Comunicado del rector sobre el cierre de edificios e instalaciones y servicios críticos a partir del 14 de abril de 2020

 
 
Institucional
(13/04/2020)

Una vez finalizado el periodo de confinamiento establecido en el Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y de acuerdo con la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril de 2020 establecida por el Real decreto 487/2020, de 10 de abril, el rector informa a la comunidad universitaria que se ha resuelto mantener el cierre de los edificios e instalaciones de la Universidad de Barcelona y los servicios críticos establecidos en la resolución de fecha 30 de marzo de 2020, sin perjuicio de la permanente adecuación a las nuevas necesidades que puedan surgir.

 
 
Institucional
13/04/2020

Una vez finalizado el periodo de confinamiento establecido en el Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y de acuerdo con la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril de 2020 establecida por el Real decreto 487/2020, de 10 de abril, el rector informa a la comunidad universitaria que se ha resuelto mantener el cierre de los edificios e instalaciones de la Universidad de Barcelona y los servicios críticos establecidos en la resolución de fecha 30 de marzo de 2020, sin perjuicio de la permanente adecuación a las nuevas necesidades que puedan surgir.

Es mantenen els accessos atorgats durant la vigència de la resolució del rector de 30 de març de 2020 i també els autoritzats dʼacord amb la resolució de tancament dʼedificis i instal·lacions de 14 de març de 2020.

Per poder accedir a les instal·lacions de la Universitat, el PDI i el personal dʼinstitucions de recerca o empreses col·laboradores que tenen els seus laboratoris en espais de la Universitat de Barcelona han de presentar una sol·licitud al degà o degana o al membre de lʼequip deganal que es designi, i lʼhan dʼacompanyar del vistiplau del representant legal de lʼempresa, si escau. El Deganat trametrà aquesta sol·licitud a info-coronavirus@ub.edu per tal que sʼautoritzi lʼaccés a les instal·lacions. En cas que es tracti de PAS, la sol·licitud sʼha dʼadreçar al gerent, que la trametrà a info-coronavirus@ub.edu amb la mateixa finalitat.

Excepcionalment, el personal de la UB (PDI i PAS) que ho necessiti podrà accedir als edificis de la Universitat de Barcelona el 15 dʼabril, de 9 h a 13 h, per tal de recollir material necessari per poder treballar a distància o per dur a terme actuacions imprescindibles.

Us recordem que tot el personal que accedeixi a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona ha de respectar les normes de funcionament i les normes de seguretat sanitària, utilitzar els mitjans de protecció individuals i col·lectius exigits, respectar les distàncies de seguretat obligatòries i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries: www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4857.

Un cop més, i davant dʼaquesta situació excepcional, crítica i complexa, confio en la capacitat de tot el personal de la nostra Universitat per fer-hi front amb compromís, solidaritat i responsabilitat.

Us mantindrem permanentment informats de qualsevol novetat mitjançant la pàgina web www.ub.edu/coronavirus i lʼadreça info-coronavirus@ub.edu.