Objectius i competències

El màster en Iniciació a la Recerca en Salut Mental és un programa interuniversitari, organitzat per grups de recerca universitaris de l’àrea de la biomedicina, tant bàsics com clínics, en el camp de la salut mental, que pertanyen a la xarxa nacional de recerca del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en l’Àrea de Salut Mental (CIBERSAM).
El màster s’adreça a estudiants nacionals o internacionals amb interès en la recerca en psiquiatria i salut mental. Els objectius del màster són afavorir la formació d’investigadors en salut mental tant en aspectes bàsics com clínics i fomentar l’intercanvi entre grups de treball en temes de salut mental per facilitar la realització de projectes conjunts.

Les assignatures són impartides per grups de recerca capdavanters en les diferents àrees clíniques i de ciència bàsica amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat competències en coneixements de les bases neurobiològiques, psicològiques, genètiques i ambientals de l’activitat psíquica normal i dels trastorns mentals, així com en els mètodes de recerca en salut mental. El màster es distribueix en quatre mòduls i dos cicles d’estades en unitats de recerca en salut mental.

Els mòduls són els següents: Aspectes Generals de la Neurobiologia, Aspectes Fonamentals en la Recerca en Salut Mental, Fonaments Biològics i Terapèutics de la Malaltia Mental, i Aspectes Clínics de la Recerca en Salut Mental.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Ciències biomèdiques
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places10
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE MANUEL MENCHON MAGRIÑA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Cantàbria
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Cantàbria
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Universitat Cadis
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Aprofundir en el coneixement exhaustiu i meticulós en el camp d'estudi de la Salut Mental.
 • Aconseguir que els/les alumnes/as desenvolupin una anàlisi crítica del coneixement i eines existents, la seva aplicabilitat i límits, així com perseguir un aprenentatge continuat i autònom al llarg de la seva vida.
 • Facilitar, dins de la labor investigadora, la comprensió de la rellevància que els principis fonamentals del funcionament del sistema nerviós presenten per a determinar els diversos aspectes de la Salut Mental.
 • Promoure la recerca i l'avaluació crítica en la pràctica clínica en els camps relacionats amb la Psiquiatria i la Salut Mental.
 • Proporcionar una educació adequada sobre les actituds, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament d'un treball eficaç en l'àrea de la Salut Mental.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants, mitjançant la discussió crítica, l'anàlisi de la literatura científica o l'estudi de casos clínics en l'àrea la Salut Mental.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Ser capaç de comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüitats.
 • Tenir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

 • COMPETÈNCIES GENERALS
 • Tenir un coneixement profund i ampli de les bases teòriques de la neurobiologia, el funcionament del SNC així com sobre les bases biològiques, psicològiques, genètiques i ambientals de l'activitat psíquica normal i patològica i el seu tractament.
 • Conèixer les tecnologies, eines i tècniques de diagnòstic i tractament en el camp de la salut mental i la seva aplicació en la recerca en aquest camp.
 • Conèixer les bases de l'avaluació de la salut mental, individual i de col·lectivitats.
 • Ser capaç d'identificar, enunciar, analitzar, diagnosticar i descriure científicament i tècnicament un problema de l'àmbit de la salut mental.
 • Ser capaç de desenvolupar models explicatius i instruments d'anàlisis dels problemes propis de la salut mental a partir de l'experiència observable i una anàlisi crítica.
 • Integrar els aspectes bàsics i clínics implicats en el coneixement dels determinants de la salut mental.
 • Ser capaç de plasmar el resultat del seu treball investigador o assistencial en documents que permetin la difusió, debat i explotació dels resultats d'aquest.
 • Conèixer els aspectes de tipus ètic relacionats de manera específica amb la recerca en salut mental.
 • Ser capaç d'autodiagnosticar les seves mancances, definint les seves necessitats de:
 • Adquisició i comprensió de coneixements.
 • Adquisició de coneixements.
 • Capacitat d'emetre judicis.
 • Capacitat de comunicar i aptitud social.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Conèixer el desenvolupament de les línies de recerca actuals sobre l'estructura i funció del sistema nerviós central i el seu impacte en el desenvolupament de la recerca en salut mental.
 • Reconèixer l'impacte de les noves bases moleculars de la senyalització cerebral en les possibilitats de la recerca de perfil biològic en salut mental.
 • Integrar les noves pautes de terapèutica farmacològica en casos resistents de
 • Conèixer els avanços recents en les tècniques que permeten l'estudi de les bases biològiques del comportament i dels processos patològics del sistema nerviós, amb especial èmfasi en aquelles que permeten l'adscripció d'una relació entre estructura anatòmica i resposta funcional fisiològica o patològica.
 • Conèixer i aplicar la metodologia de la recerca en salut mental, neurobiologia i psiquiatria.
 •  Conèixer la legislació sobre el disseny i realització d'estudis en biomedicina, amb especial èmfasi en els aspectes bioètic i en les peculiaritats dels assajos clínics en psiquiatria.
 • Conèixer els avanços recents de caràcter genètic i molecular que permeten una millor definició de la integració entre les bases químiques de la funció cerebral i les alteracions de comportament i personalitat.
 • Demostrar habilitat en la localització, accés i revisió crítica de la literatura científica de l'àrea de coneixement.
 • Dissenyar i liderar un projecte de recerca en l'àrea de la salut mental, així com ser capaç de redactar i discutir un article científic en l'àmbit d'una revista especialitzada de l'àrea.
 •  

