Objectius i competències

El màster sorgeix de la necessitat de donar una formació universitària de qualitat, especialment en relació amb la mediació, en els àmbits del dret civil i del dret mercantil, i de les organitzacions, tant a futurs mediadors professionals com a futurs investigadors en l'àmbit de la mediació.
En els últims cinc anys s'ha produït un significatiu increment en la demanda de mediadors, especialment en l'àmbit públic. Últimament, no obstant això, està augmentant la demanda de mediació en el sector privat i en empreses i organitzacions.

Si bé des de fa anys hi ha places dins del servei de mediació i reparació penal del Departament de Justícia, és a partir de la publicació, en 2005, del llibre Els serveis de mediació comunitària: propostes d'actuació i de la posada en marxa del Centre de Mediació Familiar de Catalunya quan comencen a sorgir ofertes per a mediadors dins de l'administració local.

A aquest fet cal sumar-hi l'increment de sol·licituds de mediació per a resoldre conflictes en l'àmbit familiar i comunitari, de consum i escolar principalment, tal com es va posar en relleu en el Llibre blanc de la Mediació a Catalunya (2010) amb les dades obtingudes en aquest estudi de recerca, emprès precisament per a obtenir una radiografia de la mediació.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióINMACULADA ARMADANS TREMOLOSA
Adreça electrònicamomed@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Mediació en l'Àmbit del Dret Civil
 • Mediació en l'Àmbit del Dret Mercantil i en les Organitzacions

Objectius i competències

Objectius

El màster de Mediació en Conflictes pretén formar investigadors i professionals de la gestió del conflicte i la mediació perquè siguin capaços d'intervenir en els àmbits familiar, comunitari, mercantil o de les organitzacions i promoure la prevenció, la gestió i la resolució de conflictes. Així mateix, el màster capacita per iniciar una carrera investigadora en aquest àmbit.
S'ofereix una formació altament especialitzada en tècniques i estratègies de mediació i en mètodes de recerca en l'àmbit de la mediació, mitjançant la incorporació de metodologies amb un important enfocament pràctic i participatiu.

Competències

Competències generals:
 • Habilitats interpersonals per treballar amb equips interdisciplinaris o interculturals.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.).
 • Capacitat per cercar i avaluar l'evidència científica per sostenir les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.
 • Capacitat per respectar la diversitat humana i mostrar un compromís ètic en l'exercici professional.


Competències específiques:
 • Habilitats per prevenir i gestionar conflictes mitjançant la identificació dels factors de risc que els promouen i mantenen.
 • Habilitats per aplicar estratègies i tècniques mediadores en la prevenció i gestió del conflicte en l'àmbit de la mediació familiar i comunitària.
 • Habilitats per aplicar estratègies i tècniques mediadores en la prevenció i gestió del conflicte en l'àmbit de la mediació mercantil i de les organitzacions.
 • Capacitat per aplicar metodologies i procediments de recerca relacionats amb els processos de mediació i intervencions mediadores.
 • Capacitat per identificar, en els diferents àmbits d'intervenció mediadora (comunitària, escolar, familiar, intercultural, laboral, penal, salut, mercantil, empresarial, internacional, ambiental, en línia, etc.), l'anàlisi de les especificitats pròpies (tipologia de conflictes amb possibilitat de mediació, difusió i accés de la mediació, requisits i condicions laborals, marc legal, actors, etc.) i de l'especialització en un àmbit concret.
 • Capacitat per identificar, en contextos emergents i d'obertura de nous mercats, la difusió de la mediació a possibles usuaris.
 • Capacitat per dissenyar estudis, usar recursos metodològics per a la recerca en la mediació, preparació de projectes i protocols, innovació conceptual i metodologia.
 • Capacitat de comunicació i transferència de coneixements de la mediació a la societat.
 • Capacitat per planificar i conduir el procés de mediació.
 • Capacitat per facilitar processos col.lectius de diàleg, decisió i negociació.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat és el de persones llicenciades o graduades amb una alta motivació per conèixer procediments alternatius a la resolució de conflictes i per analitzar problemes des d'enfocaments multidisciplinaris. Es valora positivament tenir coneixements o experiència en àmbits relacionats amb la mediació.
Es recomana tenir un bon nivell d'anglès: com a mínim l'equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Ser llicenciat o graduat i tenir un nivell B1, com a mínim, d'anglès. També es valora la formació prèvia en grau o postgrau i l'experiència professional en àrees afins a la mediació.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 2 d'abril al 24 de maig del 2024
Resolucions: del 3 al 9 de juny del 2024

