Acord entre la UB i TMB per estudiar les barreres comunicatives en el transport públic

Representants de la UB i de TMB en l'acte de signatura de l'acord.
Representants de la UB i de TMB en l'acte de signatura de l'acord.
Recerca
(14/05/2019)

La Universitat de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han firmat avui, 14 de maig, un acord segons el qual investigadors del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la UB (GRECS) duran a terme una recerca sobre lʼaccessibilitat a la xarxa de TMB, sobretot pel que fa a la gent gran, però també en el cas dʼaltres col·lectius amb diferents tipus de discapacitat. Han subscrit el conveni el rector de la UB, Joan Elias, i el conseller delegat de TMB, Enric Cañas.

Representants de la UB i de TMB en l'acte de signatura de l'acord.
Representants de la UB i de TMB en l'acte de signatura de l'acord.
Recerca
14/05/2019

La Universitat de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han firmat avui, 14 de maig, un acord segons el qual investigadors del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la UB (GRECS) duran a terme una recerca sobre lʼaccessibilitat a la xarxa de TMB, sobretot pel que fa a la gent gran, però també en el cas dʼaltres col·lectius amb diferents tipus de discapacitat. Han subscrit el conveni el rector de la UB, Joan Elias, i el conseller delegat de TMB, Enric Cañas.

La recerca, enfocada des de lʼantropologia, analitzarà les barreres de les persones a lʼhora dʼaccedir al transport, com ara les comunicatives, de comprensió dels codis en els mitjans de transport. Lʼobjectiu és identificar i entendre aquestes barreres comunicatives, que de vegades son difícils dʼapreciar per als tècnics. Sʼinvestigarà, per exemple, si les noves tecnologies suposen o no una barrera en el cas de les persones grans. El procés de recerca proposat sʼorganitzarà, en part, al voltant dʼuna sèrie de tallers amb treballadors de TMB i amb usuaris, i pot tenir com a resultat no només una sèrie de publicacions i informes, sinó també una exposició per difondreʼn els resultats.

El GRECS té una línia de treball sobre les problemàtiques vinculades a la mobilitat i les infraestructures. Des dʼun punt de vista antropològic, les infraestructures són esdeveniments socials, com la llengua o la religió. Lʼantropologia de les infraestructures proposa que més enllà dels seus usos tècnics immediats, també usem les infraestructures per comunicar-nos i fer societat i cultura a través dʼelles.

L'accessibilitat és un dels eixos centrals de la política de responsabilitat social de TMB. En el seu Pla director d'accessibilitat universal té definits els projectes en què treballa la companyia per garantir la igualtat d'oportunitats en la mobilitat, en la línia del compromís amb el respecte per la diversitat humana i el dret de tothom a tenir una vida independent. Els transports públics que gestiona TMB (metro, autobusos i transports dʼoci) es distingeixen per un alt grau dʼadaptació i continuen avançant cap a lʼaccessibilitat universal amb mesures de supressió dʼobstacles físics (per exemple, els ascensors en estacions, les rampes en autobusos) i aplicacions tecnològiques en infoaccessibilitat (assistent de veu per a invidents, codis ddTags).