Compareixença de Francesc Xavier Sans, Joan Real i Joandomènec Ros al Parlament per a la creació de lʼAgència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

La iniciativa de la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat respon a una reivindicació històrica de moltes entitats i organismes vinculats a la conservació de la natura.
La iniciativa de la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat respon a una reivindicació històrica de moltes entitats i organismes vinculats a la conservació de la natura.
Recerca
(26/09/2019)

Els experts de la Facultat de Biologia de la UB Francesc Xavier Sans, Joan Real i Joandomènec Ros van comparèixer el 29 de juliol passat davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya en el marc del procés de tramitació legislativa de la Proposició de llei de creació de lʼAgència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Aquesta iniciativa, que respon a una reivindicació històrica dʼentitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya, tindrà com a objectiu principal liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

La iniciativa de la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat respon a una reivindicació històrica de moltes entitats i organismes vinculats a la conservació de la natura.
La iniciativa de la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat respon a una reivindicació històrica de moltes entitats i organismes vinculats a la conservació de la natura.
Recerca
26/09/2019

Els experts de la Facultat de Biologia de la UB Francesc Xavier Sans, Joan Real i Joandomènec Ros van comparèixer el 29 de juliol passat davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya en el marc del procés de tramitació legislativa de la Proposició de llei de creació de lʼAgència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Aquesta iniciativa, que respon a una reivindicació històrica dʼentitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya, tindrà com a objectiu principal liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

En el procés del tràmit parlamentari, la Comissió va cridar experts i representants dʼentitats relacionades amb la conservació del medi ambient de tot Catalunya per valorar la proposta de llei, que vol potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

Pel que fa a lʼàmbit de la Universitat de Barcelona, l'expert Francesc Xavier Sans, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB i director de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB), centre amb més de vuitanta acadèmics i prop de dos-cents joves investigadors i col·laboradors en diferents àmbits del coneixement, va traslladar a la Comissió el suport institucional del comitè executiu i dels membres de lʼIRBio a la iniciativa. Sans va destacar que «la situació actual fa recomanable un canvi com el que es proposa, però servirà de poc si no va acompanyat de noves actituds i prioritats per part de lʼAdministració i, de manera molt important, dʼuna dotació econòmica adequada».

El director de lʼIRBio també va defensar «la necessitat de dotar lʼagència de la independència suficient respecte als esdeveniments polítics, a fi de poder dur a terme polítiques de gestió del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya a llarg termini, i que no es releguin a un segon terme enfront dʼaltres interessos». Durant el debat, va fer una reflexió sobre el model agroalimentari i la pèrdua de biodiversitat al territori, fent èmfasi en la urgència de coordinar les polítiques mediambientals i agrícoles i en la necessitat de ser valents i fer pedagogia allà on calgués.

Per la seva banda, Joan Real, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, membre de lʼIRBio i director del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM), una entitat pionera al territori català i a lʼEstat creada el 2016 per la UB i la Diputació de Barcelona, va remarcar que «la creació de lʼAgència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat no és tan sols necessària, sinó molt urgent si volem ser un país modern, i si volem aturar la pèrdua de biodiversitat i ser sostenibles en els recursos naturals de cara a les generacions futures i davant els dramàtics canvis ambientals que tindran conseqüències en lʼeconomia i el benestar de la societat».

«En referència a lʼesborrany de llei —va continuar Real, que també dirigeix lʼEquip de Biologia de la Conservació (UB-IRBio)—, caldria fer un èmfasi especial en la conservació in situ de la biodiversitat i dels recursos naturals i en la creació dʼuna Xarxa dʼEstacions de Monitoratge de la Biodiversitat. Un aspecte clau i fonamental per desenvolupar polítiques eficients i fonamentades és fomentar el coneixement i la recerca per a la conservació i gestió sostenible de la biodiversitat».

Lʼecòleg Joandomènec Ros, professor emèrit del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, president de lʼInstitut dʼEstudis Catalans i del Consell de Protecció de la Natura, lʼòrgan consultiu de la Generalitat en matèria de conservació de la natura i del paisatge, creat el 1985, va subratllar en la seva intervenció que «cal dotar molt bé econòmicament aquesta iniciativa, i delimitar les competències entre lʼAgència i els departaments implicats en el medi ambient (que són molts, no només Territori i Sostenibilitat, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), així com amb les altres agències amb incidència en lʼentorn».

«Cal abordar seriosament tots els objectius i funcions que li són atribuïts, i aprofitar lʼexcel·lent estol  dʼexperts que les nostres universitats, centres de recerca, acadèmies i entitats sàvies diverses tenen, i incorporar-ne alguns al Consell de Direcció. Cal especialment que les activitats del dia a dia i els objectius a curt termini no impedeixin que lʼAgència es plantegi objectius a mitjà i llarg termini, i hi treballi alhora que ho fa en els més immediats».