Comunicat del Rectorat

Escut
Escut
Institucional
(17/04/2012)

El 29 de març van ser detinguts tres estudiants de la Universitat de Barcelona: un de lʼensenyament de Física, un altre que està fent la doble titulació de Física i Matemàtiques i un tercer que és alumne del màster universitari de Formació del Professorat dʼEducació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament dʼIdiomes. La detenció es va produir en el marc de les protestes i aldarulls ocorreguts en la jornada de vaga general.

Escut
Escut
Institucional
17/04/2012

El 29 de març van ser detinguts tres estudiants de la Universitat de Barcelona: un de lʼensenyament de Física, un altre que està fent la doble titulació de Física i Matemàtiques i un tercer que és alumne del màster universitari de Formació del Professorat dʼEducació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament dʼIdiomes. La detenció es va produir en el marc de les protestes i aldarulls ocorreguts en la jornada de vaga general.

 

En relació amb aquest fet, el Rectorat de la Universitat de Barcelona vol manifestar:

1. Des del moment en què la Universitat va tenir coneixement de les detencions, es va activar el protocol dʼatenció als membres de la comunitat universitària. La UB ha estat en contacte permanent, entre dʼaltres, amb la representació legal dels estudiants, els seus familiars, els seus centres dʼestudi i amb lʼassociació dʼestudiants a què pertanyen dos dels detinguts.

2. La detenció dʼaquests estudiants no sʼha fet com a conseqüència de cap denúncia de la Universitat ni de cap acte que hagi passat al si de la nostra institució, per la qual cosa la UB no és part del procés judicial obert.

3. La UB valida, i així ho ha comunicat expressament, els bons currículums acadèmics dels estudiants detinguts i les activitats que duen a terme al si de la comunitat universitària. També fa constar que no hi ha cap expedient disciplinari ni queixa contra ells per motius docents i dʼestudi.

4. Es treballa per garantir que els tres estudiants puguin continuar el curs acadèmic en què estan matriculats. Així, la UB sʼha dirigit amb caràcter immediat als centres penitenciaris corresponents per tal de poder agilitzar les formalitats que requereix la llei penitenciària, amb lʼobjectiu de donar les màximes facilitats als estudiants per a lʼestudi i la realització dʼexàmens.

5. La celeritat amb què sʼhan iniciat els contactes ha permès que, en coordinació amb la institució penitenciària i els familiars, el cap de setmana passat ja sʼhagi iniciat el procediment establert prèviament per les dues institucions (centre penitenciari i UB) i que els estudiants de grau hagin rebut un primer lliurament de llibres i apunts.

6. Aquestes detencions no han de prejutjar la valoració dels esdeveniments fins que finalitzi el procediment. La incertesa de la situació judicial actual no sʼha dʼutilitzar com a excusa per tractar injustament o atacar les associacions estudiantils, les quals es distingeixen pel respecte dels valors universitaris.

7. Aquest Rectorat reitera la seva comprensió vers els moviments estudiantils i socials que, pacíficament, manifesten la seva preocupació i descontentament per la difícil situació en què ens trobem, així com vers algunes mesures per afrontar-la. Alhora, rebutja i condemna qualsevol tipus dʼaccions violentes.

8. Per últim, des del respecte degut a la institució judicial, aquest Rectorat demana, dins de les garanties dels drets i deures constitucionals, la màxima diligència i celeritat dʼactuació en el procediment obert.