Objectius i competències

El màster en Química Orgànica se centra en aquesta disciplina que té un paper clau en la societat moderna, i són especialment importants la síntesi de fàrmacs i altres compostos amb activitat biològica, els nous materials d’interès tecnològic, els polímers, la indústria petroquímica, etc.
Aquest màster ofereix formació especialitzada en química orgànica amb l’objectiu de formar professionals capaços de cobrir les necessitats de recerca i desenvolupament, tant dels centres de recerca com de la indústria d’aquest àmbit, i una formació adequada per actuar en casos en què sigui necessària una preparació transversal en química.

Així mateix, el màster pretén introduir els estudiants a les tasques de recerca i capacitar-los per començar amb èxit una carrera acadèmica o professional, dedicada a la recerca, el desenvolupament o la innovació, ja que inclou l’accés als estudis de doctorat en química orgànica.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places36
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència50 % català - 25 % espanyol - 25 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJAVIER ARIZA PIQUER
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és completar la formació dels graduats en Química i ensenyaments afins amb una formació teòrica avançada especialitzada en química orgànica. El màster potencia la part experimental, que constitueix més de la meitat dels crèdits del màster, i es desenvolupa majoritàriament als laboratoris dels grups de recerca del professorat del màster. Així, doncs, es tracta de formar professionals especialitzats que puguin adaptar-se a diversos camps de recerca i desenvolupament en l'àmbit de la química orgànica o en àmbits transversals de la química, amb predomini de l'orgànica. El màster pretén que l'alumnat desenvolupi rigor, iniciativa i esperit crític en el treball de laboratori, que adquireixi la inquietud necessària per abordar un projecte de recerca en entorns nous i que conegui les eines teòriques i pràctiques de què es disposa avui dia per desenvolupar correctament la recerca.

Competències


 • Capacitat de presentar oralment (en públic) i per escrit la feina feta, en els tres idiomes del màster.

 • Capacitat de comprendre els documents cientificotècnics de química en anglès.

 • Capacitat de treballar de manera coordinada en la preparació i el desenvolupament d'un projecte.

 • Coneixement pràctic de les tècniques de laboratori actuals en química orgànica.

 • Coneixement i domini de les tècniques comunes de caracterització de compostos orgànics.

 • Coneixement de les normes sobre la prevenció de riscos al laboratori i en la indústria química orgànica.

 • Domini dels aspectes pràctics de l'ús de la documentació química.

 • Coneixement dels mecanismes de reacció comunament acceptats de la química orgànica.

 • Capacitat de dissenyar rutes de síntesi de molècules orgàniques de complexitat mitjana.

 • Coneixements sòlids sobre els mètodes de síntesi més rellevants en química orgànica, incloent els fonaments dels processos estereoselectius en química orgànica.

 • Visió de conjunt de la química orgànica que permeti aplicar els coneixements adquirits a altres ciències frontereres, com la bioquímica, la farmàcia, la medicina i la ciència de materials.

 • Coneixement dels processos i conceptes més habituals en la indústria química orgànica.

 • Coneixements bàsics de les tècniques més habituals per a l'estudi teòric de les estructures orgàniques i dels mecanismes de reacció.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els futurs estudiants de la titulació de màster de Química Orgànica han de tenir interès a aprofundir l'estudi de la química orgànica com a orientació de la seva carrera professional en recerca, desenvolupament i innovació. Per assegurar un seguiment adequat del màster cal tenir un bon nivell de preparació en química i especialment un bon nivell en les matèries de química orgànica que s'imparteixen en el grau de Química (o similar), així com habilitat per manipular el material de laboratori, coneixements sòlids d'anglès llegit, parlat i escrit, i d'informàtica, en aquest últim cas a nivell d'usuari.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Grau o llicenciatura de Química.
 • Grau o llicenciatura de Farmàcia, Bioquímica, Enginyeria Química, Ciència de Materials o afins, sempre que, a criteri de la Comissió d'Accés, l'alumne tingui una formació del nivell adequat.
 • Coneixement suficient d'almenys dues de les llengües d'impartició, una de les quals ha de ser l'anglès (nivell B1).

Preinscripció

Calendari

Del 9 d'abril al 6 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Itinerari curricular de l'alumne (45 %).
 • Expedient acadèmic (40 %).
 • Capacitat física per dur a terme treball autònom de laboratori (15 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i elabora una llista de preseleccionats.
Si el nombre d'alumnes que sol·liciten accés i que, segons el parer de la Comissió, estan capacitats per cursar amb aprofitament el màster és superior a les possibilitats docents reals, o si algun alumne presenta un expedient acadèmic que indiqui que el seu nivell de coneixements no és l'adequat, la Comissió pot convocar una entrevista personal o una prova escrita, en funció del nombre de participants, on els estudiants se sotmetran a un qüestionari sobre aspectes bàsics importants de la química orgànica. D'aquesta manera, la Comissió pot prendre la decisió d'admetre'ls o no a partir de la demostració dels seus coneixements.
La Comissió emetrà la resolució, que es notificarà individualment per correu electrònic.
Un cop el candidat ha estat admès i ha rebut la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a l'adreça master.qo@ub.edu.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Química Orgànica
Disseny i Mètodes de Síntesi Orgànica Obligatòria 1r semestre 3
Iniciació a la Recerca en Química Orgànica Obligatòria 1r semestre 3
Materials Orgànics Optativa 1r semestre 3
Modelització Mol·lecular Optativa 1r semestre 3
Química Biològica Obligatòria 1r semestre 3
Química de Pèptids i Àcids Nucleics Optativa 1r semestre 3
Química Heterocíclica Optativa 1r semestre 3
Química Mèdica Optativa 1r semestre 3
Química Orgànica Industrial Optativa 1r semestre 3
Química Orgànica Teòrica Obligatòria 1r semestre 3
Química Organometàl·lica Optativa 1r semestre 3
Síntesi Orgànica Estereoselectiva Optativa 1r semestre 3
Tècniques Espectroscòpiques en Química Orgànica Obligatòria 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Javier Ariza Piquer coordina les pràctiques externes del màster.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'estudiant del màster de Química Orgànica adquirirà la formació necessària per incorporar-se a equips de treball en camps relacionats amb la química orgànica, tant del sector públic com del sector privat, que desenvolupin programes d'R+D+I; en particular, a la indústria química o farmacèutica i en laboratoris de recerca d'universitats o en instituts de recerca i desenvolupament.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria.quimica@ub.edu

934 021 200 | 934 021 201
Coordinador: JAVIER ARIZA PIQUER

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.