Objectius i competències

El màster universitari en Protecció Radiològica Ambiental ofereix formació avançada, especialitzada i multidisciplinari, amb l’objectiu que l’alumnat pugui executar, amb garanties, les tasques relacionades amb el control radiològic del medi ambient, àmbit de rellevància que desperta l’interès social.  

 

Els estudiants que obtinguin la titulació es podran incorporar a laboratoris, empreses i administracions públiques que duguin a terme activitats relacionades amb les normatives europees relatives a la protecció radiològica ambiental o podran continuar els estudis duent a terme el doctorat en grups de recerca que es dediquin tant a R+D com a la prestació de serveis.  

Aquest màster vol aprofitar l'experiència dels grups de recerca de les diverses universitats, que participen des de fa més de vint-i-cinc anys en xarxes de vigilància radiològica ambiental, la major part impulsades pel Consell de Seguretat Nuclear i que, a més, desenvolupen una investigació d'excel·lència en àrees molt relacionades amb els continguts d'aquest màster. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Ciències mediambientals i ecologia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANNA RIGOL PARERA
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Illes Balears
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Cantàbria
 • Universitat Huelva
 • Universitat Las Palmas de Gran Canaria
 • Universitat Extremadura
 • Universitat Illes Balears
 • Universitat València Estudi General
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del Màster Universitari de Protecció Radiològica Ambiental és proporcionar a l'alumnat coneixements sòlids sobre els fonaments, principis i conceptes relacionats amb la física nuclear, la radioactivitat, la radioquímica i la radioecologia. L'alumnat també adquirirà competències en l'ús de tècniques de mesura de la radioactivitat amb garanties de qualitat, així com en el tractament estadístic i l'anàlisi matemàtica dels resultats experimentals. A partir d'aquí, es preveu completar la formació i oferir l'alumnat eines per a la dosimetria de les radiacions ionitzants i l'avaluació de risc radiològic ambiental, en general, i davant del radó i en indústries NORM, en particular. S'introduirà l'alumnat en el marc normatiu vigent en el camp de les radiacions ionitzants. A més, s'oferirà una primera aproximació al control de qualitat en un laboratori de radioactivitat ambiental, ja que és un camp que exigeix que aquests laboratoris estiguin acreditats per la norma UNE-EN-ISO 17025 sobre competència dels laboratoris d'assaig.

La formació es complementarà amb pràctiques de laboratori, que presentaran a l'alumnat els aspectes rellevants per assolir resultats fiables, com ara la presa i conservació de mostres, el tractament químic per a la separació de radionúclids, tècniques de mesures, calibratge d'instruments, quantificació d'activitats, incerteses i límits de detecció, càlculs de dosi, avaluació de risc radioactiu, control de qualitat i elaboració d'informes. L'alumnat també realitzarà un període de pràctiques externes a empreses o entitats del sector que li permetrà familiaritzar-se amb el perfil professional actual en aquest àmbit.

Finalment, el desenvolupament, la redacció d'una memòria i la defensa pública d'un Treball Final de Màster oferirà als estudiants l'enfocament de la investigació científica, en què podran demostrar el nivell de formació adquirit en els estudis cursats.

Competències

 • Adquirir coneixements sobre les radiacions ionitzants que aportin una base en el desenvolupament o aplicació d'idees en el camp de la radioactivitat ambiental. 
 • Integrar coneixements sobre les fonts de radioactivitat, la seva interacció amb la matèria i els seus efectes sobre els éssers vius i entrenar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques en aquest àmbit. 
 • Comunicar els coneixements i les conclusions raonades referides a les radiacions ionitzants, al seu ús i efectes en el medi ambient, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • Caracteritzar i comprendre els diferents processos bàsics que actuen i regulen la distribució i l'impacte dels radionúclids en el medi hídric, el sòl i l'atmosfera. 
 • Aplicar els coneixements adquirits i les tecnologies apreses en el camp de la protecció radiològica ambiental. 
 • Identificar, enunciar i analitzar els problemes derivats de la radioactivitat ambiental. 
 • Aplicar els conceptes científics i eines de tractament de dades adequades en el diagnòstic i la solució de problemes derivats de la radioactivitat ambiental. 
 • Saber emprar equips de mesura de radioactivitat i realitzar el tractament de dades corresponent per a la determinació de magnituds rellevants per a l'anàlisi de problemes derivats de la radioactivitat ambiental. 
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes relacionats amb la protecció radiològica ambiental en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris). 
 • Integrar la protecció radiològica en el marc ambiental i el desenvolupament sostenible. 
 • Desenvolupar projectes en l'àmbit de la protecció radiològica ambiental. 
 • Plantejar de manera pràctica, segons la legislació ambiental aplicable, els instruments d'avaluació de riscos radiològics i de gestió ambientals. 
 • Valorar i aplicar les mesures de protecció radiològica per a la millora de la qualitat ambiental i de la salut. 
 • Desenvolupar, presentar i defensar davant d'un tribunal universitari un treball original fet individualment, consistent en un estudi o projecte integral en el camp de la protecció radiològica ambiental, en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments, adoptant els avenços i novetats en aquest camp i aportant idees noves. 
 • Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones i la protecció mediambiental i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Cal acreditar un nivell adequat de castellà. Per a l'alumnat no nadiu aquest nivell es considera acreditat si es compleix alguna de les condicions següents:
 • Haver obtingut un grau (o estudi universitari equivalent de l'anterior regulació) en alguna universitat espanyola o estrangera l'idioma vehicular de la qual sigui el castellà.
 • Haver cursat estudis bàsics o universitaris en llengua castellana.
 • Aportar un certificat o diploma que sigui equivalent al nivell B2, segons el Marc comú europeu de referència (MCER) per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2002).

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 2 de maig al 2 de juliol de 2024.
Segon període (en el cas d'existència de places): del 22 de juliol al 6 de setembre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Els estudiants interessats a sol·licitar una plaça per cursar aquest màster poden presentar la preinscripció a qualsevol de les universitats participants en el programa d'estudis, i en els terminis que cada una estableixi. No s'acceptarà que una mateixa persona candidata faci la preinscripció a més d'una universitat.

Els centres responsables de cada universitat participant comprovaran si la persona candidata reuneix les condicions per accedir al màster i, posteriorment, remetran la sol·licitud a la Comissió Acadèmica del màster perquè en resolgui l'admissió.

Finalment, cada universitat publicarà la llista d'estudiants admesos al màster i indicarà en quines dates han de fer la matrícula, que es formalitzarà i abonarà a la mateixa universitat on s'ha fet la preinscripció.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 0
Pràctiques externes 6
Treball final de màster 14
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els principals perfils professionals que proporciona el màster en Protecció Radiològica Ambiental són:
 • Professional tècnic especialitzat per treballar en un sector ampli d'empreses d'enginyeria i Unitats Tècniques de Protecció Radiològica.
 • Professional tècnic especialitzat per treballar en instal·lacions radioactives, com ara laboratoris d'assajos radioactius (per complir amb els requisits que exigeixen les directives de la CE, transposats a lleis i reials decrets. Per fer-ho, han de treballar sota la norma UNE-EN-ISO 17025.
 • Professional tècnic especialitzat per treballar en empreses relacionades amb el cicle de producció d'energia nuclear (per exemple, la mineria, la fabricació d'elements combustibles, la producció d'energia d'origen nuclear i la gestió de residus nuclears).
 • Personal investigador en formació que podrà incorporar-se als actuals grups de recerca que treballen en protecció radiològica ambiental o en altres aplicacions de la radioactivitat.