. Les dades que sʼobtinguin a partir del SIITC permetran definir millor el model turístic de Catalunya, disposar de manera concentrada de la major part de resultats de la recerca que sobre turisme es fa al país, i conèixer millor els turistes que ens visiten per poder facilitar aquesta informació a les empreses turístiques de Catalunya i millorar així la seva competitivitat.

Així mateix, el fet que a més hi estiguin implicats els grups de recerca de les universitats permetrà que diferents professionals de diversos àmbits treballin de manera coordinada, per tal dʼestablir sinergies i crear un hub de coneixement que potenciï noves recerques i col·laboracions entre universitats.


Un sistema dʼinformació complet i complex

La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix a partir de la detecció de certes mancances en aquest àmbit: la necessitat dʼimpulsar la generació i transferència de coneixement per tal de millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística; lʼexistència de buits dʼinformació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català; lʼexistència de diferències substancials entre les necessitats de coneixement dels diversos agents productius, les institucions i la pròpia societat segons quina sigui la seva naturalesa, dimensió o àmbit dʼinterès, i el fet que bona part del coneixement existent és tàcit i, conseqüentment, difícilment transferible.

Per tal de suplir aquestes mancances, sʼha ideat un sistema de generació de coneixement basat en tres eixos: la creació dʼuna plataforma de dades que incorpori les dades existents i generi nous indicadors a partir de la informació disponible; la creació dʼunes eines de transferència que canalitzin els fluxos dʼinformació entre els diferents agents implicats, i la constitució de xarxes de coneixement o grups de treball per processar la informació existent i crear nous coneixements.

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya. Podran ser bases dʼinterès turístic ja existents (com les dades de lʼIdescat, lʼINE, etc.), bases de dades no turístiques però dʼinterès turístic (registres empresarials, registres de consum, indicadors territorials, ambientals o urbanístics, etc.), indicadors derivats de fonts dʼinformació en línia (anàlisi del comportament del consumidor, anàlisi de les dinàmiques de lʼoferta de serveis, anàlisi de la imatge, reputació i posicionament de les destinacions, etc.), o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement de dinàmiques específiques.

Les eines de transferència inclouran un servei de generació de coneixement que permetrà lʼemmagatzematge, anàlisi i visualització de les dades, un centre de transferència que permetrà la interacció dels diferents agents que participen en lʼanàlisi i tractament dʼaquestes dades, i un portal de projectes que permetrà posar la informació generada a lʼabast de tothom.

Les xarxes de coneixement o grups de treball estaran formats per professionals de diverses institucions i diferents àmbits que utilitzaran les dades del SIITC per generar coneixement sobre temàtiques dʼinterès per al turisme (mobilitat i fluxos a la destinació; comercialització, reserves i tarifació; comportament i hàbits del turista; governança; emprenedoria; etc.).