Comunicat de la UPC, la UAB i la UB en relació amb la modificació de la convocatòria Equitat 2018

 
 
Institucional
(16/10/2018)

La regulació dels preus públics i les taxes del sistema universitari català sʼestableix mitjançant un decret que publica per a cada curs acadèmic el Departament competent en matèria dʼuniversitats. Tradicionalment, abans de publicar-lo, sʼinforma al si del Consell Interuniversitari de Catalunya del contingut del decret.

 

 
 
Institucional
16/10/2018

La regulació dels preus públics i les taxes del sistema universitari català sʼestableix mitjançant un decret que publica per a cada curs acadèmic el Departament competent en matèria dʼuniversitats. Tradicionalment, abans de publicar-lo, sʼinforma al si del Consell Interuniversitari de Catalunya del contingut del decret.

 

Per al curs 2018-2019 la Direcció General dʼUniversitats va informar que no es preveien canvis en els preus dels estudis universitaris regulats en el decret, perquè el sistema de preus és estable des del curs 2012-2013, així com per la situació de pròrroga pressupostària que es donava al Govern de la Generalitat.

El Decret 131/2018, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019, es va aprovar el 26 de juny i es va publicar al DOGC de 28 de juny. A lʼannex 5 dʼaquest decret es regulen els imports per crèdit resultants, un cop descomptada la beca Equitat, per als estudiants de grau de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.

Dʼaltra banda, al DOGC de 4 de juliol es va publicar la Resolució EMC/1500/2018, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2018-2019, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional, que complementa i desplega el règim de preus previst al Decret 131/2018. Aquesta Resolució va ser aprovada el 29 de juny, un dia després de la publicació del Decret 131/2018.

Les convocatòries de beques Equitat, que gestiona lʼAGAUR, preveien fins al curs passat una minoració del preu dels estudis dʼEnginyeria que a partir del curs 2012-2013 es veiessin afectats pel canvi de coeficient dʼestructura docent B a C. Aquesta minoració, equivalent a 3,76 euros per crèdit matriculat per primera vegada, ha estat eliminada de la Resolució de convocatòria de beques Equitat per al curs 2018-2019, sense que aquest canvi fos comunicat prèviament a les universitats, ni tampoc fos objecte dʼinformació al Consell Interuniversitari de Catalunya, òrgan de coordinació del sistema universitari català.

Entenem que aquest canvi, no previst ni comunicat amb suficient antelació, té un impacte directe en la comunitat dʼestudiants, a la qual les universitats no hem pogut adreçar cap tipus dʼinformació prèvia, més enllà de la mateixa publicació de la Resolució EMC/1500/2018.

Ens refermem en la nostra reivindicació que qualsevol increment de matrícula ha dʼanar acompanyat dʼuna política de beques que asseguri la màxima igualtat dʼoportunitats dels estudiants i ens emplacem a continuar treballant amb el Govern per trobar la fórmula que ho faci possible.