Aprovat el Pla de millora del professorat associat

 
 
Institucional
(15/10/2021)

Lʼaprovació del Pla de millora del professorat associat va ser un dels punts més destacats de la sessió dʼahir, 14 dʼoctubre, del Consell de Govern de la UB. Lʼaplicació del Pla se centra en lʼaugment de les retribucions dʼaquest col·lectiu amb càrrec a lʼincrement de fons addicionals establerts a les lleis de pressupostos de la Generalitat del 2019 i 2020 i ha estat discutit i aprovat amb antelació pel Comitè dʼEmpresa del PDI laboral.

 

 
 
Institucional
15/10/2021

Lʼaprovació del Pla de millora del professorat associat va ser un dels punts més destacats de la sessió dʼahir, 14 dʼoctubre, del Consell de Govern de la UB. Lʼaplicació del Pla se centra en lʼaugment de les retribucions dʼaquest col·lectiu amb càrrec a lʼincrement de fons addicionals establerts a les lleis de pressupostos de la Generalitat del 2019 i 2020 i ha estat discutit i aprovat amb antelació pel Comitè dʼEmpresa del PDI laboral.

 

Amb aquest pla de millora, lʼequip de govern de la UB vol reconèixer la vàlua i lʼexpertesa dʼaquest col·lectiu de més de 2.000 docents. Lʼaplicació es farà dʼacord amb la qualificació dels docents i els seus mèrits més rellevants, davant la impossibilitat dʼaplicar ara el Pla dʼuna manera generalitzada. Així, amb efecte del 15 de setembre dʼenguany, sʼincrementaran fins a esgotar lʼimport dels fons addicionals (490.000 euros) les retribucions del professorat associat amb contracte vigent que disposi dʼuna acreditació AQU o ANECA. És a dir, aquells associats el perfil dels quals no respon a la descripció per llei dʼaquesta figura, però que, sense opció de fer carrera acadèmica per mitjà de les figures contractuals vigents, lʼhan iniciat amb aquest perfil.

Tot seguit, i també durant lʼany 2021, sʼiniciarà un procés de negociació amb la part social per incrementar les retribucions del professorat associat que tingui una antiguitat mínima de cinc anys. Lʼassignació dʼaquesta nova retribució es farà en funció de tres mèrits: tenir una antiguitat mínima de cinc anys, disposar del títol de doctor, i la valoració de la seva activitat docent. Lʼimport mínim destinat a aquesta acció arriba als 280.278 euros i tindrà efecte a partir de lʼ1 de gener del 2022.

Durant la sessió del Consell de Govern dʼahir també es va aprovar, per unanimitat, traslladar al Govern de la Generalitat la petició de dotació dʼuna partida pressupostària en els seus pressupostos que permeti la pròrroga del quart any previst a lʼEstatut del personal investigador en formació de Catalunya.

Dos punts destacats més que també es van aprovar són, dʼuna banda, lʼoferta pública dʼocupació 2021 del PAS i les places de promoció interna del PAS funcionari, que consta de 69 places segons la taxa de reposició autoritzada (40 de funcionaris i 29 de laborals) i de 56 places de promoció interna en lʼescala administrativa. Dʼaltra banda, les bases de la convocatòria dels Premis Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi doctoral escrita en català, en homenatge i record de qui va ser rector de la nostra Universitat i un destacat lingüista. Aquests guardons tenen la voluntat de donar impuls a la recerca escrita en català amb respecte a la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i la divulgació de coneixement.