Comunicat del rector sobre mesures excepcionals durant el període dʼexàmens del primer semestre del curs 2020-2021

 
 
Acadèmic
(14/01/2021)

Davant lʼempitjorament de la situació epidemiològica i lʼenduriment de les mesures per contenir la propagació de la COVID-19, el recentment nomenat rector de la UB, Joan Guàrdia, un cop consultats els degans i les deganes de les facultats i el Consell de lʼAlumnat, ha signat una resolució sobre les mesures que cal adoptar en la realització de les proves finals dʼavaluació del primer semestre del curs 2020-2021, així com de qualsevol altre tipus dʼactivitat acadèmica dʼavaluació.

 
 
Acadèmic
14/01/2021

Davant lʼempitjorament de la situació epidemiològica i lʼenduriment de les mesures per contenir la propagació de la COVID-19, el recentment nomenat rector de la UB, Joan Guàrdia, un cop consultats els degans i les deganes de les facultats i el Consell de lʼAlumnat, ha signat una resolució sobre les mesures que cal adoptar en la realització de les proves finals dʼavaluació del primer semestre del curs 2020-2021, així com de qualsevol altre tipus dʼactivitat acadèmica dʼavaluació.

La resolució estableix que lʼavaluació de les assignatures sʼha de dur a terme dʼacord amb el que preveuen els plans docents, però amb la flexibilitat necessària per poder-la transformar a modalitat no presencial, especialment en les assignatures amb un elevat nombre dʼalumnes matriculats, en aquelles on ho permeti la seva naturalesa i contingut, o quan es presentin circumstàncies que ho aconsellin a criteri de cada centre. En cas que sʼadopti la modalitat dʼavaluació no presencial, es recomana que sigui per a tots els grups dʼuna mateixa assignatura.

En els casos en què lʼalternativa dʼavaluació no presencial no sigui factible, o en aquelles proves avaluatives en què el canvi dʼuna modalitat a lʼaltra no sigui possible en un termini breu de temps, cal extremar les mesures de protecció. Igualment, sʼha de garantir que tant lʼalumnat com el professorat i el PAS disposin amb prou temps dʼantelació de les instruccions de seguretat per a lʼaccés, la realització dels exàmens i la sortida dels edificis. Cal tenir presents els plans de seguretat COVID-19 establerts per les facultats

En la resolució també sʼespecifica que els centres han de garantir sistemes dʼavaluació alternatius als estudiants que no puguin assistir a alguna activitat dʼavaluació presencial programada —perquè es trobin en una situació degudament justificada de confinament o amb dificultats de desplaçament ateses les restriccions de mobilitat—. Aquestes alternatives poden implicar canviar la data dʼexamen, si és possible, o modificar el sistema dʼavaluació, tal com es fa quan els estudiants no poden fer una activitat avaluativa per una causa de força major.

En la mesura que sigui possible, quan sʼopti per fer avaluacions no presencials, cal respectar el mateix calendari que estava previst i aprovat per a la realització de les proves. En cas que calgui modificar el calendari, els centres han de garantir que sʼinformi adequadament els estudiants, i amb prou antelació.