Objectius i competències

El màster s’adreça a graduats en química i titulacions afins per treballar amb garanties en un entorn sanitari, especialment de recerca, per resoldre problemes relacionats amb l’ús de tècniques analítiques i de diagnòstic, la implementació de biomarcadors, la innovació i el disseny de fàrmacs i proves d’aplicació analítica biosanitària. També se centra en el tractament estadístic de dades sanitàries, la gestió i aplicació de la legislació vigent i l’assegurament de la qualitat de les activitats que es duen a terme.
El programa del màster en Química i Bioquímica es cursa principalment en format de videoconferència síncrona al llarg de dos semestres, mentre que en l’últim semestre de l’itinerari es preveu de fer les pràctiques externes i el treball final de màster de manera presencial mitjançant la incorporació a un laboratori o grup de recerca. La combinació del treball final de màster amb pràctiques externes obligatòries ha de permetre als estudiants conèixer de primera mà l’entorn professional i de recerca en aquest àmbit i els titulats poden incorporar-se a laboratoris i grups de recerca biomèdica, biosanitària i de bioquímica clínica, i també accedir a nombrosos programes de doctorat. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióM. VICTORIA SANZ NEBOT
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat València Estudi General
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general és que l'alumnat adquireixi una formació avançada en l'àmbit de la química i de la bioquímica sanitàries, mitjançant l'adquisició teòrica i pràctica de coneixements i destreses que permetin un abordatge interdisciplinari i de qualitat en laboratoris de recerca biomèdica i biosanitària, i en laboratoris clínics. En aquest marc, els objectius formatius específics del títol són els següents:
 • Adquirir un marc teòric sòlid que permeti entendre el significat de les magnituds químiques i bioquímiques per a la detecció, diagnòstic, prognosi i monitoratge de les malalties.
 • Conèixer els fonaments metodològics de les tècniques analítiques més rellevants per a l'obtenció de magnituds químiques i bioquímiques, així com les eines estadístiques necessàries per al seu tractament, interpretació i aplicació en contextos de l'àmbit de la química i bioquímica sanitària.
 • Valorar críticament els avenços i tendències actuals per dissenyar, identificar, usar i validar nous biomarcadors i fàrmacs emergents amb potencial per millorar el diagnòstic clínic i el tractament de malalties.
 • Adquirir les bases teòriques dels principis i conceptes relacionats amb les àrees d'examen de fluids biològics, alteracions de sistemes i òrgans, i estudi bioquímic de processos patològics.
 •  Conèixer la informació relativa a la legislació i normativa vigent de gestió de la qualitat i saber aplicar-la al disseny, implantació i manteniment de la gestió de la qualitat en laboratoris de l'àmbit sanitari.
 • Aplicar els coneixements adquirits de bioquímica clínica, biologia molecular i biomedicina a la química analítica en l'àmbit sanitari.
 • Assolir els coneixements conceptuals necessaris per avaluar críticament la recerca i les innovacions actuals en àmbits relacionats amb la química i la bioquímica sanitàries, a fi de valorar noves metodologies frontera, identificar oportunitats d'emprenedoria i proposar nous plantejaments i hipòtesis.

Competències

 • Capacitat per identificar les tècniques i metodologies analítiques per a l'avaluació de les magnituds químiques i bioquímiques emprades, així com per aplicar-les i interpretar-les en l'àmbit de la química i bioquímica sanitàries.
 • Habilitat per seleccionar les tècniques estadístiques adequades per a l'anàlisi de dades pròpies de l'àmbit sanitari.
 • Capacitat per definir la legislació i les normes de gestió de la qualitat vigents i aplicables a cada tipus de laboratori, els sistemes de seguretat i els de gestió de residus, així com la documentació i els registres associats.
 • Capacitat per relacionar el mode d'acció d'un fàrmac des de l'administració fins a l'eliminació de l'organisme amb els fonaments teòrics de les interaccions que s'estableixen entre un fàrmac i la seva diana terapèutica.
 • Capacitat per relacionar les innovacions i tendències de futur de la recerca en química i bioquímica sanitàries i la seva aplicació a la resolució de problemes en l'àmbit biosanitari.
 • Capacitat per descriure el funcionament de laboratoris, sistemes clínics o instituts de recerca relacionats amb la química i la bioquímica sanitàries.
 • Capacitat per definir les principals fases, objectius i reptes d'un treball cientificoacadèmic en l'àmbit de la química i la bioquímica sanitàries.
 • Capacitat per determinar les característiques generals de la malaltia amb les bases moleculars, cel·lulars i fisiològiques dels processos biològics.
 • Capacitat per aplicar les bases del pensament estratègic en el disseny i gestió dels recursos disponibles en el laboratori clínic.
 • Capacitat per interpretar de manera crítica els avenços i tendències actuals en la identificació i validació de nous biomarcadors per millorar la capacitat de diagnòstic i pronòstic de les malalties.
 • Capacitat per estructurar noves iniciatives empresarials basades en el coneixement a fi d'identificar necessitats no cobertes (unmet needs) o reptes a resoldre en el camp sanitari mitjançant eines d'ideació i creativitat.
 • Capacitat per interpretar els resultats obtinguts de l'aplicació de tècniques estadístiques en termes d'incertesa amb relació a una situació clínica concreta.
 • Capacitat per aplicar les tècniques analítiques més adequades per a la separació, identificació i quantificació d'anàlits en diferents matrius i mostres clíniques complexes.
 • Capacitat per operar amb les eines de la química computacional i sintètica al costat de les biològiques en l'estudi del mode d'acció dels fàrmacs i en el seu disseny.
 • Capacitat per fer la cerca, revisió crítica i integració de la informació cientificotècnica en l'àmbit de la química i bioquímica sanitària.
 • Capacitat per presentar, per escrit i oralment, material i argumentació científica a una audiència especialitzada en química i bioquímica sanitàries.
 • Sostenibilitat i compromís social. Capacitat per actuar en el desenvolupament de projectes relacionats amb la química i bioquímica sanitària amb respecte pels drets i deures fonamentals, el medi ambient i els valors democràtics, d'acord amb els objectius del desenvolupament sostenible.
 • Compromís ètic. Raonament crític i autocrític en l'àmbit de la química i bioquímica sanitària, considerant aspectes com ara l'ètica professional, els valors morals i les implicacions socials de les diferents activitats realitzades
 • Treball en equip. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris en l'àmbit sanitari, desenvolupant els valors personals quant a les relacions interpersonals i al treball en equip.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'adaptació a nous entorns i situacions canviants, autonomia en el treball i presa de decisions en l'àmbit de la química i bioquímica sanitària.
 • Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat i actitud emprenedora per aplicar-ho a l'anàlisi i disseny de projectes d'innovació en el camp sanitari.
 • Actitud crítica envers situacions relacionades amb la perspectiva de gènere durant el procés de formació i en el posterior exercici professional.
 • Capacitat per avaluar les diferències de sexe en els factors de risc, els mecanismes biològics, la manifestació clínica, i el tractament de malalties i trastorns, així com en els valors dels biomarcadors.
 • Capacitat per aplicar els coneixements i habilitats adquirits durant el màster a la resolució de problemes concrets en un entorn professional i de recerca en l'àmbit de la química i de la bioquímica sanitàries.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster en Química i Bioquímica Sanitàries es dirigeix a titulats en Química, Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia o altres titulacions afins amb formació equivalent que la Comissió Coordinadora del màster valora tenint en compte els continguts del pla d'estudis corresponent.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Del 2 d'abril al 6 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció
  • DNI o passaport
  • Currículum
  • Expedient acadèmic (ensenyament procedent de la UB) o certificat acadèmic oficial (ensenyament d'altres universitats)
  • Carta de motivació on el sol·licitant es presenti i exposi els motius pels quals vol cursar el màster

