Objectius i competències

Una de les aportacions principals de la química a la societat actual ha estat el descobriment i la preparació de materials, que han contribuït al desenvolupament tecnològic i a la millora de les condicions de vida. L’objectiu formatiu específic del màster en Química de Materials Aplicada se centra a donar la formació interdisciplinària necessària, tant teòrica com pràctica, per dur a terme recerca, desenvolupament i control en el camp de materials, en centres de recerca o en empreses del sector.
 
El màster s’adreça a estudiants que vulguin aprofundir en l’estudi de la química i els materials per orientar la carrera professional cap a la recerca, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa als coneixements necessaris previs per assegurar un seguiment adequat del màster, l’estudiant ha de tenir un bon nivell de coneixements de química, física i matemàtiques, així com d’anglès (B1 del marc comú europeu de referència, com a mínim). Tot i que les assignatures no s’imparteixen en anglès, es fa servir habitualment informació (bibliogràfica, per exemple) en aquesta llengua. També són necessaris coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. Així mateix, el màster està obert a alumnes procedents d’àmbits empresarials que vulguin aprofundir els coneixements de camps o tècniques específiques.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
 • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióGABRIEL AULLON LOPEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Ampliar el coneixements i la comprensió de l'alumnat pel que fa al camp dels materials, des del punt de vista de la química.

Adquirir una base que permeti desenvolupar i aplicar, de manera flexible i original, els conceptes de química aplicada en un context tant d'investigació com d'empresa.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir-ne resultats.

 • Capacitat d'utilitzar les tècniques experimentals pròpies de l'àmbit de la química de materials aplicada.

 • Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i les patents, i la legislació vigent.

 • Capacitat d'elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

 • Capacitat de concebre i dissenyar un procés d'investigació.

Competències específiques


 • Coneixement dels mètodes de síntesi i caracterització dels diferents tipus de materials.
 • Capacitat d'interrelacionar l'estructura, composició i propietats dels materials.
 • Aplicació dels materials en els diferents àmbits industrials.
 • Capacitat de dissenyar materials específics per a l'energia i el medi ambient.
 • Capacitat d'utilitzar les tècniques instrumentals d'estudi i caracterització de materials.
 • Capacitat de treballar amb autonomia en la pràctica diària de la investigació experimental.
 • Capacitat de treballar al laboratori químic seguint la normativa de seguretat, higiene i gestió de residus.
 • Capacitat de treballar al laboratori seguint les mesures de gestió de qualitat.Veure llistat complet de competències.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a estudiants que vulguin aprofundir l'estudi de la química i els materials per orientar la seva carrera professional cap a la investigació, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa als coneixements, i per assegurar un seguiment adequat del màster, el perfil de l'estudiant es defineix per un bon nivell de química, física i matemàtiques, així com un bon nivell de l'anglès (B1 del Marc europeu comú de referència com a mínim). Tot i que les assignatures no s'imparteixen en anglès, s'utilitzarà habitualment informació (bibliogràfica, per exemple) en aquest idioma. També són necessaris coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
El màster també està obert a alumnes procedents d'àmbits empresarials i que vulguin un aprofundiment de coneixements en camps o tècniques específics.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els titulats en Química, Farmàcia, Física, Enginyeria Química o Enginyeria de Materials tenen accés directe. La Comissió de Coordinació del màster avalua l'adequació dels estudiants provinents d'altres titulacions (nacionals o estrangeres) a partir de l'itinerari curricular.
Així mateix, es demana un coneixement suficient d'almenys dues de les llengües d'impartició, una de les quals ha de ser l'anglès, amb un nivell mínim de B1 del Marc europeu comú de referència.

Preinscripció

Calendari

Del 9 d'abril al 10 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster selecciona els estudiants a partir dels aspectes següents:
 • Expedient acadèmic (es destaquen les matèries relacionades amb la química, la física i les matemàtiques): 75 %.
 • Coneixement de llengües superior al nivell B1 del Marc europeu comú de referència: 10 %.
 • Publicacions: 5 %.
 • Altres mèrits: 10 %.

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster de Química de Materials Aplicada. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i emet la seva resolució, la qual es notifica individualment per correu electrònic. Així mateix, es publica una llista dels alumnes admesos i dels tutors corresponents al web del màster.
Un cop el candidat ha estat admès i se li ha comunicat la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a la adreça master.qma@ub.edu.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Química de Materials Aplicada
Bases de Dades en Química Obligatòria 1r semestre 3
Biomaterials i Sistemes Bioinorgànics Optativa 1r semestre 3
Electroquímica de Materials Optativa 2n semestre 3
Estructura Electrònica en Sòlids Optativa 2n semestre 3
Estructura Molecular i Reactivitat Química Optativa 2n semestre 3
Laboratori Integrat Obligatòria 2n semestre 3
Matèria Tova Optativa 2n semestre 3
Materials Nanoestructurats Optativa 1r semestre 3
Nous Reptes de la Química de l'Estat Sòlid Optativa 2n semestre 3
Química Aplicada Obligatòria 1r semestre 3
Química i Materials en Energia Alternativa Optativa 1r semestre 3
Química Organometàl·lica Aplicada Optativa 1r semestre 3
Química Sostenible Optativa 2n semestre 3
Recerca Pràctica Optativa 1r semestre 9
Seminaris de Química Aplicada Obligatòria Anual 3
Sistemes Nanomagnètics Optativa 2n semestre 3
Tècniques de Caracterització Obligatòria 1r semestre 6
Tecnologia de Recobriment Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 9 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Gabriel Aullón coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster es dirigeix a estudiants que volen aprofundir l'estudi de la química i els materials per orientar la seva carrera professional cap a la recerca, la innovació i el desenvolupament. La formació adquirida pot millorar les perspectives laborals dels estudiants, que es poden adreçar cap a centres de recerca o empreses privades relacionats amb aspectes industrials (metal·lúrgia, petroquímica, detergents, plàstics, pintures, ceràmiques, etc.), mediambientals (energia, sostenibilitat, etc.) o fisiològics (biomaterials, terapèutica, agroalimentació, cosmètica, farmàcia, etc.). També és una excel·lent preparació per fer una tesi doctoral.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria.quimica@ub.edu

934 021 200 | 934 021 201
Coordinador: Gabriel Aullon López 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.