Prop de 300 estudiants sʼhan beneficiat fins ara del programa Connecta UB

 
 
Institucional
(19/06/2020)

Fins ara, prop de 300 estudiants sʼhan beneficiat del programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per continuar lʼactivitat acadèmica virtual. Lʼobjectiu és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

 
 
Institucional
19/06/2020

Fins ara, prop de 300 estudiants sʼhan beneficiat del programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per continuar lʼactivitat acadèmica virtual. Lʼobjectiu és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

Hi ha tres modalitats dʼajut: la cessió dʼús temporal dʼun ordinador portàtil, una connexió bàsica dʼInternet i les dues peticions conjuntament.

Convocatòria oberta

La convocatòria dels ajuts romandrà oberta fins que sʼexhaureixin les existències dʼordinadors i connexions. Poden optar-hi els alumnes que estiguin cursant estudis oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB i acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19. Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica no sobrepassar les quantitats de renda familiar establertes en la convocatòria i trobar-se en situacions com atur de la persona sol·licitant o dʼalgun membre de la unitat familiar que aportava anteriorment ingressos, tancament de lʼactivitat econòmica principal de lʼestudiant o de la unitat familiar, o malaltia greu o decés dʼalgun membre de la unitat familiar amb afectació econòmica per a la persona sol·licitant. Les sol·licituds sʼhan de presentar a través del formulari telemàtic que hi ha a lʼapartat dʼajuts i subvencions de la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona, on també es publicarà la resolució, un cop exhaurides les existències.

Connecta UB està obert a la col·laboració dʼempreses, institucions i particulars que vulguin contribuir, mitjançant la fórmula de micromecenatge, a lʼampliació dels ajuts (número de compte: ES17 2100 3642 1722 0016 2234; concepte de lʼingrés: «Programa Connecta UB»). Aquest programa sʼha finançat, en part, amb el fons Supera COVID-19 que el Banc Santander va llançar a lʼabril, junt amb CRUE Universitats Espanyoles i el CSIC. Aquest fons ha destinat 8,5 milions dʼeuros per finançar projectes i mesures de suport amb lʼobjectiu de minimitzar lʼimpacte de la crisi provocada per la pandèmia. Se centra en tres línies dʼactuació: recerca, projectes dʼimpacte social i enfortiment de la capacitat tecnològica de les universitats espanyoles.