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic.
 • Oratòria.
 • Comprensió i expressió escrita de textos científics.
 • Comunicació gràfica en documents tècnics
 • Gestionar la informació de manera eficaç, usant un raonament crític.
 • Relacions interpersonals. Lideratge, treball en equip, control Emocional.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil de l'estudiant diplomat del Màster Interuniversitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental serà preferentment el d'un professional d'alguna de les titulacions de la branca de Ciències de la Salut amb una projecció clínica o de recerca bàsica, que pugui abordar íntegrament aspectes d'innovació i recerca en algun dels camps que s'ofereixen en la seva estructura acadèmica.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 1. Tenir una Llicenciatura/diplomatura/grau en Medicina, Biologia, Biomedicina, Salut Animal, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Psicologia, Teràpia Ocupacional, o Veterinària. Serà possible també, l'accés als estudis amb titulacions diferents prèvia autorització o reconeixement per part de la Comissió Interuniversitària del Màster.
 2. Documentar un nivell d'anglès B1 pel que fa a la comprensió lectora, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, o assimilable.

Preinscripció

Calendari

Del 20 de febrer al 30 de maig del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

L'admissió estarà condicionada per un procés de selecció basat en la valoració dels mèrits del candidat, valorant fins a un màxim de 100 punts els següents criteris de selecció:

 1. Nivell de formació prèvia en l'àmbit de la Salut Mental: fins a 50 punts amb el següent ordre de prioritat:
  • Llicenciats/graduats en Medicina que es trobin en possessió de l'especialitat clínica de Psiquiatria o estiguin en el període de formació clínica corresponent a aquesta especialitat (MIR).
  • Llicenciats/graduats en Medicina que acreditin un procés de formació a l'estranger en l'àrea de Psiquiatria compatible amb l'establert dins del Programa MIR.
  • Llicenciats/graduats en Psicologia o Medicina.
  • Llicenciats/graduats en l'àmbit de la Biologia, la Bioquímica, la Biologia Molecular, la Farmàcia o ciències afins. Altres Llicenciats/Graduats.
  • Diplomats universitaris.
 2. Qualitat de la formació i expedient acadèmic: fins a 20 punts.
 3. Experiència investigadora o professional en àrea afí al màster: fins a 30 punts.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 21
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Iniciació a la Investigació en Salut Mental
Aspectes Clínics i Terapèutics Bàsics en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Aspectes Generals de la Neurobiologia Obligatòria 2n semestre 9
Avenços en el Trastorn Bipolar Optativa 2n semestre 3
Avenços en els Trastorns Afectius Optativa 2n semestre 3
Avenços en l'Esquizofrènia Optativa 2n semestre 3
Bases Biològiques de la Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Benestar en Experimentació Animal Optativa 2n semestre 3
Desenvolupament d'una Carrera de Recerca Optativa 2n semestre 4
Epidemiologia en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Estada en Unitats de Recerca I Obligatòria 2n semestre 6
Estada en Unitats de Recerca II Obligatòria 2n semestre 18
Farmacodependències Optativa 2n semestre 4
Farmacogenètica i Farmacogenòmica Optativa 2n semestre 3
Funcions Cognitives Optativa 2n semestre 3
Genètica i Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Introducció a la Recerca en Neurociències Optativa 2n semestre 2
Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental Optativa 2n semestre 6
Models Animals de Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Neurodesenvolupament Optativa 2n semestre 4
Neuroimatge Optativa 2n semestre 3
Paper dels Esdeveniments Traumàtics en els Trastorns Mentals Optativa 2n semestre 4
Psicofarmacologia I Optativa 2n semestre 3
Psicofarmacologia II Optativa 2n semestre 3
Psicopatologia Optativa 2n semestre 3
Psiquiatria Social Optativa 2n semestre 3
Receptors de Neurotransmissors Optativa 2n semestre 4
Recerca en Psiquiatria Infantojuvenil Optativa 2n semestre 3
Recerca en Teràpies Psicològiques Optativa 2n semestre 4
Teràpies Físiques Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Control d'Impulsos Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació UB
José Manuel Menchón: jmenchon@bellvitgehospital.cat
Lourdes Fañanás: lfananas@ub.edu

Portal de contactes

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.