Segon període: del 3 al 28 de juny del 2024
Resolucions: del 8 al 14 de juliol del 2024

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic (50 %)
 • Nivell d'anglès (20 %) (el mínim requerit és B1)
 • Formació de postgrau o experiència professional en àrees afins a la mediació (30 %). Es valora especialment la formació o experiència professional en els àmbits propis del màster (mediació en l'àmbit del dret civil i en l'àmbit del dret mercantil i de les organitzacions)

Procediment de resolució

Comissió de Coordinació (òrgan encarregat).

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 10
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Mediació en l'Àmbit del Dret Civil
Àmbits d'Aplicació i Metodologies d'Intervenció Obligatòria 1r semestre 5
Anàlisi del Conflicte i la Violència Obligatòria 1r semestre 2.5
El Procés de Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Gestió del Conflicte Obligatòria 1r semestre 2.5
La Mediació com a Cultura per a la Convivència Obligatòria 1r semestre 2.5
Les Tècniques de la Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Marc Jurídic de la Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Mediació Comunitària Optativa 2n semestre 5
Mediació Familiar Optativa 2n semestre 5
Mètodes d'Investigació i Anàlisi en Mediació Obligatòria 2n semestre 5
Pràctiques de Recerca en Mediació Obligatòria 2n semestre 2.5
Pràctiques Professionals en els Àmbits de Mediació Optativa 2n semestre 5
Processos de Comunicació i Influència Obligatòria 1r semestre 2.5
Processos Psicosocials de la Interacció Conflictiva Obligatòria 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Mediació en l'Àmbit del Dret Mercantil i en les Organitzacions
Àmbits d'Aplicació i Metodologies d'Intervenció Obligatòria 1r semestre 5
Anàlisi del Conflicte i la Violència Obligatòria 1r semestre 2.5
El Procés de Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Gestió del Conflicte Obligatòria 1r semestre 2.5
La Mediació com a Cultura per a la Convivència Obligatòria 1r semestre 2.5
Les Tècniques de la Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Marc Jurídic de la Mediació Obligatòria 1r semestre 5
Mediació en l'Àmbit de les Organitzacions Optativa 2n semestre 5
Mediació en l'Àmbit del Dret Mercantil Optativa 2n semestre 5
Mètodes d'Investigació i Anàlisi en Mediació Obligatòria 2n semestre 5
Pràctiques de Recerca en Mediació Obligatòria 2n semestre 2.5
Pràctiques Professionals en els Àmbits de Mediació Optativa 2n semestre 5
Processos de Comunicació i Influència Obligatòria 1r semestre 2.5
Processos Psicosocials de la Interacció Conflictiva Obligatòria 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Atès que els àmbits de treball comprenen camps professionals diversos, les sortides professionals dels estudiants d'aquest màster poden ser, entre d'altres:
 • Mediador com a professional liberal, freelance o autònom en diferents àmbits.
 • Mediador ciutadà, comunitari dins les institucions públiques properes a la ciutadania.
 • Mediador escolar dins la comunitat educativa.
 • Mediador en l'àmbit de la salut
 • Mediador en l'àmbit esportiu
 • Mediador dins les organitzacions i/o empreses aportant competències en resolució de conflictes i mediació en àrees de recursos humans i prevenció de riscos laborals.
 • Docent i investigador.
 • Mediador judicial o penal dins de l'àmbit de la justícia.
 • Coordinador de projectes i serveis.
 • Dissenyador de programes d'intervenció en resolució de conflictes i mediació.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: momed@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.