Criteris de selecció

En cas que el nombre d'estudiants sol·licitants, el perfil dels quals s'ajusti als requisits d'accés, superi les places que s'ofereixen, la Comissió elaborarà una llista de prelació seguint els criteris de selecció que s'indiquen a continuació: 

 

 1. Itinerari curricular de l'alumnat (20%). Serà imprescindible haver cursat les assignatures de Química, Biologia i Bioquímica. També es valorarà haver cursat assignatures dels àmbits de coneixement de Química, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques. 
 2. Qualificacions de l'expedient acadèmic (60%). 
 3. Interès de l'estudiant per cursar el màster (carta de motivació) (10%) 
 4. Altres mèrits: experiència laboral, participació en altres programes formatius, mobilitat durant els estudis de grau, etc. (10%)  

 

La Comissió Coordinadora elaborarà una llista de prelació seguint els criteris de selecció indicats i publicarà la selecció final dels candidats, tenint en compte l'ordre de prelació establert i el nombre màxim de places ofertes. 

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 48
Optatius 12
Pràctiques externes 18
Treball final de màster 12
TOTAL 90

Relació d''assignatures

 

Semestre 

Tipus 

Crèdits 

Biologia molecular  

OB 

Bioquímica clínica   

OB 

Tècniques avançades per al laboratori clínic  

OB 

Gestió de laboratoris clínics: legislació i control de qualitat 

OB 

Anàlisi estadística de dades sanitàries 

OB 

Anàlisi en el laboratori clínic 

OB 

Anàlisi toxicològica  

OB 

Innovació i emprenedoria en l'àmbit sanitari 

OB 

Química de compostos bioactivos 

OB 

Seminaris de Recerca 

OB 

Salut pública i gestió sanitària 

OT 

Materials radioactius i protecció radiològica en l'àmbit sanitari 

OT 

Malalties metabòliques hereditàries i anàlisis metabolòmica 

OT 

Immunologia clínica i immunoteràpia 

OT 

Conceptes Bàsics de Patologia 

OT 

Química Forense 

OT 

Interaccionis fàrmac-nutrient 

OT 

Química Mèdica 

OT 

Pràctiques Externes 

PR 

18 

Treball final

TFM 

12 

 

 

 

 

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats del màster poden incorporar-se en laboratoris i grups de recerca biomèdica, biosanitària i de bioquímica clínica. Poden resoldre problemes relacionats amb els tests i proves més usuals en els àmbits de la biologia molecular, bioquímica clínica, o anàlisis clíniques i toxicologia, aplicats al diagnòstic de patologies i malalties humanes. Així mateix, poden dur a terme projectes de recerca per avaluar, tipificar i implementar biomarcadors relacionats amb malalties humanes, així com per aprofundir en la innovació i el disseny de fàrmacs i proves d'aplicació analítica biosanitària, incloent-hi els mecanismes relacionats amb la regulació i control de qualitat.

Des del màster es pot accedir a programes de doctorat relacionats amb l'àmbit de la química i bioquímica sanitària. Exemples d'àmbits específics possibles:
 • Equips de recerca (bio)sanitaris, amb desenvolupament d'una tesi doctoral en l'àmbit de la química, bioquímica o biologia sanitària.
 • Unitats de qualitat en l'àmbit sanitari, ja sigui en centres sanitaris o en empreses d'assessoria.
 • Indústries farmacèutiques, biotecnològiques i de diagnòstic, per desenvolupar fàrmacs i tests diagnòstics.
 •  Empreses especialitzades en el maneig de biodades, per dur a terme anàlisis estadístiques i bioinformàtiques.
 • Organismes de salut pública.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.