Què s'escrivia a l'edat mitjana?

I Congrés de l'IRCVM: «Escriure i llegir a l'edat mitjana»
I Congrés de l'IRCVM: «Escriure i llegir a l'edat mitjana»
Recerca
(24/04/2018)

Escriure i llegir, dues activitats que avui en dia sʼimpliquen mútuament, eren a lʼèpoca medieval tasques ben diferenciades, tant des del punt de vista conceptual com competencial, i certament més esteses del que dona a entendre el tòpic tradicional sobre una edat mitjana fosca dʼanalfabetisme generalitzat.

I Congrés de l'IRCVM: «Escriure i llegir a l'edat mitjana»
I Congrés de l'IRCVM: «Escriure i llegir a l'edat mitjana»
Recerca
24/04/2018

Escriure i llegir, dues activitats que avui en dia sʼimpliquen mútuament, eren a lʼèpoca medieval tasques ben diferenciades, tant des del punt de vista conceptual com competencial, i certament més esteses del que dona a entendre el tòpic tradicional sobre una edat mitjana fosca dʼanalfabetisme generalitzat.

Amb el títol «Escriure i llegir a lʼedat mitjana», lʼInstitut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona (IRCVM) organitza el seu primer congrés els dies 25, 26 i 27 dʼabril a la Facultat de Geografia i Història, la Facultat de Filologia i la Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC). El congrés està dedicat al món de lʼescriptura, del qual vol donar un enfocament interdisciplinari orientat a buscar les connexions entre el passat i el món contemporani. A més, sʼha fet coincidir amb la setmana de Sant Jordi per tal de reivindicar la importància de lʼescriptura a través del pas del temps. Les jornades es desenvoluparan en sis sessions, que constaran de ponències i diverses comunicacions a càrrec dʼexperts del món medieval provinents dʼuniversitats internacionals.

El congrés sʼiniciarà dimecres, 25 dʼabril, a la Facultat de Geografia i Història, amb una presentació de Xavier Roigé, vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca; Javier Velaza, degà de la Facultat de Filologia; Ricardo Piqueras, degà de la Facultat de Geografia i Història, i Meritxell Simó, directora de lʼIRCVM. Durant la primera sessió, «Lletra, so i imatge», sʼanalitzaran obres en què la lletra, la imatge i la notació musical ocupaven un lloc comú i es relacionaven per formar un tot. La segona sessió es dedicarà a «Escriptura i memòria: el paper dels notaris a lʼedat mitjana», en què sʼexplicarà el paper dels notaris medievals en la construcció de la memòria a partir de la seva activitat en la societat, que es conserva en els protocols notarials, una font documental imprescindible per estudiar la història de la societat medieval. La sessió «Del cant a la lectura: la recepció escrita dels trobadors» tancarà la primera jornada parlant de lʼevolució de la lírica trobadoresca a partir dels canvis en les modalitats de recepció que van promoure el pas del cant a la lectura.

La Institució Milà i Fontanals acollirà dijous, 26 dʼabril, la segona jornada, que consistirà en dues sessions en paral·lel. La primera, titulada «Els espais de lʼescriptura, els espais de lectura», analitzarà els espais on es va produir la fusió entre lletra i imatge i, en especial, els espais sacres on la paraula i la imatge sʼinserien en el ritual litúrgic, determinaven formes de control dels laics i sʼadreçaven als monjos amb unes intencions determinades. La segona explorarà les diferents eines de lectura i dʼescriptura que es van difondre durant lʼedat mitjana. Finalment, la segona jornada presentarà la darrera sessió temàtica, «Epigrafia medieval: les inscripcions als límits de lʼedat mitjana», en la qual es vol abordar el problema de la datació i la gestió de lʼepigrafia entre lʼantiguitat i lʼèpoca moderna.

La darrera jornada tindrà lloc divendres, 27 dʼabril. La Facultat de Filologia acollirà una taula rodona titulada «La recerca sobre lʼedat mitjana: perspectives, reptes i oportunitats», en la qual participaran diversos directors dʼinstituts dʼestudis medievals de Catalunya, Portugal i de tot lʼEstat espanyol, amb lʼobjectiu de posar en comú els reptes i les oportunitats que planteja la recerca sobre el món medieval al segle XXI. Un concert de música trobadoresca a càrrec dʼArdit Ensemble clausurarà el congrés a les 12 h a lʼAula Capella de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

LʼInstitut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) és un institut propi de la Universitat de Barcelona que vol portar la recerca en lʼèpoca medieval al nivell màxim dʼexcel·lència i esdevenir un referent per a lʼestudi del món medieval a Catalunya i més enllà. LʼIRCVM va ser aprovat lʼany 2008 i aplega la voluntat de coordinació de la recerca dʼinvestigadors de diferents disciplines de la UB especialistes en lʼedat mitjana.